Kehit­tä­jäl­tä: Euroo­pan mes­ta­ruus oppi­tun­ti­na

Moni on kysy­nyt sitä, mik­si Euroo­pan mes­ta­ruus voi­tet­tiin ja mitä Brys­se­lin reis­su meil­le opet­ti?

Kuu­lim­me kisan tuo­ma­ris­ton puheen­joh­ta­jal­ta Lam­bert Van Nis­tel­rooi­ji­ta, että kri­tee­rit oli­vat yksin­ker­tai­set. Iis­sä teh­dään sitä mitä EU-halu­aa (ilmas­tö­työ) ja kehit­tä­mis­tä teh­dään niin tii­mi­työl­lä kuin myös yhdes­sä mui­den saman­lai­ses­ta kehit­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­den kans­sa ver­kos­tos­sa. EU-komis­sion mie­les­tä osaam­me ottaa myös taval­li­set ihmi­set mukaan pro­jek­tei­hin ja saam­me myös tulok­sia aikaan.
Näi­den yksin­ker­tais­ten kri­tee­rien voi­si kuvi­tel­la ole­van arki­päi­vää lähes kai­kil­le EU-hank­keil­le ja kehit­tä­mis­työl­le? Mut­ta, ehkä­pä asia onkin toi­sin päin? Mitä yksin­ker­tai­sem­mat vaa­ti­muk­set, sitä vai­keam­pi ne on toteut­taa käy­tän­nös­sä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­to oli eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut sii­tä miten kehit­tä­mis­työ­tä teh­dään yhdes­sä kun­ta­lais­ten kans­sa.

Kun asi­aa meil­tä kysyt­tiin, käy­tim­me mal­lie­si­merk­ki­nä vie­lä kes­ken ole­vaa jul­ki­sen lii­ken­teen kokei­lua, ja sitä miten se on toteu­tet­tu (alla kuvaus).
Ker­roim­me, että Pal­ve­lu­muo­toi­lu Palo aloit­ti työs­ken­te­lyn haas­tat­te­le­mas­sa iiläi­siä per­hei­tä hei­dän omis­sa kodeis­saan. Kaik­ki muut sai­vat osal­lis­tua avoi­miin kyse­lyi­hin. Vas­taus­ten perus­teel­la Palo muo­dos­ti meil­le yhteen­sä 6 iiläis­tä jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tä­jä­per­soo­naa, tari­nat hei­dän arki­päi­väs­tään ja hei­dän tar­pei­siin­sa kes­kit­ty­vät suun­nit­te­luoh­jai­met.

Pyy­sim­me kaik­kia haluk­kai­ta, haas­te­kil­pai­lun avul­la, osal­lis­tu­maan kehit­tä­mi­seen eli siis rat­ko­maan näi­den käyt­tä­jä­per­soo­nien arki­sia ongel­mia. Ideois­ta jat­ko­ja­los­tuk­seen valit­tiin kak­si kiin­nos­ta­vin­ta ja monien kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu­jen työ­pa­jo­jen jäl­keen valit­sim­me työ­mat­ka­lii­ken­teen suo­ran lin­jan eli ns. ”työ­tak­sin” idean alis­tet­ta­vak­si oike­aan kokei­luun.

Sen sijaan, että julis­tai­sim­me idean toi­mi­vak­si, haluam­me tes­ta­ta sitä Ran­ta­poh­jan luki­joi­den kans­sa. Myös täs­tä lähes­ty­mis­ta­vas­ta tuo­ma­ris­to piti.
OTP Tra­vel toteut­taa meil­le nyt vii­koil­la 45–47 arki­päi­viin sijoit­tu­van, mat­kus­ta­jil­le mak­sut­to­man työ­lii­ken­ne­ko­kei­lun. 19-paik­ki­nen uuden­kar­hea pik­ku­bus­si kur­vaa hake­maan Oulus­sa töis­sä käy­viä iiläi­siä 6. mar­ras­kuu­ta alkaen töi­hin. Lin­ja vie iiläi­set, par­hail­laan 35 minuu­tis­sa, moot­to­ri­tie­tä suo­raan kah­dek­sak­si töi­hin ja tuo samaa reit­tiä nel­jän jäl­keen takai­sin.

Kan­nus­tam­me sinua läh­te­mään roh­keas­ti kokei­luun mukaan. Toi­vom­me, että mukaan eksyy myös ihmi­siä, jot­ka aja­vat omal­la autol­la tai pyö­räl­lä lähel­le jota­kin pysäk­kiä ja hyp­pää­vät sii­tä pik­ku­bus­sin kyy­tiin. Näin voit käy­dä päi­vän päät­teek­si kau­pas­sa ja pala­ta autol­la samaa reit­tiä kotiin.
Pal­ve­lu­muo­toi­lu Palo on laa­ti­nut lin­jan asiak­kail­le reis­su­vih­kot, joi­den täyt­tä­jät anta­vat meil­le lin­jan jat­ko­ja­los­tuk­sen kan­nal­ta tär­ke­ää palau­tet­ta. Tavoit­tee­na on mark­ki­naeh­toi­ses­ti toi­mi­va jat­ku­va lin­ja, joka pal­ve­li­si mah­dol­li­sim­man mon­ta iiläis­tä.
Brys­se­lin reis­su siis opet­ti meil­le, että Ran­ta­poh­jan luki­joi­den panos on kehit­tä­mis­työs­sä tär­keäm­pi, kuin mikään muu. Ilman tei­dän panos­tan­ne ei Euroo­pan mes­ta­ruuk­sia voi­te­ta, ja mikä tär­keäm­pää, osa­ta suun­ni­tel­la tei­dän arkea hel­pot­ta­via pal­ve­lui­ta.
Ilmoit­tau­du siis mukaan, ja ole osa uusia menes­tys­ta­ri­noi­ta.
Johan­nes Hela­ma
pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja, Inno­va­tii­vi­set vähä­hi­li­set pal­ve­lut -han­ke,
toi­min­nan­joh­ta­ja, PROTO – Poh­jois-Suo­men
muo­toi­li­jat ry