Vaa­lit meni­vät yrit­tä­jien kan­nal­ta hyvin

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisellä on sukutaustaa Oulun seudulle. Hänen Kemistä lähtöisin olevan isoäitinsä sisar oli aikoinaan sekä Kuivaniemen että Iin seurakunnan ruustinna. Sukusiteitä on myös Pudasjärvelle, josta hänen vaimonsa on kotoisin. Kuva: Meeri Utti

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Juu­ri käy­dyt kun­ta­vaa­lit meni­vät yrit­tä­jien kan­nal­ta hyvin. Suo­men kaik­kien kun­tien 8 999:sta uudes­ta val­tuu­te­tus­ta noin 2 100 on yrit­tä­jiä. Se on 23 pro­sent­tia kai­kis­ta val­tuu­te­tuis­ta. Mää­rä nousi nykyi­sis­tä val­tuus­tois­ta noin kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä. – Olem­me tulok­seen erit­täin tyy­ty­väi­siä. Tulos ker­too sii­tä, että äänes­tä­jät­kin näke­vät elin­voi­man raken­ta­mi­sen ole­van kun­nan kes­kei­nen teh­tä­vä, Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus