Kes­kus­te­lem­me: Ter­veys­kes­kus­te­lu

Kes­kus­te­lu Oulun oma­hoi­don Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen kans­sa.

Minä: “Minul­la on kova sil­mä­tu­leh­dus oikeas­sa sil­mäs­sä. Ilmei­ses­ti se on räkää täyn­nä, on nimit­täin ollut kova nuha­kuu­me, joka jat­kui vii­si päi­vää. Nyt on toi­nen vuo­ro­kausi menos­sa, että ei ole kuu­met­ta. Uskon, että en jak­sa istua siel­lä mon­ta tun­tia pää­syä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Kun­to ei ole rapo­nen. Sil­mä pitäi­si kui­ten­kin saa­da hoi­toon, että mitä pitäi­si teh­dä?”

Vas­taus: “Näy­til­lä sen sil­män kans­sa pitäi­si käy­dä. Mikä­li et jak­sa tul­la akuut­ti­vas­taa­no­tol­le jonot­ta­maan, niin voit kokeil­la varail­la akuut­ti­vas­taa­no­tol­le aikaa oma­hoi­don kaut­ta.

Minun vas­tauk­se­ni: “Kii­tos tyh­jäs­tä. Tie­sit var­mas­ti, että tähän aikaan päi­väs­tä ei enää aikaa saa tilaa­mal­la. No mitä­pä tuos­ta yhdes­tä sil­mäs­tä, jää tuo toi­nen kui­ten­kin, ei minus­ta ole täs­sä kun­nos­sa sin­ne istu­maan ja jonot­ta­maan. Tie­dän, että sil­mäs­sä on haa­vau­ma.”

Vas­taus: “Aina ei ole mah­dol­lis­ta net­tia­jan­va­rauk­seen. Tot­ta kai pai­kan pääl­lä huo­mioi­daan yksi­löl­li­ses­ti jokai­sen sen het­ki­nen yleis­voin­ti ja hoi­don ete­ne­mis­tä pyri­tään nopeut­ta­maan jos voin­tin­ne on hei­ken­ty­nyt. Sil­mään ei voi­da mää­rä­tä lää­kä­rin toi­mes­ta hoi­ta­via val­mis­tei­ta ilman sen tar­kem­paa tut­ki­mis­ta, joten käyn­tin­ne vas­taa­no­tol­la on vält­tä­mä­tön.

Jäl­ki­kir­joi­tus: Vii­mek­si jono­tin infoon yli kak­si ja puo­li tun­tia. Mik­si eivät voi­neet yksin­ker­tai­ses­ti kir­joit­taa, että tule, mene suo­raan päi­vys­tä­vän sai­raan­hoi­ta­jan puheil­le, hän kat­soo tilan­teen.

83-vuo­tias