Osuus­pank­ki muut­taa Iis­sä, uudet tilat käy­tös­sä alku­ke­säs­tä

Oulun Osuus­pank­ki val­mis­te­lee Iin toi­mi­pai­kan siir­toa uuteen osoit­tee­seen. Pank­ki on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lan osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 2, jos­sa alkaa perus­teel­li­nen remont­ti lähiai­koi­na. Pan­kin mukaan nyky­ai­kai­set ja toi­mi­vat asia­kas­ti­lat ava­taan alku­ke­säs­tä 2019. –Nykyi­set, Hami­nan­tie 4:ssä sijait­se­vat tilat eivät vas­taa enää tämän päi­vän pank­ki­asioin­nin vaa­ti­muk­sia. Haluam­me tar­jo­ta iiläi­sil­le asiak­kail­lem­me pank­ki- ja vakuu­tus­pal­ve­lua ja kehit­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja paik­ka­kun­nal­la. Sii­hen tar­vit­sem­me myös…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus