Ilmas­toA­ree­na lähes­tyy kovaa kyy­tiä – mil­tä näyt­tää ilmas­to­fes­ti­vaa­lien ohjelma?

Vuoden 2019 IlmastoAreenassa Roni Back kiinnosti nuorempaa yleisöä suuresti. Tuottaja Hanna Lahden mukaan festivaalin luonne on nimenomaan päiväsaikaan järjestettävä perhetapahtuma.Vuoden 2019 IlmastoAreenassa Roni Back kiinnosti nuorempaa yleisöä suuresti. Tuottaja Hanna Lahden mukaan festivaalin luonne on nimenomaan päiväsaikaan järjestettävä perhetapahtuma.

Ilmas­to­fes­ti­vaa­li Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään Iin Hui­lin­gin puis­toa­lu­eel­la 20.–21. elo­kuu­ta. Fes­ti­vaa­lin tee­ma­na on tänä vuon­na kulut­ta­jan hii­li­ja­lan­jäl­jen muo­dos­tu­mi­nen eli liik­ku­mi­nen ja mat­kai­lu, kulut­ta­mi­nen, ruo­ka, raken­ta­mi­nen ja asuminen. 

–Odo­te­taan tapah­tu­maa iloi­sen jän­nit­ty­nee­nä. Vaik­ka maa­il­ma on muut­tu­nut, ilmas­ton­muu­tos ei vali­tet­ta­vas­ti ole kadon­nut, tuot­ta­ja Han­na Lah­ti kertoo.

Ohjel­ma ei ole vie­lä täy­sin val­mis, var­sin­kin Ilma­tar-lavan ohjel­ma­nu­me­rot tule­vat vie­lä päi­vit­ty­mään. Tulos­sa on myös kai­kil­le avoi­mia työ­pa­jo­ja, jot­ka jul­kais­taan ohjel­maan lähi­päi­vi­nä. Muun muas­sa Tun­ne ry tulee pitä­mään ilmas­toah­dis­tuk­seen liit­ty­vien tun­tei­den käsit­te­lyyn liit­ty­vän työpajan.

Ohjel­mas­sa on monen­lais­ta. Tors­tai­na 19. elo­kuu­ta jär­jes­te­tään Iijo­ki-foo­ru­mi. Per­jan­tai­na ovat Ilmas­toA­ree­nan sekä CircLab-demon­straa­tio­y­pä­ris­tön ava­jai­set, joi­den jäl­keen vii­kon­lo­pun var­si­nai­nen ohjel­ma läh­tee käyntiin.

Panee­le­ja tulee ole­maan muun muas­sa kes­tä­väs­tä ruo­an­tuo­tan­nos­ta, vih­reäs­tä talous­kas­vus­ta, tule­vai­suu­den ener­gia­rat­kai­suis­ta ja sopeu­tu­mi­ses­ta ilmas­ton­muu­tok­seen. Myös Iin Ala­ran­nan jout­sen­mer­kit­tyä kou­lua käsi­tel­lään ener­gia­te­hok­kuu­den, viih­ty­vyy­den ja talou­del­li­suu­den kan­nal­ta sekä esi­merk­ki­nä kun­nan toi­min­nas­ta hii­li­neut­raa­lin raken­ta­mi­sen edelläkävijänä. 

Vii­kon­lo­pun aika­na myös käsi­tel­lään ilmas­ton­muu­tos­ta tai­tees­sa ja kir­jal­li­suu­des­sa sekä visioi­daan tule­vai­suu­den ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia ja mat­kai­lun uudis­tu­mis­ta hii­li­neut­raa­lim­paan suun­taan. Oulu Sin­fo­nian jousior­kes­te­ri pitää Myrs­ky­va­roi­tus-kon­ser­tin Iin kir­kos­sa. Lau­an­tai­na pääs­tään kuu­le­maan kir­jai­li­ja Emmi Itä­ran­nan työs­tä ja tuo­tan­nos­ta kirjastolla.

Suu­ret veto­nau­lat tule­vat mitä toden­nä­köi­sim­min ole­maan puo­lue­joh­don tent­ti sekä Mad­ven­tu­re­sin Riku Ran­ta­lan ja Tuo­mas Milo­nof­fin puheen­vuo­ro ilmas­ton­muu­tok­ses­ta maa­il­mal­la. Puo­lue­joh­don ten­tis­sä jul­kais­tui­na puhu­ji­na ovat Jus­si Hal­la-Aho, Juha Sipi­lä, Min­na Mink­ki­nen, Mari-Lee­na Tal­vi­tie ja Vil­le Skin­na­ri.

Panee­lien ja kes­kus­te­lu­jen lisäk­si tar­jol­la on tai­det­ta. Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa on esil­lä hei­nä­kuun resi­dens­si­vie­raan Jaak­ko Aution ääni-ins­tal­laa­tio Pis­te Iin pääl­le. Kak­sio­sai­sen ääni­tai­de­teok­sen löy­tää tai­de­kes­kuk­sen pihal­ta. Piha­pii­riä koristavan 

Tai­de­kes­kuk­sen sisä­ti­lois­ta löy­tyy elo­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­jan, kuva­tai­te­li­ja Sal­la­ma­ri Ran­ta­lan näyt­te­ly Spi­raa­lien välis­sä tuli­paik­ka. Näyt­te­ly on avoin­na per­jan­tai­na 12–17 ja lau­an­tai­na 11–16.

Kak­si vuot­ta sit­ten jär­jes­te­tyn ensim­mäi­sen Ilmas­toA­ree­nan jäl­keen maa­il­ma on koke­nut pal­jon ja muut­tu­nut sen myö­tä. Koro­na­suo­si­tuk­sia seu­ra­taan tar­kas­ti. Esi­mer­kik­si tämän het­kis­ten suo­si­tus­ten mukai­ses­ti ulko­ta­pah­tu­mas­sa toi­vo­taan mas­kien käyttöä.

–Me jär­jes­tä­jät kuun­nel­laan koro­na­suo­si­tuk­sia tark­kaan. Tapah­tu­man etu­na on väl­jä tapah­tu­ma-alue, mis­sä tur­va­vä­lien pitä­mi­nen on suh­teel­li­sen help­poa, Han­na Lah­ti toteaa.