Van­han kuva ker­to­maa: Iin Fin­nin­ka­rin poo­ki

Pookista tähystettiin merelle onko laivoja tulossa. Kuva Eero Antikaisen kokoelmista.

Kir­jas­saan Iijoen von­ka­mies J.F. Hii­va­la kir­joit­taa Fin­nin­ka­rin poo­kis­ta: Lai­vaan las­taus tapah­tui Iin Röyt­täs­sä.

– Miten saa­tiin tie­tää, kos­ka lai­vo­ja oli tul­lut Röyt­tään? Mat­kaa lai­va­väy­liä myö­ten Fin­nin­ka­ris­ta Röyt­tään oli on lähes 15 kilo­met­riä, eikä puhe­li­mes­ta sil­loin ollut pal­jon tie­toa­kaan.

Fin­nin­ka­riin lai­tet­tiin yli 30 met­riä kor­kea tor­ni eli ”poo­ki”, jos­sa oli vii­si lat­ti­aa. Siel­tä näkyi Iin Röyt­tän sata­ma. Kun lai­vaa odo­tel­tiin, käy­tiin usein poo­kis­sa kii­ka­roi­mas­sa. Kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta tämä poo­ki kuu­lui oleel­li­se­na joki­suun mai­se­maan ja kau­as näky­vä meri­merk­ki­kin se oli ula­poil­le kul­ki­joil­le. Vuon­na 1914 se lahon­nee­na ja tar­peet­to­ma­na puret­tiin.

Läh­de: J.F. Hii­va­la, Iijoen von­ka­mies. Met­sä­alan työn­joh­ta­jat Ii r.y. Oulu 1967.

Eero Anti­kai­nen