Muis­to­kir­joi­tus: Mar­ken muis­tol­le

Mar­get Met­to­vaa­ra syn­tyi hel­mi­kui­se­na päi­vä­nä vuon­na 1953 Ant­ti ja Eini Kui­va­lan per­hee­seen Hau­ki­pu­taan Joki­ky­lään. Hän­tä alet­tiin kut­sua Mar­kek­si. Mar­ke kas­voi ison sisa­rus­jou­kon kes­kel­lä. Naa­pu­rus­tos­sa oli sama­ni­käi­siä tyt­tö­jä, joi­den kans­sa hän kävi kou­lua kes­ki­kou­luun saak­ka. Kes­ki­kou­lun jäl­keen Mar­ke läh­ti jal­ko­jen­hoi­ta­ja­kou­luun Kemi­jär­vel­le. Se oli taval­laan alku hänen pit­käl­le ja ansiok­kaal­le ural­le ter­vey­den­huol­los­sa. Vähän sat­tu­maa­kin lie­nee, että Mar­ke…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus