Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Kir­jo­lo­hen kau­pas­sa on hyö­dyl­lis­tä suo­sia oman alu­een tuot­ta­jia

Ei var­maan kel­tään ole jää­nyt huo­maa­mat­ta kaup­po­jen mai­nok­sia jois­sa mai­ni­taan kir­jo­loh­ta myy­tä­vän alle kuu­den tai jopa alle vii­den euron kilo­hin­taan. Yhä useim­min kir­jo­lo­hen kas­va­tus­pai­kak­si mai­ni­taan Ruot­si, Nor­ja, Tans­ka tai Viro. Kir­jo­lo­hen kas­va­tus­paik­ka on siir­ty­nyt yhä kau­em­mas kir­jo­lo­hen osta­jas­ta. Hii­li­ja­lan­jäl­ki on suu­ri.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Muis­to­ja Han­nuk­sen Rien­nos­ta

Tal­vel­la 1950 oltiin kokoon­nut­tu Han­nuk­sen pirt­tiin perus­ta­maan urhei­luseu­raa. Puu­ha­mie­he­nä oli osuus­kau­pan­hoi­ta­ja Uuno Kaar­ti­nen. Hän oli kut­su­nut myös var­muu­den vuok­si kokouk­seen Soros-Aapon ja Mal­mi­huh­dan Einon kir­kon­ky­läl­tä. Tuli­han Kar­hat­sun Paa­vol­ta ehdo­tus, että ei omaa seu­raa perus­tet­tai­si, vaan ainoas­taan Vesals­ten Poi­kien alao­sas­to. Via­nor kan­nat­ti. Äänes­tet­tiin. Kar­hat­sut hävi­si­vät. Minä olin 12-vuo­tias enkä saa­nut äänes­tää.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Mel­ko vas­tuu­ton­ta kiin­teis­tön­val­von­taa Iis­sä, kun näil­lä keleil­lä anne­taan Meri­hel­men jää­tyä. Jos tilo­ja pide­tään jo nyt kyl­mil­lään, niin ei ole pal­jon osta­jil­la ja vuo­kraa­jil­la kiin­nos­tus­ta.


Kes­kus­te­lem­me: Kier­to­ta­lou­tem­me hyvät, pahat ja rumat

Päät­tä­jäm­me pyö­ri­vät jat­ku­vas­ti tus­kal­li­ses­sa ympä­ris­tö­ajat­te­lus­sa. Mis­tä kier­to­ta­lou­den tuli­si jat­kos­sa vali­ta ener­gia: puu­voi­mas­ta, fos­sii­li­voi­mas­ta vai ydin­voi­mas­ta? Tänään tus­kaa lisää ilmas­to­kamp­pai­lu. Mikä ener­giois­ta lisää ilma­ke­hän hii­li­diok­si­dia, mikä sitä kier­rät­tää ja mil­lä sitä voi vähen­tää?


Teks­ta­rit

Voi­ko kir­jas­to käyt­tää OUTI-lyhen­net­tä ilman lupaa, kos­ka Oulun Tik­ka ry on perus­tet­tu 1983 ja sil­lä on sama lyhen­ne.Kes­kus­te­lem­me: Vie­mä­ris­tä asi­aa

Raa­sa­kan van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­tiin vesi­lai­tos esit­tää pai­ne­put­ki­rat­kai­sua. Asuk­kail­le tämä vaih­toeh­to tulee mak­sa­maan 5–10 tuhat­ta euroa talout­ta koh­ti.


Kes­kus­te­lem­me: Kun­ta­lais­ten osal­li­suus ja tasa­ver­tai­suus Iijoen van­han uoman vie­mä­röin­ti­hank­kees­sa

Iin kun­ta on sitou­tu­nut edis­tä­mään vesien­suo­je­lua ja myös meil­lä asuk­kail­la on vas­tuu ympä­ris­tön, ran­to­jen ja vesien hyvän tilan säi­ly­mi­ses­tä. Haja-asu­tusa­luei­den puut­teel­li­ses­ti toi­mi­vat jär­jes­tel­mät tuli uusia 31.10.2019 men­nes­sä, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 2004 ja sijait­see poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai 100 met­rin säteel­lä vesis­tös­tä.