Vii­ka­te­mie­het val­ta­si­vat Illin

- Saa­tiin vii­mi­set potut maa­han ja lähet­tiin Illiin juok­se­maan, tuu­mai­li Limin­gan Vii­ka­te­mies­ten peh­too­ri Jor­ma Joke­la. — Vikat­teet on lii­pat­tu jo tala­vel­la vala­miik­si lavon sei­näl­le. Komea jouk­ko isän­tiä ja ren­ki­poi­kia saa­pas­te­li­kin Illin tan­hu­vil­le. Emän­tiä ja pii­ko­ja ei näky­nyt. Oli­vat jää­neet istu­maan äpy­lien alle ilta­lyp­syl­le. Jon­kun­han pitää hoi­taa sekin hom­ma. Kir­kon­pen­kil­tä huo­mau­tet­tiin, että pis­tä­kää navi­gaat­to­rit kun­toon, Her­ra ei joh­da­ta Illis­sä outo­ja! Muis­tis­sa oli vii­me kesän vie­rai­lu, jos­sa pari viri­ää limin­ka­lais­nuo­ru­kais­ta har­hau­tui mie­ron­tiel­le Kivi­har­jun Mör­dar­bac­ke­nin juu­rel­la. Lakeuk­sien pojat otti­vat neu­vos­ta vaa­rin.

Kir­kon­pen­kit not­kui­vat täl­lä­kin ker­taa run­sas­lu­kui­ses­ta rah­vas­jou­kos­ta. Illan kala­ku­nin­gas oli Vode. Mie­hen äly­luu­ris­sa irvis­te­li hui­kea, suo­ras­taan mie­le­tön hau­ki. Met­ri­sen pöy­dän pääl­lä pöt­köt­täes­sä oli­vat pää ja pyrs­tö reip­paas­ti ulko­puo­lel­la. Oijär­ven mies Nyma­nin Eik­ka vah­vis­ti kuvan perus­teel­la von­ka­len ole­van hyvin­kin 13-kiloi­sen. Saat­taa olla parin vuo­den pääs­tä jo 15 kiloa. Kalat­han tup­paa­vat kas­va­maan vuo­sien saa­tos­sa, kuten urhei­luen­nä­tyk­set para­ne­maan. Kir­kon­pen­kin nes­to­rin Kam­su­lan Leken joh­dol­la äimis­tel­tiin vesi­pe­toa ja jän­kät­tiin, kuka tuo juhan­nus­vii­kol­la suu­rim­man saa­liin. Samal­la veik­kail­tiin voit­ta­jaa alka­vaan juok­suun, jos­sa Vii­ka­te­mie­het las­ki­vat ker­toi­met mel­ko pie­nik­si.

Direk­to­raa­tis­sa hikoi­li­vat Nöö­ti, Arja, kel­lo­mies ja Han­na, jon­ka Ari oli koo­lan­nut päte­väk­si tär­ke­ään vakans­siin. Nöö­tin kynä kävi tiu­haan, kun vih­koon tuli nimiä vito­sel­le tois­ta lavia ja kak­ko­sel­le­kin kel­po jouk­ko. Direk­to­raa­tin uusi tulo­kas jou­tui heti kovaan tuli­ko­kee­seen, kun maa­li­suo­ral­la näh­tiin dra­ma­tiik­kaa yhden juok­si­jan tuu­per­tues­sa maa­han ener­gian loput­tua. Arja tor­ma­si Mark­ku Nik­ka­sen ja Tii­ron Matin kans­sa avuk­si. Tilan­tees­ta sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä. Jury­ko­pis­sa hom­ma toi­mi, kun Han­na hyp­pä­si Arjan tilal­le puik­ko­hin. Kel­lo­mies muis­te­li kisan jäl­keen ita­lia­lai­sen Doran­do Piet­rin koh­ta­loa oylm­pia­ma­ra­to­nil­la 1908. Illis­sä ei autet­tua juok­si­jaa hylät­ty.

Vito­sel­la koh­dis­tui suu­rin jän­ni­tys sii­hen, sär­kyy­kö Käy­rän­pe­rän Matias Tii­ron rataen­nä­tys. Matias­kin start­ta­si, mut­ta jou­tui kat­se­le­maan Vii­ka­te­mies­ten Samu­li Hus­san ja Tuo­mas Ahon sel­kiä. Navi­gaat­to­ri toi­mi pojil­la eikä mie­ron­tiel­le sor­rut­tu. Ennä­tys jäi voi­maan, ja voit­ta­ja Hus­sa tote­si lakoo­ni­ses­ti, että tämä nyt oli vain kova­vauh­ti­nen har­joi­tus. Tree­nin­sä kul­la­kin. Matiak­sen peräs­sä tor­ma­si­vat pis­teil­le Jark­ko Pauk­ke­ri ja Mark­ku Nik­ka­nen ennen illan sen­sa­tio­ta hiih­tä­jä­nuo­ru­kais­ta Nii­lo Moi­las­ta, joka pis­te­li komeas­ti alle hölök­kä­ra­jan. Nuo­ru­kai­sel­la on oikea nor­ja­lai­nen mei­nin­ki: jos mei­naa kulet­taa tal­vel­la suk­sia reip­paas­ti, pit­tää kesäl­lä juok­sun kulu­kia. Eliit­tiin ker­ke­si­vät vie­lä Vii­ka­te­mies­ten Joo­na Holap­pa isän­tä­mies Mää­tän edel­lä ja Illin aiem­mat podium­mie­het Kuja­la ja Eske­li­nen.

