Mie­li­pi­teet

Teks­ta­rit

Kyl­lä kuu­luu Tan­ni­lan poro-aitauk­­sel­­la niin vil­le­jä juo­ru­ja että suut­tua voi­sin! Hel­mi Onko Iin urhei­lu­ken­tän pää­dys­sä ole­van Rin­­ki-pis­­teen käyt­töä tar­koi­tus rajoit­taa…

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Lii­kaa kii­ret­tä

Olen tyr­mis­ty­nyt van­hus­ten­hoi­to­uu­ti­sis­ta. Jo 20 vuot­ta sit­ten sanoin, että Suo­mes­sa kai­kil­la aloil­la men­nään hun­ni­gol­le sekun­ti­pe­lil­lä. Kau­pois­sa ei löy­dä myy­jää. ja…


Teks­ta­rit

Kenen vas­tuul­la on lumien puh­dis­ta­mi­nen pos­ti­laa­ti­koi­den alta ja vie­res­tä. Aina­kaan van­hem­mat ihmi­set eivät sii­hen pitem­män pääl­le pys­ty. Ter­vei­siä Kui­va­nie­mel­tä Onko…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Har­taus: Näky­mä­tön tyt­tö

Ala-asteel­­la luo­kal­la­ni oli tyt­tö, jol­la ei ollut oikein kave­rei­ta. Hän oli todel­la hil­jai­nen, vähän hitaam­pi oppi­maan asioi­ta, vähän köm­pe­löm­pi kuin…