Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set mars­si­vat ja avaa­vat Ilmas­toa­ree­na-tapah­tu­man

Yli 1300 Iin kou­lu­lais­ta avaa Ilmas­toA­ree­na-fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mäl­lä yhtei­sen ilmas­to­mars­sin. Kaik­ki Iin kou­lu­lai­set var­hais­kas­va­tuk­ses­ta lukioon mars­si­vat per­jan­tai­na 23.8.2019 kou­luil­taan Ilmas­toA­ree­nan tapah­tu­ma-alu­eel­le Iin Hui­lin­kiin.

Mars­sin jäl­keen Ilmas­toA­ree­nan laval­le nousee pie­ni ryh­mä lap­sia lausu­maan fes­ti­vaa­lin avaus­sa­nat. Lap­set pää­se­vät ker­to­maan, mitä he ajat­te­le­vat ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja mil­lai­sia teko­ja he odot­ta­vat Ilmas­toA­ree­nal­ta ja päät­tä­jil­tä.

Mars­si on osa Iin monia­lais­ta oppi­mis­ko­ko­nai­suut­ta (MOK), jon­ka kou­lut jär­jes­tä­vät 1–2 ker­taa vuo­des­sa. Täl­lä ker­taa aihee­na on ilmas­ton­muu­tos. MOK-viik­ko jär­jes­te­tään vii­kol­la 34.

Ympä­ris­tö­ai­hei­sia pro­jek­te­ja

 

MOK-vii­kon aika­na Iin kou­luil­la jär­jes­te­tään eri­lai­sia ilmas­toon liit­ty­viä pro­jek­te­ja. Oppi­laat suun­nit­te­le­vat ja toteut­ta­vat ilmas­toai­hei­sia pele­jä, virk­kaa­vat jäte­muo­via käyt­täen, vie­rai­le­vat pai­kal­li­sis­sa yri­tyk­sis­sä tutus­tu­mas­sa nii­den ympä­ris­tö­rat­kai­sui­hin, istut­ta­vat pui­ta ja kas­ve­ja, käy­vät met­sä­ret­kel­lä ja teke­vät vas­ta­mai­nok­sia ilmas­ton­muu­tok­seen liit­tyen. MOK-viik­ko hui­pen­tuu ilmas­to­mars­siin ja Ilmas­toA­ree­naan.

Tänä luku­vuon­na Iin kou­luil­le annet­tiin myös mah­dol­li­suus anoa lau­an­tai­kou­lu­päi­vää MOK-vii­kon yhtey­teen osal­lis­tu­mal­la Ilmas­toA­ree­naan. Kak­si kou­lua – Hami­na ja Poh­jois-Ii – ovat muka­na myös lau­an­tai­na.

Kou­luil­la ilmas­to­tie­tout­ta

Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri ker­too ilmas­ton­muu­tok­sen vali­koi­tu­neen MOKin aiheek­si mm. sik­si, että Iis­sä on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä ja tavoit­teel­lis­ta ympä­ris­tö-, ener­gian­sääs­tö- ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­tä usei­den vuo­sien ajan. Tämä on näky­nyt myös kou­lu­jen arjes­sa ja ope­tuk­sen tee­mois­sa.

– Halusim­me, että jokai­nen tilai­suu­teen osal­lis­tu­va lap­si, nuo­ri ja aikui­nen ymmär­täi­si, että kyse on yhtei­ses­tä asias­ta, joka vaa­tii sekä yksi­lö- että yhtei­sö­ta­sol­la käy­tän­nön rat­kai­su­ja ja toi­min­nan muu­tok­sia. Osal­lis­tu­mal­la ilmas­to­mars­siin ja tapah­tu­maan osal­lis­tu­jil­le tulee toi­vot­ta­vas­ti tun­ne sii­tä, että he ovat tär­keäs­sä työs­sä muka­na ja hei­dän­kin toi­min­nal­laan on mer­ki­tys­tä.

Luk­ka­rin mukaan lap­sil­la ja nuo­ril­la on Ilmas­toA­ree­naan osal­lis­tu­vil­le, sitä seu­raa­vil­le ja nykyi­sil­le päät­tä­jil­le tär­kei­tä vies­te­jä, joi­den toi­vom­me pää­se­vän esil­le ja myös vai­kut­ta­van pai­kal­li­ses­ti ja laa­jem­mal­ti­kin teh­tyi­hin pää­tök­siin, Luk­ka­ri sanoo.

Ilmas­toA­ree­nan vas­taa­va tuot­ta­ja Han­na Lah­den mie­les­tä on hie­noa ja ainut­ker­tais­ta, että kaik­ki Iin kou­lut osal­lis­tu­vat Ilmas­toA­ree­nan alus­vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vään MOK-viik­koon ja että aihee­na on nyt nime­no­maan ilmas­ton­muu­tos.

Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään Iis­sä 23. – 24.8.2019. Hui­lin­gin alu­eel­la Iin van­has­sa Hami­nas­sa. Tapah­tu­ma on kak­si­päi­väi­nen, kai­kil­le avoin ja ilmai­nen ulkoil­ma­ta­pah­tu­ma.