Päät­tä­jäl­tä: Rau­haa ja rak­kaut­ta ystä­vät

Hip­pi­lii­ke julis­ti rau­han ja rak­kau­den ilo­sa­no­maa 1960-luvul­ta läh­tien. 1980-luvul­la rau­han­mars­sit kerä­si­vät väkeä, oli upe­aa olla muka­na. Mis­sä on laa­ja innos­tus rau­han­työ­hön nyt? Yhä enem­män nos­te­taan esiin uhka­ku­via ja varus­tau­du­taan soti­laal­li­seen konflik­tiin. Sota­ka­lus­toon ollaan val­mii­ta sijoit­ta­maan mil­jar­de­ja samal­la kun kaik­ki tie­däm­me että maa­il­man­laa­jui­nen haas­te ilmas­ton­muu­tok­sen rajoit­ta­mi­sek­si onnis­tuu vain yhteis­työl­lä – ei kes­ki­näi­sel­lä syyt­te­lyl­lä, saa­tik­ka soti­mal­la. Konflik­tit,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus