Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Kes­kit­ty­mi­nen uhkaa Suo­mea

Kehi­tyk­sen hei­kot sig­naa­lit ovat jo 2000-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien näyt­tä­neet, että vapaan mark­ki­na­ta­lou­den olois­sa talou­del­li­nen ja tie­teel­li­nen toi­min­ta on yhä kiih­ty­väm­mäs­sä mää­rin kes­kit­ty­mäs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja laa­jem­mas­sa mitas­sa Hel­sin­ki-Tam­pe­re-Tur­ku-kol­mion sisä­puo­lel­le. Oulu, Vaa­sa, Jyväs­ky­lä, Kuo­pio ja Joen­suu ovat vaa­ras­sa pudo­ta kehi­tyk­sen kel­kas­ta kes­kit­tä­mis­voi­mien vai­ku­tuk­ses­ta.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Pert­ti Hon­ka­nen, olet hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten tämä yli­opis­to­puo­lue koh­te­lee maa­seu­tua. Näis­tä pape­rin­pyö­rit­tä­jis­tä tär­kein asia on oman lei­vän tur­vaa­mi­nen. Samoin tämä tuu­li­myl­ly­vou­ho­tus: haka­taan tuhan­sia heh­taa­re­ja par­haim­pia kan­kai­ta myl­ly­jen ja lin­jo­jen alle ilman kor­vauk­sia. Nämä­kö on nii­tä eko­te­ko­ja. Maa­seu­tu vain kär­sii.

Lue lisää

Paki­noit­si­ja Rent­ta­he­lek­ku: Vio­le­tit

Tar­tuin pää­toi­mit­ta­ja Keva­jär­ven anta­maan mah­dol­li­suu­teen esit­täy­tyä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaa­na Ran­ta­poh­jas­sa ja esit­tää aja­tuk­sia­ni vaa­lien alla. Ajat ovat lii­oit­te­le­mat­ta kovin myk­ky­räi­set. Tääl­lä Poh­jan peril­lä menee elo ankeak­si, jos ei nyt ale­ta hom­miin! Ja rai­vat­ta­vaa on. Pel­lot on rai­vat­tu ja täl­lä het­kel­lä pilal­le tal­lat­tu. Nyt pitää rai­va­ta pel­to­jen pilal­le tal­laa­jat.


Teks­ta­rit

Otta­kaa hyvät ihmi­set kan­taa Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaa vas­taan. uudet myl­lyt peit­tä­vät 100 % Yli-Olha­van mai­se­mas­ta. Tuu­len suun­nat muut­tu­vat, väl­ke ja humi­na ovat val­ta­vat. Iin kun­nan päät­tä­jät uhraa­vat koko Yli-Olha­van, jot­ta pelas­tai­si­vat Iin kun­nan kural­le men­neen talou­den. Kan­nan­ot­to on teh­tä­vä 4.4.2019 men­nes­sä Iin kun­taan, Joki­suun­tie 2, 91101 Ii tai säh­kö­pos­ti kirjaamo@ii.fiHar­taus: Täyn­nä elä­mää

Paas­ton aika, hil­jen­ty­mi­sen ja itsen­sä tut­ki­mi­sen aika, on eden­nyt puo­leen väliin. Sun­nun­tai­na vie­täm­me lei­pä­sun­nun­tai­ta, jol­loin saam­me muis­taa ihme­te­ko­ja, joi­ta Jee­sus teki. Samal­la saam­me muis­taa, että emme elä pel­käs­tään lei­väs­tä, vaan tar­vit­sem­me myös tai­vaal­lis­ta ravin­toa. Ilman tuo­ta uskoa ja sen hoi­ta­mis­ta ihmi­sen elä­mä tun­tuu tyh­jäl­tä, niin kuin jotain puut­tui­si.


Kes­kus­te­lem­me: Mihin olet menos­sa Iin kun­ta?

Ran­ta­poh­jas­sa on ollut vii­me aikoi­na jon­kin ver­ran kir­joi­tuk­sia Iin kun­nas­sa teh­dyis­tä poliit­ti­sis­ta pää­tök­sis­tä. Ala­ran­nan kou­lu­hank­keen käsit­te­lyn aika­na kun­nan­joh­ta­ja toi esil­le mel­koi­sen pom­min, kun hän ker­toi, että Iin kun­ta on krii­si­ti­las­sa lähi­vuo­sien aika­na, jos talou­den pito ei muu­tu parem­paan suuntaan.Mainittakoon yhte­nä esi­merk­ki­nä Iijoen paran­ta­mis­hank­keet, joi­den tosia­sial­li­nen tar­koi­tus on tuo­da vain myön­teis­tä jul­ki­suut­ta tie­tyil­le tahoil­le, mut­ta mitään var­si­nais­ta hyö­tyä niis­tä ei tosia­sial­li­ses­ti ole Iin kun­nal­le eikä kun­ta­lai­sil­le, eikä var­sin­kaan Iijoel­le. Sat­sauk­set eivät kos­kaan mak­sa itse­ään takai­sin, ehkä kiil­lot­taa vain voi­mayh­tiön kil­peä. Oikeu­te­tus­ti voi­daan kysyä, miten risu­jen kat­ko­mi­nen ran­noil­ta tai kivien pyö­rit­te­ly kui­vis­sa kos­kis­sa paran­taa joen tilaa? Sit­ten mak­se­taan esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lot nelos­tiel­le, oste­taan lumi­ty­kit tyh­jän pan­tik­si Illin­saa­reen, raken­ne­taan eri­lai­sia tur­hia reit­te­jä samai­seen saa­reen. Luu­len­pa, että kun­nan­joh­ta­jan huo­li on aiheel­li­nen ja lähi­vuo­sien aika­na huo­li toden­nä­köi­ses­ti vain lisään­tyy, kun ohi­tus­tie raken­ne­taan Iin koh­dal­le. Sehän ei tar­koi­ta vain sitä, että val­tio mak­saa uuden tien raken­ta­mi­sen, vaan myös sitä, että kun­nan on itse rahoi­tet­ta­va ja raken­net­ta­va kaik­ki se infra­struk­tuu­ri (kun­nan oma ties­tö, vesi- ja vie­mä­ri­huol­to, yms.) mikä vaa­di­taan, että teol­li­suus, lii­ke­toi­min­ta ja asuin­ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy uuden väy­län var­teen, kos­ka kaik­kien pitää sin­ne pääs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ehdol­la edus­kun­taan: Moot­to­ri­tie Kii­min­kiin

Kave­rit vinoi­li­vat, että ”sit­ten kun olet edus­kun­nas­sa, niin Kii­min­kiin tulee koh­ta pät­kä moot­to­ri­tie­tä”. Muka­va­han se oli­si ajel­la kotiin moot­to­ri­tie­tä, mut­ta oli­si­han tääl­lä pal­jon tär­keäm­pää­kin lai­tet­ta­vaa. Vii­sain­ta oli­si kui­ten­kin ensin raken­taa kevyen lii­ken­teen väy­lät ja ali­ku­lut, että saa­daan las­ten kou­lu­tie tur­val­li­sem­mak­si.