Mie­li­pi­teet

Teks­ta­rit 22.8.

Vai on Iis­sä Ilmas­toA­ree­na -fes­ti­vaa­li. Ettei vain ois päät­tä­jil­lä tar­ve pääs­tä val­ta­me­dioi­hin pais­tat­te­le­maan… Sil­lä täl­lä ilmas­to­vou­hot­ta­mi­sel­la ei ole kyl­lä ihan mitään mer­ki­tys­tä ei Iin eikä Suo­men osal­ta. Mie­ti­tään­pä nyt oike­aa mit­ta­suh­det­ta, kun Kii­na, Intia ja Yhdys­val­lat puk­kaa son­taa ilmaan. Kyl­lä Iis­sä tar­vi­si sitä rahaa lait­taa vähän muu­hun­kin kuin tuol­lai­seen hum­puu­kiin. Ja tämä tari­na on tosi.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta

Göran Thorn­berg kir­joit­ti hei­nä­kuun lopul­la tämän leh­den kes­kus­te­lem­me -pals­tal­la Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen akus­tii­kas­ta. Pahoit­te­len että vas­ti­ne tulee näin myö­hään mm. lomien takia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­toah­dis­tus­ta­ko?

Nyt on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alet­tu syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka syyl­lis­tä­vät syyl­lis­tä­jiä sii­tä, että he eivät tee tar­peek­si ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­via teko­ja. Siis syyl­lis­tä­mi­ses­tä syyl­lis­tä­vät syyl­lis­ty­vät itse­kin syyl­lis­tä­mi­seen. Eihän täs­sä ole mitään jär­keä?

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Mega­jät­ti­pot­ti Iihin

Ii on hoi­ta­nut ener­gia­po­li­tiik­kaa vuo­si­kym­me­net esi­mer­kil­li­ses­ti. Kun­ta ja kun­ta­lai­set ovat hyö­ty­neet näis­tä pää­tök­sis­tä alem­pi­na säh­kön hin­toi­na ja kun­ta on saa­nut vuo­sit­tain sato­jen tuhan­sien tuo­tot. Ii on nii­tä har­vo­ja kun­tia Poh­jois-Suo­mes­sa, jos­sa on oma ener­gia­lai­tos. Iil­lä on myös osuus Raa­sa­kan ja Pah­ka­kos­ken voi­ma­lai­tok­sis­ta ja nii­den tuo­tos­ta. Vuo­si­kym­me­niä sit­ten teh­dyis­tä tai­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä saam­me naut­tia jat­kos­sa­kin

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Lisää vas­tauk­sia kai­va­taan

Kii­tos kun­nan­joh­ta­jal­le kan­na­no­tos­tan­ne (Ran­ta­poh­ja 11.7.), vaik­ka en kyl­lä­kään saa­nut vas­tauk­sia, vain kehu­ja päät­tä­jien vas­tuul­li­suu­des­ta. Vas­tauk­sia kai­pa­si­vat muut­kin kylä­läi­set.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKesus­te­lem­me: Iin kou­lu­kyy­deis­tä

Iin Hami­nan kou­lun reh­to­ri tie­dot­ti tiis­tai-ilta­na 6.8.2019 Wil­ma-pal­ve­lus­sa, että ala-astei­käis­ten kou­lu­kul­je­tuk­siin tulee muu­tok­sia. Tähän saak­ka 2. — 3. -luok­ka­lai­set ovat saa­neet tak­si­kyy­din kou­luun, jos mat­kaa on ollut yli 3 kilometriä.Opetus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on kokouk­ses­saan 28.2.2019 päät­tä­nyt, että nyt tämä raja nos­te­taan 2. ja 3. -luo­kan oppi­lai­den osin 5 kilo­met­riin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Yhdes­sä eteen­päin

Kesä­lo­ma­kausi alkaa olla lop­pusuo­ral­la ja lomat useim­mal­la on lop­pu­neet tai aina­kin lop­pusuo­ral­la. Kou­lut alka­vat lähi­päi­vi­nä, oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den työt siis alka­vat. Toi­vot­ta­vas­ti olem­me kaik­ki ren­tou­tu­neet ja naut­ti­neet sekä kerän­neet voi­mia tule­vaa vuot­ta var­ten, kukin tahoil­laan, mökil­lä, ystä­vien paris­sa, per­heen kans­sa, suku­juh­lil­la, tal­kois­sa kuka mis­sä­kin. Nyt kun lomien jäl­keen aloit­te­lem­me töi­täm­me, niin van­hem­mat kuin oppi­laat ja opis­ke­li­jat, on syy­tä vil­kais­ta perä­pei­liin eli men­neen luku­vuo­den saa­vu­tuk­sia. Voi­tai­siin­ko ken­ties jotain teh­dä toi­sin? Oli­si­ko jotain paran­net­ta­vaa? Vai onko edes syy­tä teh­dä mitään toi­sin?


Teks­ta­rit 8.8.2019

Kii­tok­set Hau­ki­pu­taan koti­sai­raa­lan hoi­ta­jil­le, eri­tyi­ses­ti Hilk­ka Kyn­kään­nie­mel­le. Teet­te vaa­ti­vaa työ­tä ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Omai­nen Iso kii­tos naa­pu­ril­le kun tulit…