Ook­ko nää kuul­lu: Puna­koi­vu Bri­tan­nias­sa ja myy­rän jyr­si­mät hans­kat Hau­ki­pu­taal­la

Hanskat myyräntyön jäljiltä.

Ran­ta­poh­jas­ta 4.5.1979

Oli ker­ran mies, joka oli hyvä valeh­te­le­maan. Kirk­ko­her­ra­kin oli kuul­lut täs­tä. Erää­nä päi­vä­nä tämä samai­nen mies pyy­häl­si kovaa kyy­tiä pap­pi­lan ohi. Kirk­ko­her­ra huusi että äläs mene, sano­taan että sinä olet hyvä valeh­te­le­maan, valeh­te­le nyt ker­ran minul­le­kin. En minä jou­da, kun ran­nas­sa on kalaa mon­ta tuhat­ta kiloa ja sitä saa siel­tä kuka vaan, minä­kin menen hevos­ta nou­ta­maan. Niin pari kirk­ko­her­ra­kin hevo­sen­sa val­jai­siin ja meni ran­taan, mut­ta eihän siel­lä mitään ollut.K.R. Mar­tin­nie­mi

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Myy­rä jyr­si työ­hans­kat

Vii­meis­tään nyt alkaa olla sel­vil­lä tal­ven aika­na syn­ty­neet tuhot piha­pii­ris­sä. Jänis on naker­rel­lut ome­na­pui­ta monin pai­koin. Hii­ret ja myy­rät ovat teh­neet omia tihu­töi­tään.

Hau­ki­pu­taal­la asu­va Ran­ta­poh­jan luki­ja alkoi pal­va­ta kevään ensim­mäi­siä kalo­ja ulko­sal­la ja haki puu­va­jas­ta hom­mas­sa käyt­tä­mi­ään hans­ko­ja. Yllä­tys, yllä­tys, myy­rät oli­vat naker­rel­leet hans­kat käyt­tö­kel­vot­to­mak­si. Edes­sä on uusien hans­ko­jen hom­maus.

Yli­kii­min­gin puna­koi­vu esil­lä Bri­tan­nias­sa

Maa­il­man arvos­te­tuim­mas­sa puu­tar­ha­kil­pai­lus­sa, Chel­sea Flower Show:ssa Bri­tan­nias­sa näh­dään nyt ensim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­nen puu­tar­ha, jos­sa yhte­nä osa­na on Yli­kii­min­gin koi­vuk­si­kin nimet­ty puna­koi­vu. Tapah­tu­ma on perin­tei­ses­ti juh­la­va, ja myös kunin­kaal­li­set viet­tä­vät siel­lä aikaan­sa tutus­tuen puu­tar­hoi­hin.

The Roots in Fin­land Kyrö Gar­den -nimeä kan­ta­va puu­tar­ha on mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja, ympä­ris­tö­bio­lo­gi Tai­na Suo­nion käsia­laa. Kil­pa­puu­tar­han suo­ma­lai­set tai­met eli puna­koi­vut, juhan­nus­ruusut ja tor­nion­laak­son­ruusut toi­mit­taa itä­suo­ma­lai­nen Tai­mis­to Huu­to­kos­ki Oy.

Kil­pai­lu­puu­tar­ha ammen­taa ins­pi­raa­tion­sa suo­ma­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tä sekä suo­ma­lais­ten niit­ty­jen ja leh­to­jen bio­di­ver­si­tee­tis­tä. Suun­ni­tel­ma tuo nämä ele­men­tit suo­ma­lai­sen Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa asu­van paris­kun­nan piha­kei­taak­si, muis­tut­taen kau­pun­ki­lai­sia juu­ris­taan maa­seu­dul­la. Puu­tar­han solis­ten pulp­pua­va vesiai­he koros­taa suo­ma­lais­ten suh­det­ta jär­viin­sä ja tukee luon­non moni­muo­toi­suu­den kuvaa.

Vesiai­heen ympä­ril­lä ole­va sei­nä kuvaa pihaa rajaa­via raken­nuk­sia. Sei­nä on raken­net­tu kuusi­va­ne­ris­ta. Per­hos­puu­tar­ha-alue osa­na suun­ni­tel­maa tar­jo­aa kat­sel­ta­vaa ja vies­tit­tää pölyt­tä­jien mer­ki­tyk­ses­tä eko­sys­tee­mil­le. Puu­tar­ha-alu­een pit­kää sivua reu­nus­taa aito, sata­vuo­tias har­maan­tu­nut ladon sei­nä­mä, jon­ka vie­rel­lä kas­vaa perin­tei­siä niit­ty­kas­ve­jam­me. Suo­ma­lai­sia pui­ta edus­taa asi­aan kuu­lu­vien kata­jien lisäk­si myös har­vi­nai­nen puna­koi­vum­me, joka ensim­mäis­tä ker­taa on esil­lä Chel­sea Flower Show:ssa. Pui­den alla korei­le­vat kan­sal­lis­kuk­kam­me kie­lot.

