Mie­li­pi­teet

Kolum­ni: Pimeän vuo­den­ajan juh­lin­taa ennen ja nyt

Monet suo­ma­lai­set ovat valit­ta­neet, ettei­vät he kes­tä Suo­men tal­ven pimeyt­tä ja kyl­myyt­tä ja sen vuok­si ohe ovat läh­te­neet lomai­le­maan läm­pi­miin mai­hin. Minä­kin olen ennen teh­nyt samoin ja huo­man­nut, että aurin­ko­mat­ka on vir­kis­tä­nyt ja tal­vi on tun­tu­nut men­neen nopeas­ti ohi . Tätä pako­mah­dol­li­suut­ta ei ole kui­ten­kaan ollut kai­kil­la.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kel­lon kou­lus­sa tukiop­pi­laat vetä­vät tyy­lil­lä

Tukiop­pi­las­toi­min­ta on Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton tuke­maa vapaa­eh­tois­työ­tä. Monis­sa Oulun kou­luis­sa tuka­rit ovat luo­mas­sa parem­paa yhteis­hen­keä ja avus­ta­mas­sa seit­se­mäs­luok­ka­lai­sia kou­luun sopeu­tu­mi­ses­sa. Kel­lon kou­lus­sa enti­set tukiop­pi­laat valit­se­vat kevääl­lä kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta uudet tuka­rit hake­mus­ten ja suo­sit­te­lu­jen perus­teel­la. Noin 15 — 20 onne­kas­ta tulee vali­tuk­si, joten joka luok­ka saa 3 — 4 tuka­ria.Rant­sik­ka: Kiin­nos­ta­va Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lu Oulun tai­de­museos­sa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 E ja F -luo­kat kävi­vät Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lul­la Oulun tai­de­museos­sa tutus­tu­mas­sa Hei­non tai­de­sää­tiön kokoel­maan syys­lo­man jäl­keen. Kokoel­ma kuu­luu Suo­men mer­kit­tä­vim­piin nyky­tai­de­ko­koel­miin. Sii­nä on yli 1400 teos­ta, jois­ta tai­de­museon Jae­tut unet -näyt­te­lys­sä on näy­til­lä noin sata.


Teks­ta­rit

Huh, huh, oli­pa riti­soin­nis­ta kir­joi­tus. Olen aika iäkäs ihmi­nen, en ole eläis­sä­ni yhtään kir­jaa luke­nut, vaan kovaa työ­tä teh­nyt hyväl­lä työ­nan­ta­jal­la. Riti­soi­ja ois jos­kus voi­nut, mut­ta vis­siin sitä ei ymmär­tä­nyt, mitä se tar­koit­taa. Nyt vois vaik­ka ymmär­tää, kun tun­tuu ole­van oikein pesia­lis­te­ja sii­hen, miten ja mis­tä riti­soi­daan. Ois var­maan minun­kin pitä­nyt sit­ten­kin lukea kir­ja lop­puun eikä pais­kia ras­kai­ta töi­tä.


Kes­kus­te­lem­me: Mik­si lumi­ty­kit eivät ole toi­min­nas­sa?

Me hiih­tä­jät ihmet­te­lem­me mik­si Vir­pi­nie­men lumi­ty­kit eivät ole toi­min­nas­sa. Nyt on lun­ta ja pak­kas­ta, mut­ta hyvin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pian tulee lau­hat ilmat. Nyt oli­si aivan lois­ta­vat olo­suh­teet teh­dä lun­ta varas­toon. Var­mas­ti oli­si vii­kon aika­na tul­lut teh­tyä tal­ven lumet.


Kes­kus­te­lem­me: Susien paik­ka on kor­ves­sa

Susis­ta on jäl­leen käy­ty kii­vas­ta kes­kus­te­lua jos­sa mie­li­pi­teet jakau­tu­vat todel­la vah­vas­ti. On ymmär­ret­tä­vää ihmis­ten huo­li kun sudet tule­vat pihoil­le ja saa­lis­ta­vat niin tuo­tan­toe­läi­miä kuin kotie­läi­miä. Susi on vil­lie­läin ja sen paik­ka on luon­nos­sa ei asu­tus­ten lähei­syy­des­sä. On sanot­tu että ihmi­set ovat vie­neet sudel­ta elin­ti­laa mikä on tot­ta mut­ta susi ei ole käyt­täy­ty­nyt kuten monet muut vil­lie­läi­met. Se ei ole väis­tä­nyt ihmis­tä kuten yleen­sä vil­lie­läin tekee, sekin ker­too sen vaa­ral­li­suu­des­ta. Sii­tä on tul­lut ihmis­tä pel­kää­mä­tön ja siten yhä arvaa­mat­to­mam­pi.