Tapu­li­kah­vi­las­sa tar­joil­laan herk­ku­ja hyvän asian puolesta

Tiia Siipola (vas.), Janette Perälä ja Aksu Rajaniemi Tapulikahvilan avajaisvuorossa. Perälälle Tapulikahvila on ollut mieluinen kesätyöpaikka ennenkin, sillä hän on siellä nyt kolmatta vuotta.

Tapu­li­kah­vi­la avau­tui taas kesä­se­te­li­nuor­ten voi­min kesäk­si. Ava­jais­päi­vä oli otol­li­nen aurin­gos­ta ja her­kuis­ta naut­ti­mi­sil­le kah­vi­lan terassilla.

Kah­vi­la­toi­min­ta alkoi lähe­tys- ja vapaa­eh­tois­työn­koor­di­naat­to­rin Kari­ta Iso­lan mukaan hyvin. Asiak­kai­ta kävi ensim­mäi­sen tun­nin aika­na lähes 20 ja tuot­teet alkoi­vat men­nä hyvin kau­pak­si. Mok­ka­pa­lat oli­vat eri­tyi­sen halut­tu­ja, joten nii­tä suun­ni­tel­tiin lei­vot­ta­van lisää.

– Hyvin on alka­nut tämä päi­vä, on ollut muka­vas­ti poruk­kaa. Kun lai­toim­me eilen kah­vi­laa val­miik­si nuor­ten kans­sa tuli jo ihmi­siä kyse­le­mään, että olem­me­ko auki, Iso­la kertoo.

Iso­la las­kee, että kah­vi­laan työl­lis­te­tään noin 20 nuor­ta kesän aika­na. Ker­ral­laan vuo­ros­sa on kak­si tai kol­me nuor­ta. Kesä­se­te­li­läi­sis­tä osa on ollut Tapu­li­kah­vi­las­sa tai muu­al­la aiem­min töis­sä, kun taas jot­kut nuo­ris­ta ovat aivan ensim­mäi­ses­sä kesä­työ­pai­kas­saan. Tapu­li­kah­vi­la on ensim­mäi­nen asia­kas­pal­ve­lu­työ 15-vuo­ti­aal­le Aksu Raja­nie­mel­le, joka on ava­jai­sis­sa työskentelemässä.

– Kyl­lä minua vähän jän­nit­tää, mut­ta ehkä minä läm­pe­nen vähän täs­tä. Nyt innos­tut­taa enem­min­kin, Raja­nie­mi sanoo uudes­ta työstään.

Kah­vi­lan tar­jon­nas­ta, myyn­nis­tä ja yllä­pi­dos­ta vas­taa­vat nuo­ret itse. He ideoi­vat itse, mitä teh­dään, käy­vät kau­pas­sa hake­mas­sa tar­vik­keet ja val­mis­ta­vat tar­jot­ta­vat tuot­teet. Tar­jol­la on suo­lais­ta ja make­aa pur­ta­vaa. Kah­vi­las­ta löy­tyy glu­tee­nit­to­mia ja välil­lä myös vegaa­ni­sia vaih­toeh­to­ja. Val­mii­ta lis­to­ja ei Iso­lan mukaan ole, jot­ta ne eivät rajoit­tai­si nuor­ten itse­näis­tä suunnittelua.

Kah­vi­la­tuot­tei­den ohel­la on myyn­nis­sä seu­ra­kun­nan vapaa­eh­tois­ten teke­miä käsi­töi­tä, pos­ti­kort­te­ja ja adres­se­ja. Kah­vi­las­ta voi myös ostaa ja vara­ta syk­syk­si kynt­ti­län pyhäin­päi­väk­si tai jou­luk­si edes­men­neen lähei­sen hau­dal­le Haukiputaalle.

Tapu­li­kah­vi­lan tuo­tot ohja­taan vam­mais­ten las­ten kou­lu­tuk­seen Nepa­lis­sa. Tuo­tot toi­mit­taa peril­le Suo­men Lähetysseura.

Kah­vil­le voi pis­täy­tyä 29.7. asti arki­sin kel­lo 12–18. Hei­nä­kuun ajan Tapu­li­kah­vi­las­sa on piden­net­ty aukio­loai­ka tors­tai­sin, jol­loin kah­vi­la on auki 12–20.

Vas­taa­va Tapu­li­kah­vi­la löy­tyy myös Kii­min­gin kir­kon kel­lo­ta­pu­lis­ta. Kysei­nen kah­vi­la on avoin­na tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin kel­lo 12–15.

Kah­vi­las­sa on käy­tös­sä käteis­mak­su. Tuot­to menee lyhen­tä­mät­tö­mä­nä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan lähetyskohteille.

Tapu­li­kah­vi­la sijait­see seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen lähei­syy­des­sä, joten sin­ne on help­po poi­ke­ta vie­rei­sel­tä luon­to­po­lul­ta tai käyn­nil­tä seurakuntakeskuksessa.

Tapu­li­kah­vi­lan teras­si pais­tat­te­lee kau­niis­sa auringonpaisteessa.