Han­nu Kirs­ti­nä nopein Illis­sä, Maria Vir­pi PB:hen

Syk­sy oli taas vii­kon lähem­pä­nä ja samal­la Illin­juok­su­jen kau­den pää­tös parin vii­kon pääs­sä. Ili­ma oli kolia ja pili­vet allaal­la. Saje kui­ten­ki pysy poi­sa niin­ku nor­maa­lis­tik­ki Illi­sä. Pois­sa oli iso osa kir­kon­pen­kin rah­vaas­ta­kin. Voi­pi sanoa, että väki­ka­to. Tuo­ta poh­ti­vat pen­kil­lä Vode, Kam­su­lan Leke ja Jär­ven­pään Rek­sa. Kukin yrit­ti muis­tel­la, oli­ko Päi­vi Räsä­nen pitä­nyt puh­hei­ta vii­me aikoi­na ja jos oli, niin mitä on sano­nut. Tun­net­tua­han on, että kun Päi­vi antaa lausun­non, menet­tää kirk­ko 100000 jäsen­tä. Nyt oli hää­ty­ny olla puhe jos­sa­kin, ja sii­tä Illin kir­kon­pen­kin väki oli sui­vaan­tu­nut.

Illin Kylän­van­hin Mat­ti Haa­tai­nen näkyi ole­van suun­nis­ta­mas­sa. Yksi ras­ti tai­si olla kir­kon­pen­kil­lä. Soi­si useam­man­kin löy­tä­vän ras­tin­sa per­jan­tai-ilta­na siel­tä.  Epä­se­le­väk­si jäi, mihin väki oli pen­kil­tä kai­kon­nut. Vode ker­toi, että Jäp­pi­sen ovel­la­kaan ei ollut jono­ja, kun oli pyö­räil­lyt Illiin. Tut­ki­mat­to­mia ovat her­ro­jen tiet, jos­kus rou­vien­kin. Vode oli ollut päi­väl­lä aik­kaa­ma­sa met­tä­hom­mi­sa. Hir­vi­kär­pä­set oli­vat pur­reet viis ker­taa. Tii­ron Mat­ti tuu­mai­li, että hän­tä ei oo puras­su muu kuin urhei­lu­kär­pä­nen, eikä sii­tä oo isom­paa hait­taa. Kir­kon­pen­kin nes­tor Leke uskoi väken­sä tule­van tun­non tus­kiin ja palaa­van istu­ma­si­joil­leen.

Direk­to­raa­tis­sa hää­ri­vät täl­lä ker­taa Nöö­ti, kel­lo­mies ja Tii­ron Mat­ti, jol­ta hom­ma käyt­ti rutii­nil­la. Nume­rot siir­tyi­vät näp­pä­räs­ti vih­ko­kom­puut­te­riin ja sii­tä isom­paan kier­re­vih­ko-kes­kusyk­sik­köön. Päk­ki­kan­kaan yksi kan­sal­li­sur­hei­luis­ta on lais­ton­kat­ku, joka ei kuu­lu e-urhei­luun, vaan p-urhei­luun. Lais­tok­si meni täl­lä ker­taa Kapus­tan Kals­keen edus­tus­jouk­ku­een Illin­juok­su. Poru­kal­la oli ollut edel­li­se­nä vii­kon­lop­pu­na juok­suai­ka Lapis­sa. Mies­jä­se­net eivät olleet muis­ta­neet niel­lä kap­se­lia, kuten lau­lun mukaan Kaa­ma­sen tiel­lä tulee teh­dä. Näín ollen palau­tu­mis­pro­ses­si oli kes­ken eikä juok­suai­ka ollut vie­lä palan­nut. Mie­het lupa­si­vat tilan­teen kor­jaan­tu­van kau­den lop­puun men­nes­sä.

Hyvä kisa sil­ti saa­tiin illan pääl­le. Mita­lit nap­pa­si tut­tu gän­gi Han­nu Kirs­ti­nän joh­dol­la Jani Lai­neen olles­sa tun­tu­mas­sa. Mer­kil­le pan­ta­vaa oli hevos­mies-Hei­kin viriä juok­su, joka tuot­ti SB:n. Illan sen­saa­tio oli har­va­lu­kui­sen kat­so­mon älli­käl­lä lyö­nyt Maria Vir­pi, joka pai­ne­li uudel­le minuu­til­le. Holm­ström ja Pesä­maa kat­se­li­vat äimän­kä­ke­nä ja Pie­ti­käi­sen Esa oli tip­pua pyö­rän pääl­tä majan nur­kal­la. Kle­mo­lan isän­tä tuu­ma­si, että jär­jes­tys on niin­ku pit­tää, kun kat­se­li Roo­pe-pojan kan­ta­päi­tä. Hyväs­tä pee­sis­tä huo­li­mat­ta Mari jäi har­mit­ta­vat kuusi sekun­tia hölök­kä­ra­jas­ta.

Rau­no Hol­mi ja Toni Lat­va­mä­ki voi­vat liit­tää CV:eihinsä komean merii­tin eliit­ti­pai­kas­ta Illis­sä. Tonin aika on kai­ken lisäk­si Quiz-men’s record. Ei ihme, että junio­ri, 15 pv, tuhi­si tyy­ty­väi­se­nä vau­nuis­sa. Min­nan peräs­sä Sas­sin sisa­ruk­set hur­jas­te­li­vat mah­tiai­koi­hin. Iskäl­lä ja äis­käl­lä oli­vat aiheel­li­ses­ti suut mes­sin­gil­lä. Put­taa­lais­ten peräs­sä Puu­ru­nen tuu­mai­li, että oli­ko 24 h:n juok­su sit­ten­kin lii­an pit­kä val­mis­tau­tu­mis­har­joi­tus täl­lä ker­taa.

Kak­ko­sen her­ra oli jäl­leen Mat­teus. Alle ysin puris­ti Jere­kin. Joku oli näke­vi­nään Olli-papan val­men­ta­ja­na nur­kan­pääs­sä. Saa­ga ja Inka tai­si­vat sivu­ta enk­ko­jaan, mut­ta Oona tekai­si uuden. Juu­li pis­te­li alle coo­pe­rin ja Reko juok­si koko ajan.

Vito­nen

1) Han­nu Kirs­ti­nä 17.45, 2) Kyös­ti Kuja­la 17.58, 3) Heik­ki Tii­ro 18.27, 4) Jani Lai­ne 18.40, 5) Maria Vir­pi 18.48, 6) Roo­pe Kle­mo­la 19.30, 7) Sami Kle­mo­la 19.56, 8) Mari Pata­nen 20.06, 9) Rau­no Hol­mi 20.39, 10) Toni Lat­va­mä­ki 20.46, 11) Min­na Pata­nen 21.09, 12) Roo­pe Sas­si 21.42, 13) Saa­ga Sas­si 21.45, 14) Tapio Vir­pi 22.31, 15) Vesa Savo­lai­nen 22.59, 16) Jor­ma Puu­ru­nen 23.09, 17) Mar­jut Vuo­ren­maa 24.31, 18) Jou­ni Hat­tu­nen 33.58.

Kak­ko­nen

1) Mat­teus Tuo­mi­kos­ki 8.10, 2) Jere Vii­na­mä­ki 8.56, 3) Eemil Pen­na­nen 9.17, 4) Saa­ga Pesä­maa 9.18, 5) Inka Nie­me­lä 9.27, 6) Oona Pesä­maa 9.30, 7) Heli Vier­to-Suor­sa 9.37, 8) Juu­lia Vir­pi 11.43, 9. Reko Kos­ki­nen 13.45.