Mie­li­pi­teet

Mie­li­pi­de: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­­li­­voi­­ma-asias­­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit 30.4.

Te jot­ka juok­set­te käve­ly­teil­lä. Huo­mioi­kaa toi­set kul­ki­jat ohi­tus­ti­lan­tees­sa hidas­ta­mal­la vauh­tia tai siir­ty­kää juok­su­ra­doil­le. Kädet vis­paa, ajan­ot­to ran­tees­sa Oli­si­ko Iin päät­tä­jil­lä…

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Padot­tu­jen jokien saa­lis­me­ne­tyk­set on kom­pen­soi­ta­va

Pää­mi­nis­te­ri Sipi­lä on irrot­ta­nut lähes kah­dek­san mil­joo­naa euroa vael­lus­ka­lo­jen eli­no­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­seen vuo­sil­le 2016–2019. Tämän lisäk­si hank­kee­seen on käy­tet­ty EU-rahas­to­jen ja yksi­tyis­ten rahaa 12 mil­joo­naa euroa. Hank­keen osa­ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la Iijoel­le vii­teen voi­ma­lai­tok­seen kala­por­taat, käyn­nis­tää lohen ja tai­me­nen yli­siir­to voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­li­sil­le vesia­lueil­le ja toteut­taa kalan­poi­kas­ten pilot­ti­han­ke poi­kas­ten alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­sek­si.

Lue lisää


Päät­tä­jäl­tä: Uudel­leen­syn­ty­mi­siä

Aurin­koi­nen ja suo­ras­taan kesäi­sen läm­min sää on hel­li­nyt mei­tä ran­ta­poh­ja­lai­sia vii­me päi­vien aika­na. Top­pa­tak­ki on käy­nyt het­kes­sä lii­an kuu­mak­si asuk­si ja pit­kät kal­sa­rit­kin on jo tar­jen­nut jät­tää pois. Läm­pö on herät­tä­nyt kroo­kuk­set puh­kea­maan kuk­kaan ja tuo­nut jout­se­net, kur­jet ja jopa jo väs­tä­rä­kit­kin takai­sin muut­to­mat­koil­taan. Lumen alta pal­jas­tu­nut, kuol­leel­ta näyt­tä­nyt nur­mik­ko­kin on muut­tu­mas­sa jäl­leen vih­reäk­si. Uut­ta elä­mää näkyy siel­lä tääl­lä.Kes­kus­te­lem­me: Kes­kit­ty­mi­nen uhkaa Suo­mea

Kehi­tyk­sen hei­kot sig­naa­lit ovat jo 2000-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien näyt­tä­neet, että vapaan mark­ki­na­ta­lou­den olois­sa talou­del­li­nen ja tie­teel­li­nen toi­min­ta on yhä kiih­ty­väm­mäs­sä mää­rin kes­kit­ty­mäs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja laa­jem­mas­sa mitas­sa Hel­sin­ki-Tam­pe­re-Tur­ku-kol­mion sisä­puo­lel­le. Oulu, Vaa­sa, Jyväs­ky­lä, Kuo­pio ja Joen­suu ovat vaa­ras­sa pudo­ta kehi­tyk­sen kel­kas­ta kes­kit­tä­mis­voi­mien vai­ku­tuk­ses­ta.