Pier­rot ja yön salai­suu­det jul­ki hur­maa­vas­sa koko per­heen näytelmässä

Michel Tournierin Pierrot ja yön salaisuudet herää henkiin upeiden lavasteiden ja musiikin avulla. Näytelmän puitteet ja toteutus tehtiin talkootyönä.Michel Tournierin Pierrot ja yön salaisuudet herää henkiin upeiden lavasteiden ja musiikin avulla. Näytelmän puitteet ja toteutus tehtiin talkootyönä.

Hui­lin­gis­sa val­mis­tau­du­taan ensi-iltaan. Huli­naa riit­tää, kun näy­tel­män työ­ryh­mä vii­meis­te­lee lavas­tuk­sia ja tekee ääne­na­vauk­sia ennen var­si­nai­sen har­joi­tuk­sen alkua. Mic­hel Tour­nie­rin kir­jas­ta Pier­rot ja yön salai­suu­det on sovi­tet­tu koko per­heen nau­tit­ta­va musiik­ki­teat­te­rie­si­tys Tai­to­ta­lo ry:n, Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun sekä Val­to Per­non sää­tiön yhteis­työn voimin. 

Näy­tel­mä ker­too moni­mut­kai­ses­ta rak­kau­des­ta. Kiia-Sofia Suu­ta­rin esit­tä­mä Pier­rot rakas­taa Ade­le Tuo­mi­kos­ken esit­tä­mää Colom­bi­nea, mut­ta Colom­bi­nen mie­les­tä hei­dän elä­män­tyy­lin­sä ovat lii­an eri­lai­set suh­teen onnis­tu­mi­sel­le. Esi­tys opet­taa, että ihmi­set voi­vat tul­la toi­meen kes­ke­nään ja hyväk­syä toi­sen­sa, vaik­ka ovat­kin erilaisia.

Teki­jä­noi­keus­on­gel­mien aiheut­ta­mat vai­keu­det han­ka­loit­ti­vat har­joi­tus­ten aloit­ta­mis­ta. Huh­ti­kuus­sa var­si­nai­sen työs­tä­mi­sen aloi­tet­tu­aan näy­tel­män työ­ryh­mä teki rut­kas­ti töi­tä saa­dak­seen esi­tyk­sen val­miik­si ajoissa. 

–Kos­kaan ei olla teh­ty näin nopeas­ti näy­tel­mää val­miik­si, sanoo Tai­to­ta­lo ry:n Lea Back­man, joka toi­mii myös näy­tel­män puvus­ta­ja­na sekä toi­se­na kertojista.

Työn jäl­ki ei kui­ten­kaan vai­ku­ta ollen­kaan hopu­te­tul­ta. Täs­tä ohjaa­ja Anna-Kai­sa Jär­vi kiit­tää lah­ja­kas­ta ja koke­nut­ta työ­ryh­mää. Samal­la hän tote­aa ihmis­ten odot­ta­van heil­tä hyvää tuo­tan­toa, sil­lä hei­dän laa­tun­sa on ollut kor­kea jo pit­kään. Täs­tä huo­li­mat­ta Jär­vi odot­taa posi­tii­vi­sin mie­lin koti­seu­tu­vii­kon esityksiä.

–Uskon, että ihmi­set ovat innois­saan tulos­sa kat­so­maan. Nyt huo­maa, kun on ollut ilman teat­te­ria, että miten tär­ke­ää tämä on. Onhan tämä kai­kil­le yhtei­nen koke­mus, Jär­vi kertoo.

Näy­tel­mää säes­tä­vän pia­non taka­na istuu Iin kan­san­opis­ton vas­taa­va musii­kin opet­ta­ja Johan­na Nis­ka­nen. Tule­vat näy­tök­set on hänel­le ensim­mäi­siä live-esi­tyk­siä puo­leen­tois­ta vuo­teen. Yhteis­työs­tä Jär­ven kans­sa hänel­lä on jo yli 10 vuot­ta koke­mus­ta, ja teat­te­rin paris­sa työs­ken­te­le­mi­nen on tut­tua. Nis­ka­nen on sovel­ta­nut näy­tel­män musii­kit Esa Koti­lai­sen sävellyksistä.

–Täs­sä esi­tyk­ses­sä on vähän eri­lai­nen tyy­li­la­ji. Näy­tel­män musii­kin ei ole tar­koi­tus olla lii­an rea­lis­tis­ta, Nis­ka­nen toteaa.

Pier­rot’n ja Colom­bi­nen tari­na herää hen­kiin Tan­ja Lie­dek­sen val­mis­ta­mis­sa lavas­teis­sa tiis­tai­na 29. kesä­kuu­ta kel­lo 18. Esi­tyk­siä on myös tors­tai­na 1. hei­nä­kuu­ta ja sun­nun­tai­na 4. hei­nä­kuu­ta kel­lo 18. Liput voi ostaa pai­kan­pääl­lä kätei­sel­lä tun­ti ennen näy­tök­sen alkua.