Nuor­ten kuva­tai­de­näyt­te­ly Jatu­lis­sa

Kellolaisten nuorten taidetta on nähtävillä Jatulissa Haukipudas-päivillä ja marraskuun loppuun saakka.

Putaan fei­meim­mät potut -kuva­tai­de­ryh­män näyt­te­ly Tun­tei­siin on esil­lä lii­kun­ta­kes­kus Jatu­lin ala-aulas­sa 7.–30.11. Nuor­ten näyt­te­lyn ava­jai­set on tors­tai­na kel­lo 16–17.30. Tilai­suus on kai­kil­le avoin.

Kel­lon ylä­kou­lun valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho ”Perus­pe­ru­nat” syn­tyi mar­ras­kuus­sa 2018. Ker­hoon kuu­luu kah­dek­san yhdek­sän­luok­ka­lais­ta innos­tu­nut­ta tai­teen­te­ki­jää. Ker­ho­toi­min­ta kuu­luu ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Kär­ki-hank­kee­seen, jota koor­di­noi Oulus­sa Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve.

Ryh­mät ovat kokoon­tu­neet ker­ran vii­kos­sa tai­teen teke­mi­sen äärel­le Kel­lon kou­lul­la ja teh­neet valo­ku­vaus- ja tai­de­näyt­te­ly­ret­kiä Oulun kes­kus­taan.

Tavoit­tee­na on roh­kais­ta oppi­lai­ta itseil­mai­suun ja asioi­den käsit­te­lyyn valo­ku­vauk­sen ja kuva­tai­teen kei­noin. Ryh­mäs­sä työs­ken­nel­len oppi­lai­den sosi­aa­li­set tai­dot vah­vis­tu­vat ja yhdes­sä teke­mi­sen kaut­ta syn­tyy oival­luk­sia.

Ker­ho­toi­min­ta jat­kuu vuo­den 2019 lop­puun saak­ka kär­ki­hank­keen ja Oulun kau­pun­gin rahoit­ta­ma­na. Vuo­den 2020 osal­ta rahoi­tuk­sen jat­ku­mi­nen on vie­lä auki.

Ker­ho-ohjaa­ja­na toi­mii var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja LogoArt- tai­de­te­ra­piaoh­jaa­ja Eija Kor­tet­jär­vi. Eijan oma tai­teen teke­mi­nen koos­tuu intui­tii­vi­ses­ta maa­laa­mi­ses­ta, valo­ku­vauk­ses­ta sekä kir­joit­ta­mi­ses­ta.

Nuor­ten näyt­te­ly on osa Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­maa. Näyt­te­lyn jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys. Näyt­te­ly on avoin­na uima­hal­lin aukio­loai­koi­na joka päi­vä.