Iin kun­ta hakee vali­tus­lu­paa kor­keim­mal­ta oikeu­del­ta kaa­voi­tus­asias­sa

Iin kun­ta hakee kor­keim­mal­ta oikeu­del­ta vali­tus­lu­paa, joka liit­tyy Iin kes­kus­taa­ja­man osay­leis­kaa­van Kirkkosaari–Leppisaari-osa-alueeseen.

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kak­si vuot­ta sit­ten Iin kes­kus­taa­ja­man osay­leis­kaa­van kuu­lu­van Kirkkosaari–Leppisaari -alu­een kaa­van. Kak­si raja­naa­pu­ria teki Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le vali­tuk­sen, jos­sa he haki­vat muu­tos­ta kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­seen sil­tä osin, kun Uit­to­la 2 -tilal­le on mer­kit­ty loma­ra­ken­nus­paik­ka.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus on anta­nut 23.9.2019 pää­tök­sen, jol­la se kumo­aa kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen sil­tä osin, kuin kaa­vas­sa on tiloil­le Uit­to­la 2 ja Uit­to­la 3 osoi­tet­tu loma-asun­toa­lue (RA) sekä yksi uusi raken­nus­pai­kan liki­mää­räis­tä sijain­tia osoit­ta­va koh­de­mer­kin­tä.

Peri­aat­tei­na kan­ta­ti­la­mi­toi­tus ja ran­ta­vii­va

Kirkkosaari–Leppisaaren-alueelle on 2001–2002 laa­dit­tu osay­leis­kaa­va. Viran­omais­neu­vot­te­luis­sa sovit­tiin ylei­sik­si mitoi­tus­pe­ri­aat­teik­si kan­ta­ti­la­mi­toi­tus ja ran­ta­vii­van pituus. Kun­ta pyr­ki huo­mio­maan raken­nus­paik­ko­jen sijoit­te­lus­sa myös maa­no­mis­ta­jien tas­a­puo­li­sen koh­te­lun, Täl­lä perus­teel­la tilo­jen Uit­to­la 2 ja Uit­to­la 3 alu­eel­le on mer­kit­ty raken­nus­paik­ka.

Hal­lin­to-oikeus perus­te­lee pää­tös­tään eten­kin raken­nus­pai­kan kool­la (alle 3000 neliöä), loma-asu­tus­ta kos­ke­val­le yleis­kaa­val­le ase­te­tuil­la eri­tyi­sil­lä sisäl­tö­vaa­ti­muk­sil­la sekä saa­ren luo­teis­osan jo ennes­tään huo­mat­ta­van kor­keal­la mitoi­tuk­sel­la.

Hal­lin­to-oikeu­des­sa asian rat­kai­si­vat kol­me hal­lin­to-oikeu­den jäsen­tä, jot­ka äänes­ti­vät asias­ta.

Kun­ta veto­aa tas­a­puo­li­suu­teen

Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen saa hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la vain, jos kor­kein hal­lin­to-oikeus myön­tää vali­tus­lu­van.

Iin kun­ta tote­aa kor­keim­mal­le hal­lin­to-oikeu­del­le jät­tä­mäs­sään vali­tuk­ses­sa, että maa­no­mis­ta­jien tas­a­puo­li­nen koh­te­lu, raken­nus­pai­kan ran­ta­vii­van pituus, yleis­kaa­van laa­din­nan aika­na sovi­tut peri­aat­teet, maa­kun­ta­kaa­van ohjaus­vai­ku­tus sekä teh­dyt sel­vi­tyk­set huo­mioi­den kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen osit­tai­sel­le kumoa­mi­sel­le ei ole kun­nan mie­les­tä perus­tei­ta. Lisäk­si hal­lin­to-oikeu­den pää­tös aset­taa maa­no­mis­ta­jat kun­nan mie­les­tä eriar­voi­seen ase­maan, kun raken­nus­paik­ka kumo­taan ainoas­taan yhden maa­no­mis­ta­jan kiin­teis­tön alu­eel­ta.

Iin kun­ta pyy­tää, että kor­kein hal­lin­to-oikeus kumo­aa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­den 23.8.2019 teke­män pää­tök­sen niil­tä osin kuin pää­tös kos­kee osay­leis­kaa­van hyväk­sy­mis­tä kos­ke­vaa asi­aa ja pysyt­tää voi­mas­sa Iin kun­nan­val­tuus­ton 4.9.2017 teke­män pää­tök­sen koko­nai­suu­des­saan.