Kun­tien väli­set erot sai­ras­ta­vuu­des­sa kär­jis­ty­vät

Kun­tien välil­lä on mer­kit­tä­viä ero­ja sai­ras­ta­vuu­des­sa. THL:n tuo­re sai­ras­ta­vuusin­dek­si ker­too, että ter­veim­mät suo­ma­lai­set asu­vat Ahve­nan­maal­la sekä Län­si- ja Ete­lä-Suo­men ran­nik­ko­kun­nis­sa. Sai­ras­ta­vuus on suu­rin­ta monis­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa sekä vyö­hyk­keel­lä, joka suun­tau­tuu Raa­hen seu­dul­ta kaak­koon koh­ti Toh­ma­jär­veä ja Ilo­mant­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus