Toi­mit­ta­jal­ta: Herä­tys, nuo­ret äänioikeutetut!

Kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pro­sent­ti oli alhai­nen, vain 55,1%. Tämä on nimet­ty demo­kra­tian tap­piok­si. Äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den puu­te on ansai­tus­ti syn­nyt­tä­nyt yleis­tä poh­din­taa. Tun­ne­tus­ti nuo­ret eivät ole vaa­lien aktii­vi­sin äänes­tä­jä­ryh­mä. Nuo­re­na äänes­tä­jä­nä mie­tin, mik­si asia on näin.

Tie­don­puu­te on tut­ki­muk­sien mukaan monel­le alle 35-vuo­ti­aal­le perus­te jät­tää äänes­tä­mät­tä. Ymmär­ret­tä­väs­ti, sil­lä poli­tiik­ka ei ole yksin­ker­tais­ta. Moni ei var­mas­ti­kaan koe aihee­seen pereh­ty­mis­tä hou­kut­te­le­va­na. Oikean puo­lu­een ja ehdok­kaan sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan moti­vaa­tio­ta ja aktii­vi­suut­ta. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa puo­luei­den isot lin­jauk­set ovat tape­til­la. Kun­ta­vaa­leis­sa pää­tet­tä­vät asiat ovat pai­kal­li­sia, eikä val­ta­kun­nal­lis­ten yleis­tyk­sien teke­mi­nen ole yhtä help­poa. Vaa­li­tent­tien seu­raa­mi­nen voi olla puu­dut­ta­vaa. Taas puo­lue­joh­ta­jat alka­vat jau­ha­maan joka sor­tin epä­olen­nai­suuk­sis­ta. Miten tämä liit­tyy kun­ta­ni asioi­hin? Mitä edes ovat kun­nal­le­ni ajan­koh­tai­set asiat? Entä mitä minul­le tär­keis­tä asioista?

Mui­ta tut­ki­muk­sis­sa mai­nit­tu­ja syi­tä jät­tää äänes­tä­mät­tä oli­vat ehdo­kas­va­lin­nan vai­keus, työ­es­teet, mat­ka äänes­tys­pai­kal­le ja äänes­tä­mi­sen hyö­dyt­tö­mäk­si koke­mi­nen. Ymmär­rän kyl­lä kaik­kia näi­tä syi­tä, mut­ta nii­hin voi­daan löy­tää rat­kai­sut. Vaa­li­ko­neet eivät ole täy­del­li­siä, mut­ta ne hel­pot­ta­vat ehdok­kaan valin­taa. Ennak­ko­ää­nes­tä­mi­nen on käte­vää, vaik­ka vaa­li­päi­vä­nä äänes­tä­mi­sel­le ei oli­si­kaan estei­tä. Etäi­syyk­siin toi­mi­va rat­kai­su voi­si olla Viros­sa­kin käy­tös­sä ole­va säh­köi­nen äänestys.

Lopuk­si vie­lä äänes­tä­mi­sen hyö­dyt­tö­mäk­si koke­mi­ses­ta. Vaik­ka on mui­ta­kin tapo­ja vai­kut­taa – kuten kan­sa­lais­aloit­teet ja mie­le­no­soi­tuk­set –, ei van­haa kun­non äänes­tä­mis­tä sil­ti kan­na­ta sivuut­taa. Kaik­ki äänet on sama­nar­voi­sia, joten kai­kil­la äänes­tä­jil­lä on sama mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Jät­täes­sä­si äänes­tä­mät­tä annat enem­män val­taa niil­le, jot­ka äänestävät.

aliisa.alatossava(at)rantapohja.fi