Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­toi­min­ta laa­je­nee – Avoi­met ovet kes­ki­viik­ko­na

Makiko Nishikaze työskentelee residenssijaksonsa aikana Iissä yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän asumispalvelujen ryhmäkodin kanssa. Kuva: Inka Hyvönen

Resi­dens­sin remon­tin myö­tä Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la tar­jo­aa jat­kos­sa tilat kah­del­le resi­dens­sioh­jel­mal­le. Yhtei­söl­li­seen työs­ken­te­lyyn kes­kit­ty­vä resi­dens­sioh­jel­ma jal­kau­tuu välil­lä myös mui­hin kun­tiin. Kevään resi­dens­si­jak­soil­la Iis­sä ja Uta­jär­vel­lä tar­kas­tel­laan ympä­ris­töä uusis­ta näkö­kul­mis­ta sävel­tä­jä Maki­ko Nis­hi­kazen ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maan joh­dol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus