Arto Hil­tu­lan hui­kea soo­lo Illin­juok­suis­sa

Jul­kis­tet­ta­koon heti ens ala­kuun, että Ike Kaner­va jat­kaa Illin­juok­su­jen suo­je­li­ja­na. Direk­to­raa­tin edus­ta­ja kävi Kale­van kisois­sa neu­vot­te­lu­ja Iken kans­sa. Kysyt­täes­sä jat­ko­ha­lu­ja, Ike kur­sai­li ujo­na ja vaa­ti­mat­to­ma­na poi­ka­na. Hän ehdot­ti uudek­si suo­je­li­jak­si Kike Elo­maa­ta, seu­ra­to­ve­ri­aan Loka­lah­den Leis­kus­ta. Teks­ti­vies­ti Kikel­le toi kiel­tä­vän vas­tauk­sen, kos­ka hänel­lä kuu­lui ole­van kovas­ti kii­rei­tä. Ike lupau­tui jat­ka­maan tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­val­la sopi­muk­sel­la. Direk­to­raat­ti Nöö­ti, Ari ja Arja oli rat­kai­suun tyy­ty­väi­nen.

Kir­kon­pen­kil­lä kär­vis­te­li rait­tiis­sa tuu­les­sa muu­ta­mal­la vaki­jä­se­nel­lä vajaa jouk­ko. Vode ja Mau­ritz Kuusik­ko oli­vat tavan mukaan hyvis­sä ajoin. Mau­ritzin ses­sa Nas­se rie­mas­tui kovas­ti kuul­les­saan koi­ra­mies Kim­mo Kel­ta­mäel­tä, että lau­an­tai­na on Illis­sä koi­rien mis­si­ki­sat. Nas­se kärt­ti isän­tään­sä tuo­maan hau­van pai­kal­le hais­te­le­maan muka­via koi­ra­mi­su­ja. Paa­son Pek­ka on jo vakio­naa­ma kir­kon­pen­kil­lä ja Holm­ström­kin yhtä lail­la, mut­ta wan­han Hami­nan alkua­su­kas Ant­ti Väli­kan­gas oli tutus­tu­mas­sa ihan eka­ker­taa kir­kon­pen­kin ret­riit­tiin vai­kut­tuen suu­res­ti. Jou­kos­ta pois­sa olleen Muka­van Pai­kan Wan­ha­ni­sän­nän arvel­tiin men­neen Piip­pu-rok­kiin seik­kaa­maan.

Seu­raa­van päi­vän Kem­pe­leen mara­ton verot­ti juok­si­ja­jouk­koa vito­sel­ta. Illan nimi oli Illin isän­tä Arto Hil­tu­la, joka veti komean soo­lon uha­ten itsel­leen­kin yllä­tyk­sek­si hölök­kä­ra­jaa. Uut­ta vauh­tia oli löy­ty­nyt Yli-Iis­tä, jos­sa Arto oli voit­ta­nut coo­per-tes­tin ajal­la 12.00, mikä on huip­pua maa­li­mal­la­kin. Kump­pa­nit Kuja­lan Kyös­ti ja hevos­mies-Heik­ki oli­vat olleet ihan kan­nas­sa. Tiuk­kaa vas­tus­ta tar­jo­si Arton kans­sa lähes saman nimi­nen Illis­sä tut­tu teki­jä Juho Hil­tu­nen. Nuo­ru­kai­sen oli tai­vut­ta­va vii­mei­sel­lä kil­sal­la, kun isä-Erkin kan­nus­tus lop­pui. Uima­ri­per­heen isan­nus Jani Lai­ne pala­si pit­kän tauon jäl­keen podiu­mil­le.

Illis­sä näh­tiin synt­tä­rei­tään viet­tä­vä Vähä­vauh­ti-Vei­jo­la, jon­ka odo­tet­tiin nou­ta­van nume­ron. Mies teki kui­ten­kin tupla­jä­nis­tyk­sen. Jänis­ti ensin juok­sun ja sit­ten toi­mi kie­li vyön alla hevos­mies-Hei­kin jänik­se­nä. Jänis­tys onnis­tui ja Heik­ki rava­si SB:n. Tii­ron Mat­ti päät­ti anoa Suo­men Hip­pok­sel­ta lupaa käyt­tää Vähä­vauh­tia tam­ma Mör­kön jänik­se­nä seu­raa­vis­sa raveis­sa ja vaki­tui­sem­min ensi tal­ven Illin jää­ra­veis­sa. Lukuis­ten pois­sao­lo­jen takia oli monel­la once in a life­ti­me pääs­tä Illin­juok­su­jen eliit­tiin ja jopa pis­teil­le. Kir­kon­pen­kil­lä arvel­tiin, että vai­keam­pi oli jää­dä elii­tin ulko­puo­lel­le kuin jouk­koon.

