Ii toi­voo nos­tet­ta lähi­ju­na­lii­ken­teel­le

Iin kunta toivoo, että raideliikenteen kehittämien nostetaan vahvemmin esille Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Iin kun­ta toi­voo, että rai­de­lii­ken­teen kehit­tä­mien nos­te­taan vah­vem­min esil­le Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mas­sa. Kun­ta tote­aa suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta anta­mas­saan lausun­nos­sa, että Oulun seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen tulee nos­taa esi­tet­tyä vah­vem­min tär­kei­den toi­men­pi­tei­den jouk­koon. Suun­ni­tel­mas­sa tulee kun­nan mie­les­tä aset­taa tavoit­teek­si lähi­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­nen. Lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sel­lä paran­ne­taan seu­dun ja koko maa­kun­nan elin­voi­maa sekä vas­ta­taan pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­siin. Kun­ta tote­aa lausun­nos­saan, että pää­ra­dan kak­sois­rai­de tulee toteut­taa ete­läs­tä Ouluun saak­ka, mut­ta pää­ra­taa tulee kehit­tää myös Oulun poh­jois­puo­lei­sel­la ratao­suu­del­la. Ratao­suu­den kehit­tä­mi­nen tukeeo­sal­taan myös maa­kun­nan kyt­key­ty­mis­tä Ruot­sin ja muun Euroo­pan lii­ken­ne­verk­koon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus