Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Hoi­ta­ja­mi­toi­tus Oulus­sa

Hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta on nyt 0,7 kuten ennen vaa­le­ja mel­kein jokai­nen puo­lue halusi. Kui­ten­kin nyt näyt­tää vah­vas­ti sil­tä että se ei toteu­du sil­lä aika­tau­lul­la kuin äänes­tä­jät oli­vat sen usko­neet toteu­tu­van heil­le anne­tuis­sa vaa­li­lu­pauk­sis­sa.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan van­ki­la

Radio­uu­ti­sis­sa ker­rot­tiin, että Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­las­sa on vaka­via puut­tei­ta ja lait­to­muuk­sia olo­suh­teis­sa. Polii­si­van­ki­la tuli lak­kau­te­tun polii­si­lai­tok­sen tiloi­hin val­tion pää­tök­sel­lä. Asuk­kai­ta kuul­tiin,…

Lue lisää

Teks­ta­rit 13.6.2019

Iin Hami­nan Vih­ko­saa­res­sa pidet­tä­vis­tä moot­to­ri­kelk­ka­kil­pai­luis­ta vet­ten pääl­lä. Sehän on niin tren­di-eko­ta­pah­tu­ma ja ollaan Euroo­pan keu­la­ku­va­na. Kyl­lä kai mei­dän kun­nan eko­myön­tie­set päät­tä­jät kut­su­vat vaik­ka vih­rei­den Haa­vis­ton tutus­tu­maan eko­ta­pah­tu­maan, niin saa­tai­siin täl­lai­sia tapah­tu­mia pitää jakos­sa­kin.


Rent­ta­he­lek­ku: Pari lumi­pal­loa

Olin pie­ne­nä arka monel­le­kin asial­le. Pimeän­pel­ko oli yksi. 50-luvul­la maa­seu­dul­la ves­sa-asiat hoi­det­tiin ulko­huus­sis­sa eli kak­ka­ma­kis­sa, jon­ka sijain­ti oli aivan pihan peräl­lä. Ei sii­nä mitään kum­maa ollut päi­vä­sai­kaan, eikä kesäl­lä, kun oli valoi­saa. Pimei­nä syys- ja tal­vi-iltoi­na asia oli aivan toi­nen. Pit­kään piti pis­saa pidä­tel­lä, ennen kuin alkoi kave­rin ker­jää­mi­nen. Onni oli, jos sys­te­ril­lä oli hätä yhtä aikaa. Men­tiin tie­ten­kin yhdes­sä, ei mitään ongel­maa. Kun ei sit­ten hätä syn­kan­nut kenen­kään kans­sa, mei­na­si se tul­la housuun!Teks­ta­rit 6.6.2019

Per­jan­tain 31.5. Ran­ta­poh­jan Urhei­lu­mies on tosi urhei­lu­tun­ti­ja, tie­tää pesä­pal­lon kesä­la­jik­si. Nuo­ret halua­vat har­joi­tel­la tal­vel­la­kin. Urhei­lu­mies ei ehkä tätä ymmär­rä, päät­tä­jät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten kun­tou­tus ja omais­hoi­ta­jis­ta huo­leh­ti­mi­nen tuo sote­sääs­tö­jä

Suu­rien van­husi­kä­luok­kien hoi­don jär­jes­tä­mi­nen nos­taa hoi­to­me­no­ja ja luo pai­nei­ta jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen rahoi­tuk­sen kes­tä­vyy­del­le. Näi­den meno­jen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat eni­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuus ja van­hus­ten pit­kä­ai­kais­hoi­don tar­peen siir­ty­mi­nen myö­häi­sem­pään ikään sekä lai­tos­hoi­don pur­ka­mi­nen.