Mie­li­pi­teet

Teke­mis­tä vapaa-ajal­le

Olet­ko ollut yksin sän­gyn poh­jal­la miet­ties­sä­si, mitä voit teh­dä seu­raa­vak­si? Toi­vot­ko, että sinul­la­kin oli­si teke­mis­tä? Kave­rit­kaan eivät ala kos­ka ovat…

Lue lisää

Lii­kaa somea?

Aamul­la, kun herä­tään kat­so­taan somet läpi. Bus­sis­sa ollaan puhe­li­mel­la, kou­luun kävel­lään kuu­lok­keet pääs­sä. Ruo­kai­lus­sa someis­sa. Joka pai­kas­sa pelk­kää somea. Ihmi­set…

Lue lisää

Luke­mi­nen kan­nat­taa

Kuin­ka pal­jon sinä luet kir­jo­ja vapaa-ajal­­la­­si? Luke­mi­nen on vähen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Lap­sia ja nuo­ria ei jos­tain syys­tä enää kiin­nos­ta…


Tans­si ei ole vain tytöil­le

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on…


Koneet käyt­töön

Ala­kou­lus­sa ei käy­te­tä tar­peek­si tie­to­tek­niik­kaa. Se on väis­tä­mä­tön kehi­tyk­sen suun­ta, mik­si sil­tä pitäi­si men­nä pii­loon? Esi­mer­kik­si tie­to­ko­neel­la kir­joit­ta­mi­nen on pal­jon…


Mik­si kiusa­ta?

Kiusaa­mis­ta näkee pal­jon kou­lun käy­tä­vil­lä, jul­ki­sil­la pai­koil­la, netis­sä tai sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Itseä­ni ei ole kos­kaan kiusat­tu, enkä ole ollut muka­na…


Kou­lu­jen aloi­tusa­jat

Useim­mat kou­lut alka­vat nyky­ään 8:00 — 8:30. Sil­loin tal­vi­sin on vie­lä pime­ää ja monet nuo­ret ovat vie­lä väsy­nei­tä. Sil­loin tulee…