Iis­sä poh­di­taan tule­vai­suu­den lii­kun­taa

Arki­lii­kun­nan mää­rä on vähen­ty­nyt samal­la kun lii­kun­ta­la­jien ja -muo­to­jen kir­jo on kas­va­nut. Urhei­lun olo­suh­de­vaa­ti­muk­set ovat koros­tu­neet. Vapaa­eh­toi­suu­des­sa pit­kä­jän­tei­sen sitou­tu­mi­sen rin­nal­le on tul­lut pro­jek­ti­mai­suut­ta ja ker­ta­luon­toi­suut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus