Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Tuen Kii­min­gin kou­lu­lais­ten kun­ta­lais­aloi­tet­ta Kii­min­gin uima­hal­lis­ta

Kaik­kien Oulun kau­pun­gin päät­tä­jien kuu­lui­si pitää kun­nan pää­asial­li­se­na teh­tä­vä­nä hyvin­voin­nin tuot­ta­mis­ta kun­ta­lai­sil­le. Kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia on raken­net­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti suku­puo­leen, ikään, uskon­toon tai mui­hin omi­nai­suuk­siin kat­so­mat­ta. Päät­tä­jien on usein hel­pom­paa puol­taa pää­tök­siä, jot­ka takaa­vat hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­tä ja kes­kit­tä­mis­tä kes­kuk­siin. Pää­tök­sen­teos­sa kun­nan reu­na-alu­eet jää­vät usein huo­miot­ta ja asuin­pai­kas­ta tulee eriar­vois­ta­va teki­jä.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän tilin­te­koa vuo­des­ta 2018

Tein jou­lun­py­hien aikaan tilas­to­ja men­neen vuo­den kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­ta. Osal­lis­tuin vuo­den 2018 aika­na kaik­ki­aan 35 kokouk­seen. Tämä koko­nais­mää­rä jakaan­tui luot­ta­muse­lin­ten välil­lä seu­raa­vas­ti: kun­nan­val­tuus­to 8, tek­ni­nen lau­ta­kun­ta 9, Ii-Ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­ta 8 ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta 10 ker­taa. Lisäk­si osal­lis­tuin Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen työ­hön.

Lue lisää

Teks­ta­rit 15.1.2019

Nyt on herän­nyt suu­ri huo­li lumis­ta, joi­ta työn­ne­tään tien yli ojaan naa­pu­rin ton­tin vie­reen. Jos molem­mat naa­pu­rit, jois­ta toi­sen tont­ti on ojan vie­res­sä, työn­tä­vät lumen­sa tuo­hon kun­nan ojaan, niin onko sil­loin tasa­pe­li?

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Lii­kun­nas­ta tulee elä­män­ta­pa pie­nin aske­lin

Vuo­si on jäl­leen vaih­tu­nut, ja moni meis­tä on aloit­ta­nut sen teke­mäl­lä lupauk­sen. Yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta lupauk­sis­ta on lii­kun­nan lisää­mi­nen. Lupaus on aiheel­li­nen, sil­lä suo­ma­lai­sis­ta yli 70 % liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vähän ja käyt­tää lii­kaa aikaa istu­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan istu­mi­sel­la on suo­ra yhteys usei­siin pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin kuten val­ti­mo­sai­rauk­siin ja dia­be­tek­seen. Liik­ku­mi­nen onkin lää­ke, jol­la ter­veys­ris­ke­jä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää. 

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Huo­les­tu­mi­nen OUT – teke­mi­nen IN

Polii­sin toi­min­ta puhut­taa tänä päi­vä­nä pal­jon. Yhä useam­pi on huo­lis­saan asias­ta. On pal­jon rikok­sia ja nii­tä ei tut­ki­ta. Tämä on joh­ta­nut rikol­li­suu­den aal­lon yhä pahe­ne­vaan kas­vuun. Tilas­tot eivät kui­ten­kaan ker­ro totuut­ta, joi­hin viran­omai­set aina vetoa­vat. Yhä useam­pi vas­tuun­tun­toi­nen yrit­tä­jä on jou­tu­nut nyky­ti­lan­tees­sa otta­maan lain omiin käsiin. On ollut yksin­ker­tai­ses­ti pak­ko, kun kukaan ei auta.


Kes­kus­te­lem­me: Sukuseu­ran mer­ki­tyk­ses­tä

Sana sukuseu­ra kuu­los­taa joten­kin ummehtuneelta…Mitä siel­lä teh­dään? rekis­te­röi­dään syn­ty­nei­tä ja kuol­lei­ta? Sukuseu­ral­la voi olla monen­lai­sia teh­tä­viä ja hyvin­kin moni­ta­soi­sia. Ran­ta­poh­jas­sa­kin saam­me aina välil­lä lukea sukuseu­ro­jen uuti­soin­tia. Tilai­suu­det eivät vai­ku­ta ummeh­tu­neil­ta teks­tien ja kuvien perus­teel­la.
Kes­kus­te­lem­me: Unen riit­tä­vyys

Herä­tys­kel­lo soi. Pai­nan use­aan ker­taan tork­ku-pai­ni­ket­ta. Vii­mei­sil­lä minuu­teil­la saan itse­ni riuh­tais­tua ylös sän­gys­tä. Ehdin juu­ri syö­dä aamu­pa­lan ja lin­ja-auton kyy­tiin. Jo ensim­mäi­sel­lä tun­nil­la väsy­mys iskee, kun on rau­hal­lis­ta istu­mis­ta. Kes­kit­ty­mi­nen kar­kai­lee ja sil­miä väsyt­tää. Tämä on lii­an usei­den oppi­lai­den arki­päi­vää, kun illal­la nuk­ku­maan meno vii­väs­tyy.


Teks­ta­rit 8.1.2019

Hyvä, että kaik­ki alka­vat kun­toi­le­maan. Ei tar­vit­se olla itke­mäs­sä ter­veys­a­se­mal­la vas­taan­ot­toai­ko­ja.