Polii­si val­voo kelk­kai­lua

Oulun polii­si val­voo moot­to­ri­kelk­kai­lua taa­ja­mis­sa ja moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä. Val­von­nas­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen, tur­val­li­seen ajo­ta­paan, tur­va­va­rus­tei­siin, ajo­neu­von ja kus­kin ajo­kun­toon sekä ennen kaik­kea ajo­reit­tei­hin.

Moot­to­ri­kel­koil­la on luval­lis­ta ajaa omal­la maal­la, mer­ki­tyil­lä moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä ja mer­ki­tyil­lä moot­to­ri­kelk­kau­ril­la, jää­peit­tei­sil­lä vesia­lueil­la sekä maas­tos­sa maa­no­mis­ta­jan luval­la. Moot­to­ri­kel­koil­la ei saa ajaa kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä.

– Olem­me saa­neet usei­ta palaut­tei­ta ja val­von­ta­pyyn­tö­jä kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä aja­vis­ta moot­to­ri­kelk­kai­li­jois­ta. Ilmiö on huo­les­tut­ta­va, sil­lä kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä ajo vaa­ran­taa mui­den tiel­lä liik­ku­jien tur­val­li­suut­ta. Moot­to­ri­kel­koil­la ei saa ajaa kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä. Tulem­me val­vo­maan eri­tyi­ses­ti sitä, että moot­to­ri­kelk­kai­lua har­ras­te­taan luval­li­sil­la rei­teil­lä, koros­taa komi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen.

Kelk­kai­lu on tur­val­lis­ta, kun nou­dat­taa seu­raa­via sään­tö­jä:
• Suo­ja­ky­pä­rä on kelk­kai­li­jan tär­kein tur­va­vä­li­ne ja pakol­li­nen sekä kul­jet­ta­jal­le että mat­kus­ta­jil­le.
• Rat­ti­juo­pu­mus­sään­nöt ovat samat kuin autoil­les­sa­kin: rat­ti­juo­pu­mus­ra­ja 0,5 pro­mil­lea ja tör­keän rat­ti­juo­pu­muk­sen 1,2 pro­mil­lea.
• Moot­to­ri­kel­kal­la saa ajaa 15 vuot­ta täyt­tä­nyt.
• Viral­li­sil­la moot­to­ri­kelk­kai­lu­rei­teil­lä tai eri­tyis­ta­pauk­sis­sa tiel­lä ajet­taes­sa tai tie­tä yli­tet­täes­sä kul­jet­ta­jal­la on olta­va vähin­tään T-luo­kan ajo­kort­ti.
• Maa­no­mis­ta­jan tai -hal­ti­jan eri­tyis­lu­paa ei tar­vi­ta viral­li­sil­la moot­to­ri­kelk­kai­lu­rei­teil­lä ja jää­peit­tei­sil­lä vesia­lueil­la lii­kut­taes­sa.
• Suu­rin sal­lit­tu nopeus rei­teil­lä ja maas­tos­sa maa-alu­eel­la on 60 km/h ja jää­peit­tei­sil­lä vesia­lueil­la 80 km/h. Jos kelk­kaan on kyt­ket­ty reki, jos­sa kul­je­te­taan hen­ki­löi­tä, on suu­rin sal­lit­tu nopeus 40 km/h.