Teks­ta­rit

Ajel­les­sa­ni pyö­räl­lä Iin kir­kol­ta eksyin Ala­ran­nal­le, jos­sa sain nuo­rel­ta mie­hel­tä ohjeet Hau­ki­pu­taal­le mene­väl­le tiel­le. Pääs­tyä­ni hyvän mat­kaa kotiin päin mie­hen vai­mo tuli autol­la perää­ni ja var­mis­ti, että olin menos­sa oike­aan suun­taan. Vaik­ka minul­la ei ollut mitään hätää, miel­tä­ni läm­mit­ti kovas­ti ystä­väl­li­syy­ten­ne ja vas­tuun­tun­toi­nen suh­tau­tu­mi­sen­ne tun­te­mat­to­maan lähei­seen. Iso kii­tos teil­le.
Pyö­räi­le­vä mum­me­li

Iha­na Ii ja kivat ihmi­set, mut­ta pimey­den kes­kel­lä. Kau­huis­sa­ni ajat­te­len, miten iiläi­set löy­tä­vät peril­le arke­na klo 23 jäl­keen kul­kies­saan pimei­tä tei­tä. Onko sääs­töt edel­lä iiläis­ten tur­val­li­suut­ta. Tai­taa kuu karah­kan kier­tää ennen kuin tulen seu­raa­van ker­ran pime­ään Iihin.
Loma­lai­nen ete­läs­tä

Mik­si Oulu on jät­tä­nyt lii­tos­kun­tien­sa taa­ja­mat niin rumik­si. Onko tar­koi­tus, että kukaan ei niis­sä viih­tyi­si. Lisää istu­tuk­sia.
Kuk­ka­tä­ti