Kes­kus­te­lem­me: Iijoen Raa­sa­kan van­ha uoma, val­mis kala­tie

Iijoen alim­paan voi­ma­lai­tok­seen ollaan innol­la puu­ha­mas­sa tek­ni­ses­ti toteu­tet­ta­vaa ns. äly­ka­la­tie­tä. Tämä on tie­tys­ti hie­no ja kan­na­tet­ta­va asia, ja sen tut­ki­mi­seen ja suun­nit­te­luun on käy­tet­ty pal­jon aikaa. Onnis­tues­saan se voi vetää lujas­ti­kin nousu­ka­laa ylä­vir­taan, aina Maa­lis­maan voi­ma­lal­le saak­ka.

Han­ke onkin kerän­nyt koh­ta­lai­sen laa­jaa jul­ki­suut­ta ja asi­aa seu­ra­taan aina­kin vael­lus­ka­la-aktii­vien sil­min eri­tyi­sen tar­kas­ti. En ala tätä ko. kala­tie­tä käsit­te­le­mään sen enem­pää sen jo nyt saa­man huo­mion vuok­si. Sen sijaan kes­ki­tyn kir­joi­tuk­ses­sa­ni vähem­mäl­le jää­nee­seen asi­aan, nimit­täin sii­hen että Iis­sä on jo ole­mas­sa täy­sin toi­mi­va kala­tie. Se on Iijoen van­ha uoma, jota myö­ten vael­lus­ka­lat lohi, meri­tai­men ja sii­ka pää­se­vät nouse­maan aina Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­dol­le saak­ka. Myös nah­kiai­sel­le van­hal­la uomal­la on eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys.

Van­han uoman Uis­ka­rin­kos­keen avat­tu kala­tie tuot­ti men­nee­nä kesä­nä (2018) roh­kai­se­via tulok­sia. Lohia nousi muu­ta­mia kym­me­niä, samoin tai­me­nia. Seu­ran­ta tapah­tui kala­tien ylä­pääs­sä ole­van las­ku­rin avul­la. Kesä oli myös ennä­tyk­sel­li­sen kui­va, joten tulos­ta voi­nee pitää jopa erin­omai­se­na.

On huo­mioi­ta­vaa, että aina­kin tai­men­ta nousee myös kevääl­lä ohi­juok­su­tus­ten aikaan eri­tyi­sen run­saas­ti. Täl­löin seu­ran­ta ei ole mah­dol­lis­ta kovien vir­taa­mien vuok­si. Van­haan uomaan myös las­ket­tiin hitusen aiem­paa enem­män vet­tä, ei pal­joa, mut­ta riit­tä­väs­ti muu­ta­man kym­me­nen lohen hou­ku­tus­vir­taa­mak­si.

Mitä toi­men­pi­te­tä sit­ten tuli­si teh­dä että van­ha uoma hou­kut­tai­si enem­män vael­lus­ka­lo­ja? Ensin­nä­kin van­han uoman vir­taa­ma tuli­si välit­tö­mäs­ti nos­taa suu­rem­mak­si niin, että se pal­ve­lee ensin­nä­kin vael­lus­ka­lo­ja. Ykkösprio­ri­teet­ti­nä tie­ten­kin että vael­lus­ka­lat palaa­vat pysy­väs­ti van­haan uomaan ja myös lisään­ty­vät sii­nä.

Men­neen syk­syn koe­ka­las­tuk­sis­sa siel­tä jo löy­tyi luon­nos­sa syn­ty­nei­tä lohen­poi­ka­sia. Myös kadon­neen kesä­sii­an palau­tuk­ses­sa on van­hal­la uomal­la oma mer­ki­tyk­sen­sä.
Vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin myös kalas­tus­ra­joi­tuk­sia. Ehdo­tan­kin totaa­lis­ta verk­ko­ka­las­tus­kiel­toa ko. alu­eel­le aina­kin niin kau­an, että vael­lus­ka­lat ovat pysy­väs­ti palan­neet van­haan uomaan. Myös vähem­piar­vois­ten kalo­jen ver­kot­ta­mi­nen tulee kiel­tää avo­ve­si­kau­te­na. Urhei­lu­ka­las­tuk­seen ehdo­tan 1 kpl lohta/taimenta vuo­ro­kau­des­sa. Var­mas­ti riit­tää nor­maa­liur­hei­lu­ka­las­ta­jal­le ruo­ka­ka­lak­si, enem­pää ei kukaan syö.

Ras­vae­väl­lis­ten lohien ja tai­me­nien tap­pa­mi­nen on kiel­let­tä­vä, vain evä­lei­ka­tut sai­si ottaa. Myös kalas­tuk­sen val­von­taa tulee lisä­tä ja räi­kei­siin rik­ko­muk­siin tulee puut­tua riit­tä­vän kovin sank­tioin. Rajoi­tuk­sis­ta tulee myös tie­dot­taa riit­tä­väs­ti. Neu­von­ta ja ohjaus luvan myyn­nin yhtey­des­sä oli­si suo­ta­vaa, pelk­kä tie­dot­ta­mi­nen pai­kal­lis­leh­des­sä ei rii­tä, kos­ka pai­kal­lis­leh­tiä ei kai­kil­le tule. Ran­noil­le tuli­si mer­ka­ta sel­keil­lä ja näky­vil­lä kyl­teil­lä kalas­tet­ta­van alu­een rajat ran­nal­ta kalas­ta­jil­le. Ran­noil­ta tulee myös rai­va­ta rumat ja kalas­tus­ta hait­taa­vat pusi­kot ja on raken­net­ta­va sel­keät nuo­tio­pai­kat ros­kik­si­neen.

Ehkä tämä hie­man läh­tee ”rön­sy­le­mään”, mut­ta ver­taan väis­tä­mät­tä Iijoen ala-osaa Kot­kan Kymi­jo­keen, jos­sa ala­juok­sul­la on teh­ty saman­kal­tai­sia toi­men­pi­tei­tä jo kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Ja mitä Kot­kas­sa on nyky­ään? Ete­läi­sen Suo­men hie­noin lohen­ka­las­tus­paik­ka! Samoin Koke­mäen­jo­ki, jos­sa saa­lik­si saa­tu­jen meri­tai­men­ten kes­ki­pai­no on 4–5 kilon välil­lä.

Uskal­lan väit­tää että Iis­sä on puit­teet ja mah­dol­li­suu­det luo­da vael­lus­ka­loil­le parem­mat mah­dol­li­suu­det nous­ta kute­maan, lisään­tyä ja olla osa luon­tais­ta kier­toa. Tämä on mah­dol­lis­ta jos vain tah­toa löy­tyy tar­peek­si.

Juha Kel­lo­kum­pu