Mie­li­pi­teet

Tur­kis­tar­haus kiel­let­tä­vä

Tur­kis­tar­haus on yhä lail­lis­ta Suo­mes­sa. Mink­ke­jä, ket­tu­ja, supi­koi­ria ja naa­le­ja kas­va­te­taan verk­ko­poh­jai­sis­sa, virik­keet­tö­mis­sä metal­li­hä­keis­sä. Mut­ta mik­si? Jot­ta ihmi­nen sai­si nii­den…

Lue lisää

Kou­lu voi uuvut­taa oppi­laan

Kou­lu­päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta. Ensik­si on pari tun­tia lukuai­nei­ta. Kym­me­nen aikaan on puo­li tun­tia kes­tä­vä väli­tun­ti. Sisäl­lä ei ole riit­tä­väs­ti penk­ke­jä…

Lue lisää

Mopot ovat hyviä kul­ku­neu­vo­ja

Monet 15 vuot­ta täyt­tä­neet nuo­ret aja­vat mopo­kor­tin. Mopo on hyvä kul­ku­neu­vo esi­mer­kik­si pit­kän kou­lu­mat­kan vuok­si. Mopoil­la kul­kee nopeas­ti kou­luun ja…Teke­mis­tä vapaa-ajal­le

Olet­ko ollut yksin sän­gyn poh­jal­la miet­ties­sä­si, mitä voit teh­dä seu­raa­vak­si? Toi­vot­ko, että sinul­la­kin oli­si teke­mis­tä? Kave­rit­kaan eivät ala kos­ka ovat…


Vaa­te­kaup­pa Hau­ki­pu­taal­le

Kun tar­vit­see uusia vaat­tei­ta tai näkee leh­des­tä hyvän alen­nuk­sen vaa­te­kaup­paan, täy­tyy aina men­nä lähem­mäs Oulun kes­kus­taa. Mat­ka on niin pit­kä,…


Lii­kaa somea?

Aamul­la, kun herä­tään kat­so­taan somet läpi. Bus­sis­sa ollaan puhe­li­mel­la, kou­luun kävel­lään kuu­lok­keet pääs­sä. Ruo­kai­lus­sa someis­sa. Joka pai­kas­sa pelk­kää somea. Ihmi­set…


Luke­mi­nen kan­nat­taa

Kuin­ka pal­jon sinä luet kir­jo­ja vapaa-ajal­­la­­si? Luke­mi­nen on vähen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Lap­sia ja nuo­ria ei jos­tain syys­tä enää kiin­nos­ta…