Kir­kon­pen­kil­lä pan­tiin ilah­tu­nee­na mer­kil­le hevos­mies-Hei­kin komean ravin, jol­la SB pet­raan­tui tois­ta minuut­tia. Toi­nen san­ka­ri oli Ter­vo­lan Topi-mai­ses­ti kisa­mat­kan Oulus­ta pyö­räil­lyt Ron­kai­nen. Mie­let­tö­män hui­kean kisan hei­kom­pien astioit­ten ete­väm­myy­des­tä kävi­vät Mar­jo ja San­ja, joka toi esi­mer­kil­li­ses­ti jäl­kas­vuan­sa­kin baa­nal­le. Täh­tää­kö San­ja ensi tal­ven maa­kun­ta­vies­ti­jouk­ku­ee­seen? Saa­ra kisa­si täl­lä ker­taa ilman hau­vaa, mis­tä huo­li­mat­ta vauh­tia löy­tyi muka­vas­ti. Aimo Vete­läi­nen arkai­li pari viik­koa aiem­min, mut­ta kir­mai­li nyt kuin lai­tu­mel­le pääs­syt keväi­nen vasik­ka. Oli niin innois­saan, että vaa­ti Nöö­tiä kir­jaa­maan nimen vih­koon jo ensi vii­kok­si. Paka­sen Esa teki hie­non debyy­tin. Kir­kon­pen­kil­lä kysel­tiin, mis­sä luu­raa suku­kai­ma uit­tour­hei­li­ja Riku.

Kak­ko­sen hiku oli ren­ki­poi­ka Aar­re Pauk­ke­ri Limin­gan pel­loil­ta. Hei­nä­työt eivät vie­lä rasi­ta ja harp­pa kulu­kee. Laa­jan suku­lais­jou­kon kan­nus­ta­ma­na syn­tyi alle rip­pi­kou­lui­käis­ten enk­ka­ri kak­ko­sel­la. Kak­ko­sek­si kir­ma­si ren­ki­kol­le­ga Aapo ennen kara­te­ka-kol­mik­koa Veik­ko, Marian­ne, Gre­ta, joi­den sekaan änkey­si­vät Mäen­pään sisa­ruk­set. Matil­da ennät­ti maa­liin kipe­neen ennen jäl­leen ais­tik­kas­sa juok­su­me­kos­sa kir­man­nut­ta Putii­kin Mai­jaa. Se oli sii­nä ja sii­nä, että kaik­ki oli­sa­vat alit­ta­neet kym­pin. Ehkä jo ensi ker­ral­la.

Vito­nen
1) Samu­li Hus­sa 15.05, 2) Tuo­mas Aho 15.48, 3) Matias Tii­ro 16.14, 4) Jark­ko Pauk­ke­ri 16.24, 5) Mark­ku Nik­ka­nen 16.47, 6) Nii­lo Moi­la­nen 16.49, 7) Joo­na Holap­pa 17.22, 8) Jani Määt­tä 17.32, 9) Kyös­ti Kuja­la 17.41,10) Jan­ne Eske­li­nen 17.43, 11) Arto Hil­tu­la 17.59, 12) Han­nu Kirs­ti­nä 18.27, 13) Matias Ilmo­nen 18.43, 14) Heik­ki Tii­ro 18.54, 15) Tuo­mas Ron­kai­nen 19.17, 16) Tuo­mas Kois­ti­nen 19.40, 17) Sami Kle­mo­la 19.51, 18) Mar­kus Pyö­rä­lä 20.10, 19) Niklas Mäen­pää 20.46, 20) Mar­jo Vesa­la 22.32, 21) San­ja Boström 22.32, 22) Aki Huo­vi­nen 22.33, 23) Esko Taka­lo 22.51, 24) Vesa Savo­lai­nen 22.54, 25) Saa­ra Louk­ko­la 22.59, 26) Jor­ma Puu­ru­nen 23.12, 27) Aimo Vete­läi­nen 24.21, 28) Pek­ka Kui­va­lai­nen 24.47, 29) Jari Meri­läi­nen 24.50, 30) Mar­jut Vuo­ren­maa 25.02, 31) Kati Kui­va­lai­nen 25.12, 32) Han­nu Klaa­vu­nie­mi 26.20, 33) Hei­di Vie­ri­maa 26.46, 34) Suvi Läm­sä 27.05, 35) Juha Vete­läi­nen 27.09, 36) Sep­po Mate­la 27.10, 37) Esa Paka­nen 29.06, 38) Jouní Hat­tu­nen 35.38, kak­si DNF.

Kak­ko­nen
1) Jark­ko Pauk­ke­ri 6.29, 2) Aapo Mäki­nie­mi 7.02, 3) Veik­ko Pel­to­la 7.33, 4) Pat­rik Mäen­pää 7.35, 5) Marian­ne Liuk­ko­nen 7.45, 6) Hil­la Mäen­pää 8.34, 7) Gre­ta Huo­mo 8.45, 8) Matil­da Boström 9.09, 9) Mai­ja Kum­pu­la 9.26, 10) Aatos Boström 9.35, 11) Franc­hes­ka Kurt­ti 9.48, 12) Heta Mäen­pää 10.02, 13) Väi­nö Boström 10.04, 14) Simeon Kuja­la 10.19, 15) Oona Jyl­hän­kan­gas 10.20.