Iin kun­ta hakee mää­rä­ai­kais­ta projektityöntekijää

Iin kun­ta hakee nyt mää­rä­ai­kais­ta pro­jek­ti­työn­te­ki­jää Iin kylil­lä mei­jän poru­ka­sa — ESR ‑hank­kee­seen ajal­le 16.8–30.6.2023. Pro­jek­ti­työn­te­ki­jän on mää­rä työs­ken­nel­lä pro­jek­ti­pääl­li­kön työ­pa­ri­na ja osa­na kun­nan työl­lis­tä­mis­pal­ve­lui­den tiimiä.

Han­ke alkoi hei­nä­kuun alus­sa ja tulee lop­pu­maan 30.6.2023. Sen tavoit­tee­na on kehit­tää kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den työ­nan­ta­ja­tai­to­ja. Toi­mi­joi­ta halu­taan akti­voi­da työ­nan­ta­juu­teen, kehit­tä­mään ja tuot­ta­maan eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja pal­ve­lu­mal­le­ja asuk­kail­le sekä tar­joa­maan työ­tä työn­ha­ki­joil­le. Työ­nan­ta­jil­le anne­taan tie­toa, kou­lu­tus­ta, neu­von­taa ja ohjaus­ta esi­mer­kik­si pal­ve­lu­jen luo­mi­seen ja eri­lais­ten rahoi­tus­ka­na­vien hyö­dyn­tä­mi­seen. Ohjaus­ta tar­jo­taan myös työnhakijoille.

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jän työn­ku­vaan kuu­luu muun muas­sa kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den akti­voin­ti, talous­neu­von­nan ohjaus, ver­kos­to­yh­teis­työ jär­jes­tö­jen ja viran­omais­ten kans­sa, mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä mate­ri­aa­lien tuot­ta­mi­nen –myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa– sekä toteu­tus ja hank­keen toi­min­nan kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä pro­jek­ti­pääl­li­kön kanssa.

Teh­tä­vään sovel­tu­va ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tai vas­taa­va aiem­pi opis­toas­tei­nen tut­kin­to vaa­di­taan. Edel­ly­tyk­se­nä on myös koke­mus han­ke­työs­tä, hyvät yhteis­työ­tai­dot, kyky itseoh­jau­tu­vaan työs­ken­te­lyyn sekä vah­vat verkostoitumis‑, tii­mi­työs­ken­te­ly- ja vies­tin­tä­tai­dot. Aiem­paa koke­mus­ta jär­jes­töyh­teis­työs­tä, työl­lis­tä­mis­pal­ve­luis­ta sekä rahoi­tus- ja doku­men­toin­tio­saa­mi­ses­ta arvos­te­taan. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus on teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­sen kan­nal­ta toivottavaa.

Palk­kaus ja pal­ve­lus­suh­teen ehdot mää­räy­ty­vät Kun­nal­li­sen ylei­sen vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen (KVTES) mukai­ses­ti. Viras­sa on kuu­den kuu­kau­den koe­ai­ka. Vali­tun on ennen teh­tä­vän vas­taa­not­ta­mis­ta esi­tet­tä­vä hyväk­syt­tä­vä todis­tus terveydentilastaan.

Työ­paik­kaa hae­taan ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa www.kuntarekry.fi