Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­to­työ­hön mars, mars!

Olen miet­ti­nyt uuden vuo­den alus­sa, mitä tule­vai­suus tuo tul­les­saan. Olen pää­ty­nyt kah­teen asi­aan, jot­ka mie­les­tä­ni ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä. Ensim­mäi­nen ja tär­kein on ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­nen. Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­päi­vil­lä vii­me syk­sy­nä Sit­ran hii­li­neut­raa­li kier­to­ta­lous -joh­ta­ja Mari Pantzar tote­si esi­tel­mäs­sään, että hän ei enää käy­tä käsi­tet­tä ilmas­ton­muu­tos vaan hän puhuu suo­raan ilmas­to­ka­ta­stro­fis­ta. Jou­lu­lo­mal­la luin Eliza­beth Kol­ber­tin tie­to­kir­jan Kuu­des suku­puut­to…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus