Valt­tei­na ket­te­ryys, roh­keus ja hyvät tyy­pit

Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi uskoo, että Micropolis on kymmenen vuoden kuluttua edelleen hyvää elämää edesauttava asiantuntijaorganisaatio ja Ii on muitakin kuntia vihreiden arvojen pariin luotsaava kasvun ja kehityksen keskus.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo 20-vuo­ti­aan kehit­tä­mis­yh­tiö Iin Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lee­na Vuo­to­ve­si iloit­see, että Iin kun­nas­sa ymmär­re­tään kehit­tä­mis­työn mer­ki­tys. – On mah­ta­vaa, että mie­ti­tään aktii­vi­ses­ti uusia elin­kei­no­mah­dol­li­suuk­sia. Tääl­lä on tosi hyvä kehit­tä­mi­sen ja kas­vun hen­ki. Se näkyy täl­lä het­kel­lä jopa työt­tö­myy­den vähe­ne­mi­se­nä. Päät­tä­jät­kin saa­vat Vuo­to­ve­del­tä kii­tos­ta. – Meil­lä on ollut huip­pu­päät­tä­jiä, jot­ka ovat uskal­ta­neet teh­dä roh­kei­ta pää­tök­siä. Toi­vot­ta­vas­ti…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus