Päät­tä­jäl­tä: Hyvää elä­mää nuo­ril­le!

Mil­lais­ta on hyvä elä­mä? Tähän vas­ta­taan yleen­sä, että se on onnel­lis­ta. Seu­raa­va kysy­mys onkin sit­ten, mitä onnel­li­suus on. Alkaa poh­dis­ke­lu, kos­ka onnel­li­suus voi olla eri ihmi­sil­le eri asioi­ta: joil­le­kin onnel­li­suus on lisää kulu­tus­ta­va­raa, joil­le­kin hil­jai­suut­ta ja rau­hal­lis­ta elä­mää luon­non kes­kel­lä. Kum­pi on oikeas­sa? Vas­taus­ta kysy­myk­seen voi hakea sii­tä näkö­kul­mas­ta, että mil­lai­nen olen­to ihmi­nen on. Ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus