Mie­li­pi­teet

Päät­tä­jäl­tä: Koh­ti kes­tä­väm­pää liik­ku­mis­ta

Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta on kevään edus­kun­ta­vaa­lien kär­ki­tee­mo­ja. Polii­ti­kot kisaa­vat vuo­ron perään sii­tä, kuka uskal­taa esit­tää roh­keim­pia pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ja toi­saal­ta vakuu­te­taan, että taval­li­sen ihmi­sen ei tar­vit­se muut­taa elä­män­ta­paan­sa. Har­va uskal­taa sanoa, että ilman mer­kit­tä­vää muu­tos­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­siä ei saa­vu­te­ta.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Oma­val­von­taa pää­omal­le, mut­ta sank­tioi­ta työt­tö­mil­le

Van­hus­hoi­van laa­tu on hal­li­tuk­sen ja kun­tien tahol­ta pyrit­ty var­mis­ta­maan käsit­tä­mät­tö­mäl­lä kei­nol­la: oma­val­von­nal­la, sokeal­la luot­ta­muk­sel­la ja tämän pää­oma­ta­ho­jen suo­je­lu­kei­non jäl­keen välin­pi­tä­mät­tö­myy­del­lä. Vie­lä muu­ta­ma päi­vä sit­ten minis­te­ri Saa­rik­ko tote­si että hoi­va-alan edus­ta­jiin ja ihmi­siin yleen­sä­kin tulee voi­da luot­taa!Teks­ta­rit

Kyl­lä kuu­luu Tan­ni­lan poro-aitauk­­sel­­la niin vil­le­jä juo­ru­ja että suut­tua voi­sin! Hel­mi Onko Iin urhei­lu­ken­tän pää­dys­sä ole­van Rin­­ki-pis­­teen käyt­töä tar­koi­tus rajoit­taa…