Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Fysios-ket­juun

Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus Oy (Iin Fysio) liit­tyi osak­si Fysios-ket­jua 11. syys­kuu­ta. Fysios on vuon­na 2015 perus­tet­tu suo­ma­lai­nen, val­ta­kun­nal­li­nen fysio­te­ra­pia­ket­ju, johon kuu­luu yli 70 toi­mi­pis­tet­tä yli 30:lla paik­ka­kun­nal­la, ja se työl­lis­tää jo yli 500 alan ammat­ti­lais­ta.

Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kus toi­mii Iin, Yli-Iin, Hau­ki­pu­taan ja Oulun alu­eel­la tar­jo­ten fysio­te­ra­pi­aa, ryh­mä­kun­tou­tus­ta sekä hie­ron­taa kai­kil­le vau­vas­ta vaa­riin. Pal­ve­lui­hin kuu­luu myös KELA:n vai­kea­vam­mais­ten avo­fy­sio-, sekä allas­te­ra­pi­aa sekä lap­sil­le, että aikui­sil­le.

– Olem­me iloi­sia Iin Fysion mukaan tulos­ta. Iin Fysion ammat­ti­tai­toi­set tera­peu­tit tuo­vat vah­van lisän osaa­mi­sel­laan meil­le ja he vah­vis­ta­vat Fysiok­sen koko­nai­suut­ta ja pal­ve­lu­tar­jon­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, tote­aa Heik­ki Tii­ti­nen Fysio­sin joh­dos­ta.

Iin Fysio on perus­tet­tu vuon­na 1987 ja se työl­lis­tää kuusi fysio­te­ra­peut­tia ja tar­jo­aa pal­ve­lui­ta tuki- ja lii­kun­tae­lin ongel­miin.

Fysios tar­jo­aa laa­jem­mat har­tiat toteut­taa ja kehit­tää tule­vai­suu­den kun­tou­tus­ta, arvioi pit­kään Iin Fysios­sa työs­ken­nel­lyt Jaa­na Ervas­ti.

Yri­tys­kau­pan myö­tä hänel­lä itsel­lään puhal­ta­vat uudet tuu­let.

– Olen teh­nyt pit­kän ja antoi­san uran Iis­sä ja Yli-Iis­sä fysio­te­ra­peut­ti­na. Tulin vuon­na 1994 työn­te­ki­jäk­si Iin Fysio­te­ra­pia­kes­kuk­seen Vei­jo­lan Arjan (edes­men­nyt) ja Paak­ka­rin Sir­pan toi­mies­sa yrit­tä­ji­nä. Elä­mä menee eteen­päin ja vie minut uudel­le ural­le. Olen aloit­ta­nut vuo­den 2019 alus­ta työt työ­fy­sio­te­ra­peut­ti­na Mehi­läi­nen Oy:n pal­ve­luk­ses­sa ja jat­kan työ­tä­ni hei­dän pal­ve­luk­ses­saan, ker­too Ervas­ti.