Vii­kon kes­tä­väs­sä näyt­te­lys­sä käy vuo­sit­tain 160 000 ihmis­tä. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään 21.–25.5.2019.

Sir­kus saa­puu jäl­leen Jää­liin

Sir­kus Fin­lan­dian kier­tu­een saa­pu­mi­nen Jää­liin on var­ma kevään merk­ki. Nyt näy­tös on Jää­lin van­hal­la urhei­lu­ken­täl­lä maa­nan­tai­na 27.5. kel­lo 18.30.

Jär­jes­tyk­ses­sään jo 43. kier­tu­een ohjel­mis­to kun­nioit­taa yli 40-vuo­ti­aan sir­kuk­sen perin­tei­tä. Esiin­ty­jät ovat Yhdys­val­lois­ta, Englan­nis­ta, Irlan­nis­ta, Sveit­sis­tä, Ruot­sis­ta, Ukrai­nas­ta, Venä­jäl­tä ja Kii­nas­ta. Suo­ma­lais­ta väriä tuo tai­ku­ri, klov­ni ja vat­sas­ta­pu­hu­ja Sebas­tian, joka juon­taa esi­tyk­sen. 1 200 hen­ki­lön tel­tas­sa soit­taa perin­tei­seen tapaan oikea orkes­te­ri.

Sir­kus Fin­lan­dia on digi­ta­li­soi­nut vuo­si­kym­men­ten tal­len­tei­ta ja arkis­to­jaan jo parin vuo­den ajan ja nur­kan taka­na odot­taa seu­raa­va suur­han­ke: ensim­mäi­sen suo­ma­lai­sen sir­kus­museon perus­ta­mi­nen. Yri­tys on osta­nut Kar­jaal­ta 4 500 neliö­met­rin teol­li­suus­hal­lin, jos­ta saa­daan tilat myös museol­le.

Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la Sir­kus Fin­lan­dia vie­rai­lee hei­nä­kuun lopus­sa.

Iin kirk­ko murusis­ta

Kui­va­nie­me­läi­nen Kyl­lik­ki Hyry löy­si tava­rois­taan van­han tau­lun, jon­ka alku­pe­rä on kieh­to­nut jo vuo­sia.

– Mie­he­ni äiti oli osta­nut sen aina­kin 40 vuot­ta sit­ten. Tau­lu oli sei­näl­lä heil­lä Lau­rin­nie­mes­sä, jos­sa mei­dän tytöt sitä aina ihai­li­vat vie­rai­luil­laan. Myö­hem­min se kul­keu­tui meil­le Oijär­vel­le.

Mosaiik­ki­ke­hyk­si­ses­sä tau­lus­sa on Iin kirk­ko, joka on teh­ty eri­vä­ri­sis­tä jyvä­sis­tä.

– Iiläis­syn­tyi­nen anop­pi­ni sanoi osta­neen­sa sen jol­ta­kin mie­hel­tä. Kos­kaan ei tul­lut tie­toon, kuka kir­kon oli teh­nyt. Kiin­nos­tai­si myös, että onko nii­tä teh­ty useam­pia.

Tar­vit­set­ko vaik­ka rul­la­suk­set?

Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä (Pate­nie­men­tie 86, Oulu) toi­mii lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mo, joka tar­jo­aa kai­kil­le mah­dol­li­suu­den lai­na­ta lii­kun­ta­vä­li­nei­tä. Lai­nat­ta­vis­sa ole­vat väli­neet ovat yksi­tyis­hen­ki­löi­den, lii­kun­ta- ja urhei­luseu­ro­jen sekä mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den lah­joit­ta­mia. Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mon vali­koi­maa voit tar­kas­tel­la osoit­tees­ta http://lainaamo.ouka.fi/.

Lai­naa­mo on Oulun kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lui­den toi­min­taa. Paik­ka on avoin­na ma–pe klo 9–15.

Aree­na ava­taan hyvin­voin­nil­la

Iin Val­ta­rin kou­lun vie­reen vii­me vuon­na val­mis­tu­neen lii­kun­ta­paik­ka Val­ta­rin Aree­nan ava­jai­sia vie­te­tään lau­an­tai­na hyvin­voin­ti­foo­ru­min mer­keis­sä. Päi­vän aika­na käy­dään hyvin­voin­tiai­hei­set panee­li­kes­kus­te­lut vir­kei­den van­hus­ten, pir­tei­den per­hei­den ja not­kei­den nuor­ten kans­sa. Aree­nal­la tapah­tuu kel­lo 9.30–17.