Ook­ko nää kuul­lu: Olli Mär­sy on onki­mes­ta­ri

Ran­ta­poh­jas­ta 26.7.1979

Kak­si mies­tä kes­kus­te­li uuden auton vie­res­sä

– Minul­la se on Gadil­lacci

– Ja minul­la on vain lip­pa­lak­ki

A.K. Hau­ki­pu­das

Ran­ta­poh­jas­ta 2.8.1979

Vik­ke oli jäl­leen jou­tu­nut aidan huo­nom­mal­le puo­lel­le. Eräs ennes­tään tut­tu kyse­li: ”Etkö sinä vie­lä­kään malt­ta­nut läh­teä tar­peek­si ajois­sa pois ros­vous­pai­kal­ta.” ”Ei se sii­nä nyt ollut vika, vas­taa Vik­ke, ”polii­sin pei­jak­kaat vain tuli pai­kal­le sel­lai­sel­la vauh­dil­la, jot­ta minua jo pukat­tiin mus­tan­mai­jan oves­ta sisään kun pai­kal­le ehti tii­tuu varoi­tusää­ni.”

A.V.M.

Ja sit­ten nyky­päi­vään:

Olli Mär­sy on Vep­sän­jär­ven onki­mes­ta­ri

Vep­sän­jär­ven onki­mes­ta­rik­si on nimi­tet­ty Olli Mär­sy. Hän nap­pa­si 1310 gram­man kalan­saa­liin osa­na Ter­vas­tii­ma­viik­koa jär­jes­te­tyis­sä kisois­sa.

Las­ten sar­jas­sa paras onki­ja oli Jemi­na Kok­ko, jon­ka saa­lis oli 580 gram­maa.

Vep­sän­ky­lä­läi­set ry:n jär­jes­tä­miin kisoi­hin osal­lis­tui 41 kil­pai­li­jaa, jot­ka paria pie­nin­tä osa­not­ta­jaa lukuu­not­ta­mat­ta kaik­ki sai­vat kalaa. Kil­pai­luai­ka oli puo­li­tois­ta tun­tia ja kil­pai­lu­ka­loi­na kaik­ki kalat. Pää­osa saa­liis­ta oli ahve­nia ja kiis­kiä.

Tulok­set, aikui­set: 1. Olli Mär­sy 1310 g 2. Ahti Kok­ko 894 g 3. Heik­ki Tai­ki­na-aho 756 g 4. Heik­ki Ukon­maa­na­ho 467 g 5. Susan­na Tai­ki­na-aho 404 g 6. Riku Juuso g324 7. Mir­ja Kois­ti­nen 280 g 8. Annik­ki Uusi­ta­lo 269 g 8. San­na Parkkinen269 g 10. Jaak­ko Veh­kao­ja 247 g 11. Rai­ja Tikkanen230 g 12. Hen­ri Kois­ti­nen 177 g 13. Jou­ko Kääriä80 g 14. Har­ri Leh­vo­nen 53 15. Johan­na Siekkinen45 g.

Lap­set: 1. Jemi­na Kok­ko 580 g 2. Aatu Päl­sy­na­ho 418 g 3. Aatu Holmi359 g 4. Kevin, Leon, Oli­via, Simo, Jus­si, Vee­ra, Iina, Kais­li, Aar­ni, Juho, Aino, Otso, Atte, Eeli, Jen­na, Mari, Aamos, Nii­la, Eemil, Isla, ja Hei­di. Nel­jän­nek­si sijoit­tu­nei­den yhteis­saa­lis oli 3183 g.

Aikuis­ten sar­jan voit­ta­jat Olli Mär­sy (kes­kel­lä), oikeal­la Ahti Kok­ko ja vasem­mal­la Heik­ki Tai­ki­na-aho.

Olha­va­päi­väs­sä van­haa ja uut­ta

Olha­va­päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na jo perin­tei­sin menoin uut­ta ja van­haa yhdis­täen. Olha­va Aree­nal­la kel­lo 10–16 jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa on muka­na edel­lis­vuo­sien tapaan vete­raa­ni­ko­nei­ta, rom­pe­to­ri ja kirp­pis sekä arvon­taa.

Päi­vän aika­na alu­eel­la on ohjel­maa, kuten yhteis­lau­lua, kep­pi­he­vos­kil­pai­lu, paraa­tia­jo, musiik­kie­si­tyk­siä, bin­go ja eri­lai­sia kil­pai­lu­ja.

Alu­eel­la on ravin­to­la­telt­ta, jos­sa myy­dään kah­via, lei­von­nai­sia, mak­ka­raa ja läm­min­tä ruo­kaa.

Nel­jät­tä ker­taa vie­tet­tä­vän Olha­va­päi­vän jär­jes­tää Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry.

Kui­va­nie­mel­lä juh­li­taan

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vää vie­te­tään sun­nun­tai­na 14.7. Juh­lat alka­vat kel­lo 12 juma­lan­pal­ve­luk­sel­la Kui­va­nie­men kir­kos­sa ja sen jäl­keen sep­pe­leen­las­kul­la san­ka­ri­hau­doil­la. Sen jäl­keen on vuo­ros­sa mak­sul­li­nen ruo­kai­lu nuo­ri­so­seu­ran talol­la ja juh­la samas­sa pai­kas­sa.

Yli-Iis­sä aloi­te­taan tans­sil­la

Yli-Iin pitä­jä­päi­vät alka­vat tans­seil­la Tan­ni­las­sa per­jan­tai­na 12.7 kel­lo 21–01.30. Kel­lo­ha­mei­ta hei­lut­taa Valen­tin & Afri­kan Täh­ti.

Lau­an­tai­na on vuo­ros­sa ohjel­mal­li­nen tori­päi­vä kel­lo 10–14. Sen jäl­keen voi suun­na­ta Yli-Iin urhei­lu­ken­täl­le Yli-Iin Nase­van jär­jes­tä­miin pitä­jä­päi­vien ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lui­hin. Sar­jo­ja on kai­kil­le alkaen 5-vuo­tiais­ta.

Mar­tin­nie­mes­sä kesä­juh­lat

Mar­tin­nie­men kala­sa­ta­mas­sa vie­te­tään kesä­juh­laa sun­nun­tai­na 14.7. alkaen kel­lo 12. Juh­las­sa Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö esit­tää lau­lu­ja ja tans­se­ja pro­duk­tiois­taan. Juh­la­pu­hu­ja on tänä vuon­na PAMin val­tuus­ton jäsen, Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaok­sen jäsen Suvi Rön­ty­nen Mar­tin­nie­mes­tä. Tilai­suu­des­sa sel­vi­ää, kuka on Vuo­den Mart­ti­lai­nen. Tar­jol­la on kesä­juh­liin kuu­lu­vas­ti lohi­sop­paa, onnen­pyö­rä ja pomp­pu­lin­na.

Tapah­tu­mal­la on pit­kät perin­teet, sil­lä Rau­ma-Repo­la jär­jes­ti kuu­lui­sia kesä­juh­lia Vil­len­nie­mes­sä 1960-luvul­le saak­ka. Kesä­juh­la­pe­rin­ne jat­kui, kun kylä­toi­min­taa aloi­tel­tiin. Vuo­des­ta 1985 läh­tien juh­la­paik­ka­na on ollut kala­sa­ta­ma.

Mar­tin­nie­men kesä­juh­la on nykyis­ten ja entis­ten kylä­läis­ten yhtei­nen koh­taa­mis­paik­ka.