Hei­kin peräs­sä juok­si Tee­mu Kan­gas­har­ju elä­män­sä saa­vu­tuk­sen. Visai­li­joi­den tais­tos­sa oli Aki kipe­neen parem­pi Tonia, joka kukis­ti hur­jal­la kiril­lä Matias Uusi­ta­lon, joka on kerän­nyt repul­li­sen pyt­ty­jä tal­ven kisa­la­duil­ta. Saa­nan peräs­sä nap­pa­si vii­mei­sen eliit­ti­pai­kan Ant­ti Nur­me­la, jon­ka huhut­tiin ole­van Sta­dis­ta tai Hesas­ta. Sele­vää ei saa­tu kum­mas­ta. Direk­to­raat­ti fak­sa­si tulok­set Hel­sin­gin Seu­dun Urhei­lu­toi­mit­ta­jil­le huo­mioi­ta­vak­si Pää­kau­pun­ki­seu­dun vuo­den urhei­li­ja -äänes­tyk­ses­sä. Tur­ha­pu­ron var­ren edus­tus­ta­kin näh­tiin Illin­juok­suis­sa pit­käs­tä aikaa. San­na Hek­ka­la-Rol­fe majai­lee tätä nykyä Brit­tein saa­ril­la. Voi­si olet­taa, että poh­joi­sii­läi­se­nä kotoi­sim­min Skot­lan­nis­sa.

San­na uhma­si roh­keas­ti Boris John­so­nin brexi­tiä ja tuli Illiin juok­se­maan. Direk­to­raat­ti lupa­si tar­vit­taes­sa tur­va­pai­kan Illis­tä kai­kil­le brexit-pako­lai­sil­le, kun­han jak­sa­vat juos­ta vito­sen. Back­ma­nin Toni ja Kuri­kan Han­na kävi­vät per­he­neu­vot­te­lun, jon­ka seu­rauk­se­na Han­na pää­si juok­se­maan vito­sen ja Toni pai­men­ta­maan Attea kak­ko­sel­le. Jou­ni oli palan­nut tree­ni­tauol­ta ja tos­su liik­kui hyvin.

Illiin meni kak­ko­sen­kin voit­to, ja kylän­van­hin Mat­ti Hatai­nen myhäi­li. Pat­rik ja Roo­pe ovat tut­tu­ja poi­kia podiu­mil­la. Sis­kot Saa­ga ja Hil­la jät­ti­vät hiiht­jä­nei­to Emi­lian niu­kas­ti taak­seen. Moni luu­lia Elias Dah­lia ruot­sa­lai­sek­si jää­kiek­koi­li­jak­si, mut­ta kesä­pal­loi­li­jas­ta tai­taa olla kyse. Atte tai­val­si urheas­ti alle coo­pe­rin eikä Vee­akaan jää­nyt pal­jon. Airi pai­men­si poru­kan maa­liin.

Vito­nen

1) Arto Hil­tu­la 17.12, 2) Juho Hil­tu­nen 17.31, 3) Jani Lai­ne 18.18, 4) Heik­ki Tii­ro 18.29, 5) Tee­mu Kan­gas­har­ju 19.41, 6) Aki Huo­vi­nen 22.05, 7) Toni Lat­va­mä­ki 22.24, 8) Matias Uusi­ta­lo 22.25, 9) Saa­na Back­man 22.59, 10) Ant­ti Nur­me­la 23.15, 11) Vesa Savo­lai­nen 23.20, 12) Han­nu Klaa­vu­ne­mi 24.35, 13) San­na Hek­ka­la-Rol­fe 27.22, 14) Han­na Kurik­ka 24.57, 15) Jou­ni Hat­tu­nen 34.01.

Kak­ko­nen

1) Paa­vo Nie­me­lä 7.25, 2) Pat­rik Mäen­pää 7.39, 3) Roo­pe Sas­si 8.33, 4) Saa­ga Sas­si 8.38, 5) Hil­la Mäen­pää 8.42, 6) Emi­lia Haka­sal­mi 8.44, 7) Jooa Pil­to­nen 9.10, 8) Inka Nie­me­lä 9.37, 9) Elias Dahl 9.49, 10) Nii­lo Mus­to­nen 9.54, 11) Franc­hes­ka Kurt­ti 9.56, 12) Atte Back­man 11.35, 13) Veea Pil­to­nen 12.05, 14) Nee­la Pil­to­nen 13.08, 15) Airi Lem­met­ty 15.55.