Mie­li­pi­teet

Har­taus: Anteek­sian­ta­mus on lah­jaa

Mitä sinul­le mer­kit­see anteek­sian­to? Poh­jim­mil­taan anteek­sian­to on hyvin­kin voi­maan­nut­ta­vaa, sil­lä sen on jo psy­ko­lo­gi­ses­ti todet­tu vähen­tä­vän vihai­suut­ta, louk­kaan­tu­mi­sen tun­net­ta ja stres­siä sekä joh­ta­van lisään­ty­nei­siin toi­von, rau­han, myö­tä­tun­non ja itse­var­muu­den tun­tei­siin. Apos­to­li pei­laa kir­jees­sään: ”Mut­ta kai­ken kruu­nuk­si tul­koon rak­kaus, sil­lä se tekee kai­ken täy­del­li­sek­si.” (Kol. 3:14) Anteek­sian­to eheyt­tää ja paran­taa ihmis­suh­tei­ta. Toi­saal­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää muis­taa, että anteek­sian­ta­mi­nen ei tar­koi­ta vää­ryy­den hyväk­sy­mis­tä eikä se saa olla sil­le peit­tee­nä, vaan se on ihmi­sen vaja­vuu­den tun­nus­ta­mis­ta. Anteek­sian­to on poh­jim­mil­taan suur­ta lah­jaa.

Lue lisää

Har­taus: Misä oot, ihi­mi­ne?

”Misä oot?” Sii­nä on kysy­mys, johon lan­ka­pu­he­lin­su­ku­pol­ven ei tar­vin­nut kos­kaan vas­ta­ta. Sitä oltiin siel­lä, mihin sit­ten soi­tet­tiin­kin. ”Mis­sä sinä olet”,…


Teks­ta­rit 28.2.

Jak­ku­ky­län kylä­toi­mi­kun­nal­le tie­dok­si. Kou­lun hiih­to­la­tu, joka ylit­tää Räi­hän­nie­men­tien kah­des­ta koh­taa, on huip­pu­vaa­ral­li­nen paik­ka. Ladul­le tien­yli­tyk­siin kyl­tit: varo autoi­li­joi­ta ja tiel­lä…


Viih­tyi­säm­pää kou­lua koh­ti

Monis­sa kou­luis­sa opis­ke­lu- ja oles­ke­lu­ti­lat kai­paa­vat uudis­tuk­sia. Oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta pie­nil­lä­kin jutuil­la voi­si saa­da pal­jon aikaan. Kou­lui­hin pitäi­si kehi­tel­lä lisää eri­lai­sia oles­ke­lu­paik­ko­ja. Mei­dän kou­lus­sam­me nuo­ret oles­ke­le­vat esi­mer­kik­si por­tai­kois­sa ja nau­la­koil­la. Soh­vat ja säk­ki­tuo­lit oli­si­vat muka­van näköi­siä sisus­tuk­ses­sa ja käte­viä myös ajan­viet­to­pai­koik­si. Myös pöy­tä­ryh­miä, joi­den ääres­sä voi­si opis­kel­la, oli­si hyvä olla useam­pia.


Har­taus: Las­kiai­sen tun­nel­mis­sa

Kos­ka las­ke­taan pulk­ka­mä­keä, kun maas­sa on lun­ta ja pak­kas­ta… Tule­va­na sun­nun­tai­na vie­täm­me las­kiais­sun­nun­tai­ta ja monis­sa lap­si­per­heis­sä päi­vä kuluu vauh­dik­kaan iloi­ses­ti…