Mie­li­pi­teet

Rent­ta­he­lek­ku: Maje­pot­tua!

En syö, muti­naa pir­tin nur­kas­ta. Iha­naa, kuu­luu toi­ses­ta. Vilk­kai­ta, ter­vei­tä lap­sia pir­til­li­nen. Yksi­tois­ta­lap­si­nen per­he val­mis­tau­tuu ruo­kai­luun. Iso keit­to­kat­ti­la häl­läl­lä, tis­ki­ve­si­kat­ti­lan…

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Pitoa, työn­töä ja vetoa

Otsi­kos­ta huo­li­mat­ta nyt ei ole kysy­mys hiih­tä­mi­ses­tä, vaik­ka ele­tään kiih­ke­ää tal­viur­hei­lu­kaut­ta. Nyt on kysy­mys kun­nan tai kau­pun­gin, ylei­sem­min ottaen paik­ka­kun­nan kehi­tyk­ses­tä tai taan­tu­mi­ses­ta. Mikä pitää asuk­kaat kun­nas­sa, mikä työn­tää hei­tä muut­ta­maan pois ja mikä vetää paik­ka­kun­nal­le uusia asuk­kai­ta?

Lue lisää


Rant­sik­ka: Jär­ki ja (robo­tin) tun­teet

Ilo­nan teks­ti on 9.luokan MOK-vii­­kon tee­maan “Työ­elä­mä ja yrit­tä­jyys” liit­ty­vä kir­joi­tel­ma. Ilo­na käsit­te­li teks­tis­sään tule­vai­suu­den työ­elä­män muu­tok­sia, joi­ta tek­no­lo­gia teko­ä­ly…


Ovat­ko työt­tö­män ja elä­ke­läi­sen lap­set eriar­voi­sia

Työt­tö­mäl­le mak­set­ta­va lap­si­ko­ro­tus työt­tö­myy­se­tuu­den pääl­le ??yhdes­tä lap­ses­ta on 5,23 € päi­väs­sä, eli noin 112 € kuu­kau­des­sa, kah­des­ta lap­ses­ta mak­se­taan 7,68 € päi­väs­sä ja kol­mes­ta lap­ses­ta 9,90 €. Lap­si­ko­ro­tus­ta mak­se­taan jokai­ses­ta työt­tö­män tun­nus­ta­mas­ta alai­käi­ses­tä lap­ses­ta, lap­si­ko­ro­tus mak­se­taan myös avio- tai avo­puo­li­son lap­sis­ta jot­ka asu­vat samas­sa talou­des­sa.


Yksi­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta

Oulus­sa on kau­pun­gin verk­ko­si­vu­jen mukaan yli 760 km yksi­tyis­tei­tä, joi­den kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat tie­kun­nat tai kiin­teis­tö­jen osak­kaat, jos tie­kun­taa ei ole perus­tet­tu. Oulun kau­pun­ki avus­taa yksi­tyis­tei­tä ns. aurausa­vus­tuk­sel­la. Aurat läh­te­vät liik­keel­le yksi­tyis­teil­le, kun 60 mm sataa lun­ta 16h kulues­sa sateen pää­tyt­tyä. Toki täs­tä­kin voi­daan jous­taa, jos kor­keam­man luo­kan tiet näin vaa­ti­vat, eli pahim­mil­lan voi­daan olla pari vuo­ro­kaut­ta ilman auraus­ta yksi­tyis­teil­lä.


Tuu­li­myl­lyn maa­vuo­kran medi­aa­ni­hin­ta uusis­sa sopi­muk­sis­sa pyö­rii kym­me­nen tuhan­nen parem­mal­la puo­lel­la, jon­ka lisäk­si mak­se­taan tuot­toon sidot­tua bonus­ta. Älkää hyvät van­huk­set men­kö nel­jäl­lä tuhan­nel­la anta­maan mai­tan­ne myl­lä­rei­den pan­tik­si.