Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin väli­sen pyö­rä­tien valais­tus uudis­tuu

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus uusii Kuusa­mon­tien var­res­sa ole­va jalan­kul­ku- ja pyö­rä­tien valais­tuk­sen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin Isoa­hon välil­lä.

Uusit­ta­va tie­va­lais­tus on 30–40 vuot­ta van­haa ja tul­lut elin­kaa­ren­sa pää­hän. Valais­tus uusi­taan koko­nai­suu­des­saan yhteen­sä 4,3 kilo­met­rin mat­kal­la ja samal­la vaih­de­taan nyky­ai­kai­set, ener­gi­aa sääs­tä­vät led-valai­si­met.

Kysei­nen valais­tus­koh­de on osa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen tie­va­lais­tus­han­ket­ta, jon­ka ura­koit­si­jak­si on valit­tu Kem­pe­leen Säh­kö Oy. Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin väli­sen pyö­rä­tien valais­tuk­sen osal­ta urak­ka­hin­ta on 133 000 euroa.

Työt maas­tos­sa käyn­nis­ty­vät hei­nä­kuun lopul­la 2019 ja val­mis­tu­vat loka­kuun 2019 lop­puun men­nes­sä. Työs­tä aiheu­tuu jon­kin ver­ran hait­taa pyö­rä­tien käyt­tä­jil­le ja lähia­lu­eel­la asu­vil­le, eri­tyi­ses­ti Jää­lin­jär­ven ja Isoa­hon välil­lä, jos­sa pää­osa työs­tä teh­dään.