Jää­lin uudel­la nuok­ka­ril­la ja kir­jas­tos­sa vie­tet­tiin avoi­mia ovia

Nuokkarilla aikansa viettävät kasiluokkalaiset Veera Keskiaho ja Hanna Saarela kertovat, että uusi tila on ihan kiva. Tytöt sanovat, että yleensä he pelailevat korttia, oleilevat ja syövät nuokkarilla. Yleensä paikalla on noin kymmenen nuorta kerralla. Nuorisotyöntekijä Emilia Majahalme kertoo, että uudistettu nuokkari on otettu hyvin vastaan, ja että tilat palvelevat nuoria aiempaa paremmin.

Teea Tun­tu­ri
Jää­li

Jää­lin uuden yhdis­te­tyn kir­jas­ton ja nuok­ka­rin avoi­mis­sa ovis­sa ei koet­tu ruuh­kia. Lap­sia ja nuo­ria oli suu­rin piir­tein nor­maa­lin illan ver­ran pai­kal­la pelai­le­mas­sa pele­jä, her­kut­te­le­mas­sa sekä osal­lis­tu­mas­sa muun muas­sa kir­ja­suun­nis­tuk­seen.

Nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Emi­lia Maja­hal­me ker­too, että uudis­tet­tu nuok­ka­ri on otet­tu hyvin vas­taan, ja että tilat pal­ve­le­vat nuo­ria aiem­paa parem­min.

Jää­lin nuok­ka­rin toi­min­ta käyn­nis­tyy päi­väl­lä pit­kän väli­tun­nin aikaan, jol­loin noin 50 ylä­kou­lui­käis­tä käy tilois­sa viet­tä­mäs­sä aikaan­sa. Maa­nan­tai­sin nuok­ka­ri on auki ilta­kuu­teen tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin nel­jään, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin kah­dek­saan. Iltai­sin nuok­ka­ril­la käy yleen­sä noin 20–30 las­ta tai nuor­ta.

Jut­tu on jul­kais­tu koko­nai­suu­des­saan Ran­ta­poh­jas­sa 8.12.