Nuo­ret: Iis­sä etsi­tään paras­ta kesä­työ­paik­kaa

Iis­sä on tänä­kin kesä­nä käyn­nis­sä Iin paras kesä­työ­paik­ka -kam­pan­ja. Nuo­ret voi­vat ilmoit­taa oman kesä­työ­paik­kan­sa mukaan kisaa­maan par­haan kesä­työ­pai­kan tit­te­lis­tä elo­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kam­pan­ja on avoin iiläi­sil­le nuo­ril­le, jot­ka ovat kesä­töis­sä iiläi­ses­sä yri­tyk­ses­sä, yhdis­tyk­ses­sä tai kun­nan yksi­kös­sä. Oman työ­nan­ta­jan­sa ehdot­ta­mi­sen yhtey­des­sä voi työ­nan­ta­jal­le jät­tää myös palau­tet­ta.

Kam­pan­jas­sa tär­kei­tä näkö­kul­mia ovat muun muas­sa työ­paik­ko­jen rei­lut kesä­työ­käy­tän­nöt, työ­hön pereh­dy­tys, nuor­ta kan­nus­ta­va palk­kaus ja esi­mies­tai­dot.

Iin Paras Kesä­työ­paik­ka –yri­tys saa diplo­min, ja kam­pan­jaan osal­lis­tu­nei­den nuor­ten kes­ken arvo­taan tuo­te­pal­kin­to.

Oman kesä­työ­paik­kan­sa voi ilmoit­taa mukaan Iin kun­nan verk­ko­si­vui­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta.