Vede­na­lais­ta luon­toa kar­toi­te­taan Perämerellä

GPS:n avulla maastoa pystyy hahmottamaan paremmin. Siihen merkataan myös kartoituspisteet.GPS:n avulla maastoa pystyy hahmottamaan paremmin. Siihen merkataan myös kartoituspisteet.

Perä­me­ren ran­nik­koa­luei­den luon­non moni­muo­toi­suut­ta ovat kat­sas­ta­neet kesä­kau­den aika­na kirk­kaan­vä­ri­sis­tä haa­la­reis­ta tun­nis­tet­ta­vat kar­toit­ta­jat. Tut­ki­mus­ta teh­dään Oulun seu­dul­la Limin­gan­lah­den, Oulun­sa­lon, Hai­luo­don ja Hau­ki­pu­taan alueil­la ELY-kes­kuk­sen ja Alleco Oy:n toi­mes­ta. Kar­toi­tuk­set ovat osa­na VEL­MU2-ohjel­maa sekä SeaCOM­BO-han­ket­ta. Vuo­den 2020 alus­sa aloi­tet­tu kak­si­vuo­ti­nen SeaCom­bo-han­ke toteu­te­taan Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen ja Ruot­sin Nor­bot­te­nin lää­ni­hal­li­tuk­sen väli­se­nä yhteis­työ­nä. Rahoit­ta­ji­na toi­mi­vat yhteis­työ­kump­pa­nei­den lisäk­si EU:n Inter­reg Nord… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus