Tai­kuus ja ilo­tu­li­tus joh­dat­te­li­vat vuo­den vaih­tu­mi­seen

Iin uudenvuodentapahtuma kokosi runsaasti yleisöä, jonka joukossa oli paljon lapsia. Ilotulituksen lähestyessä yleisömäärä lisääntyi vielä entisestään, ja katselualueina toimineet taidepuiston rantapolku sekä Iijoen silta pyörätiellä pursuivat väkeä.

Rit­va Piri­Tai­ku­ri Alfren­don tai­ka­tem­put ja tulis­how sekä seu­ra­kun­nan ja kun­nan ter­veh­dyk­set joh­dat­ti­vat Iin tai­de­puis­toon kokoon­tu­neen ylei­sön uuteen vuo­teen Iin uuden­vuo­den­ta­pah­tu­mas­sa, joka tavan mukaan päät­tyi kome­aan ilo­tu­li­tuk­seen.

Ohjel­mal­li­sen osuu­den päät­teek­si kuul­tiin myös juh­la­vaa kuo­ro­musiik­kia, kun mies­kuo­ro Poh­jan Lau­lu esit­ti Suo­men Lau­lun ja Fin­lan­dia-hym­nin, joi­den keral­la saa­tel­tiin Suomi100 -juh­la­vuo­si pää­tök­seen.
Kun­nan ter­veh­dyk­sen tilai­suu­teen toi kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des ja seu­ra­kun­taa pai­kal­la edus­ti kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen, joka pala­si vie­lä lopuil­laan olleen vuo­den juh­la­viin tun­nel­miin.
– Kulu­nut vuo­si on ollut sekä Suo­men sata­vuo­tis­juh­la että vii­si­sa­taa vuot­ta täyt­tä­neen refor­maa­tion juh­la­vuo­si, Ruot­sa­lai­nen ker­ta­si.
Hän toi esiin myös refor­maa­tion osuu­den suo­men kie­len kehi­tyk­ses­sä.
– Refor­maa­tion peri­aat­tei­siin kuu­lui, että kan­san oli saa­ta­va kuul­la juma­lan­pal­ve­luk­set omal­la kie­lel­lään, min­kä poh­jal­ta Mikael Agrico­la ryh­tyi kehit­tä­mään suo­ma­lais­ta kir­ja­kiel­tä, kirk­ko­her­ra tote­si.
Alka­van vuo­den toi­veik­seen Ruot­sa­lai­nen lis­ta­si kris­til­li­seen arvo­poh­jaan kuu­lu­vien peri­aat­tei­den kuten rehel­li­syy­den ja tois­ten huo­mioon otta­mi­sen arvos­ta­mi­sen niin pai­kal­li­ses­ti kuin laa­jem­min­kin.

Kulu­nut vuo­si hie­no Iil­le

Tei­jo Lie­des ker­ta­si men­neen vuo­den tapah­tu­mia Iis­sä tode­ten vuo­den olleen sekä kun­nal­le että kun­ta­lai­sil­le hie­no. Vuo­den hui­pen­tu­mak­si Lie­des nos­ti Euroo­pan par­haas­ta ilmas­to­työs­tä saa­dun pal­kin­non, jos­ta iiläi­set voi­vat olla aidos­ti ylpei­tä.

Alka­va­na vuon­na Iis­sä val­mis­tel­laan kun­ta­stra­te­gi­aa, johon Lie­des toi­voo mah­dol­li­sim­man monen kun­ta­lai­sen otta­van kan­taa heti vuo­den alus­sa, sil­lä stra­te­gia­luon­nos on näh­tä­vil­lä sekä ylei­ses­ti kom­men­toi­ta­vis­sa 17.1. saak­ka.
– Tavoit­tee­na on pait­si lisä­tä kun­ta­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon myös löy­tää kei­no­ja, kuin­ka Ii voi­si parem­min erot­tau­tua muis­ta hyvis­tä kun­nis­ta, Lie­des ilmai­si.
Vuo­den­vaih­tees­sa tapah­tu­vaa osa­kun­ta­lii­tos­ta, jon­ka myö­tä jak­ku­ky­lä­läi­sis­tä tulee Iin kun­nan asuk­kai­ta, Lie­des myös sivusi toi­vot­taen samal­la uudet kun­ta­lai­set ter­ve­tul­leik­si.

Valo­tai­det­ta tai­de­puis­toon

Tapah­tu­man yhtey­des­sä jul­kis­tet­tiin tai­tei­li­ja Kari Alo­sen Iin tai­de­puis­toon suun­nit­te­le­ma Loiis­ta­vaa -valo­tai­de­teos, joka sijoit­tuu osak­si tai­de­puis­ton koko­nai­suut­ta. Pal­lon­muo­toi­nen ruos­tu­mat­to­mas­ta teräk­ses­tä val­mis­tet­tu teos näkyy myös nelos­tiel­le sekä poh­joi­sen että ete­län suun­nal­ta tul­taes­sa.

Kari Alo­nen on kes­ki­suo­ma­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja, jon­ka kan­taa­ot­ta­vas­sa tai­tees­sa yhdis­ty­vät kiven, lasin ja valon ele­men­tit. Alo­sen ura tai­tei­li­ja­na on jat­ku­nut jo yli kol­men­kym­me­nen vuo­den ajan, ja hänel­lä on ollut näyt­te­lyi­tä sekä Suo­mes­sa että ulko­mail­la. Tai­tei­li­ja on luo­nut myös lukui­sia jul­ki­sia veis­tok­sia, joi­ta löy­tyy eri puo­lil­ta Suo­mea.