Mäki­hy­pyn uusi alku Hau­ki­pu­taal­la

Virpiniemen ylämajalla oli tunnelma korkealla palkintojen jakoa odotellessa.

Hau­ki­pu­taan ja Tai­val­kos­ken mäki­hy­pyn välil­lä on eri­kois­ta his­to­ri­aa. Nykyi­nen Vir­pi­nie­men K38-mäki on raken­net­tu van­has­ta Tai­val­vaa­ran palo­tor­nis­ta. Mäen suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­si mäki­hy­pyn maa­il­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen ja sil­loin hän tus­kin arva­si, että samal­la hän raken­si koti­mäen omal­le pojan pojal­leen Peter Räi­sä­sel­le joka on yksi tämän het­ken lupaa­vis­ta hyp­pää­jis­tä Hau­ki­pu­taal­la.

Mäki­hy­pyn tai­dot opi­taan nuo­re­na ja tuhat hyp­pyä vuo­des­sa on vai­kea saa­da kasaan ilman kesä­har­joit­te­lua. Pari vuot­ta jat­ku­nut muka­va pöhi­nä ja hau­ki­pu­taa­lais­ten poi­kien menes­tys val­ta­kun­nal­li­sil­la kier­tueil­la sai­vat mäki­val­men­ta­ja Sami Räi­sä­sen poh­ti­maan mitä teh­dä laji­ke­hi­tyk­sen eteen? Samaa asi­aa poh­ti tahol­laan myös Hau­ki­pu­taan Vei­kot.

Hau­ki­pu­taan Vei­kot jär­jes­ti jo vii­me vuon­na laji­kou­lun jos­sa vetä­jä­nä toi­mi mm. lajin olym­pia­voit­ta­ja Toni Nie­mi­nen. Hyvät koke­muk­set sai­vat Vei­kot hake­maan ope­tus­mi­nis­te­riön seu­ra­tu­kea ”Mäki­hy­pyn uusi alku Hau­ki­pu­taal­la” pro­jek­tiin ja kun kevääl­lä val­men­ta­ja Räi­sä­nen soit­ti Veik­ko­jen puheen­joh­ta­jal­le ja ker­toi idean­sa uuden K13 mäen raken­ta­mi­ses­ta Vir­pi­nie­meen – alkoi tapah­tua.

– Päi­väs­sä hom­ma rai­teil­leen! Kos­kaan ei byro­kra­tia ole suju­nut nopeam­min kuin täs­sä pro­jek­tis­sa, sanoo Sami Räi­sä­nen.

Aamul­la lähe­tet­ty säh­kö­pos­ti oli kui­tat­tu ilta­päi­vään men­nes­sä lii­kun­ta­vi­ras­tos­ta sekä raken­nus­val­von­nas­ta. Suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si jäl­leen Tapio Räi­sä­nen ja mäen raken­si­vat mäki­ju­nio­rit sekä suu­rim­mal­ta osin Veik­ko­jen puheen­joh­ta­ja Erk­ki Kum­pu­la ja Sami Räi­sä­nen.

Veik­ko­jen pro­jek­tis­sa on kan­ta­va­na aja­tuk­se­na kas­vat­taa moni­puo­li­sia urhei­li­joi­ta ja kesän ajan myös mäki­hyp­pää­jät ovat kul­ke­neet Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­täl­lä Enni Kan­kaan ylei­sur­hei­lu­har­joi­tuk­sis­sa. Uusi pik­ku­mä­ki on mah­dol­lis­ta­nut uusien har­ras­ta­jien osal­lis­tu­mi­sen ja elo­kuus­sa näh­tiin ensim­mäi­set Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen mäki­hyp­pää­jät kesä­kier­tu­een kisois­sa. Samal­la on saa­tu päi­vi­tet­tyä myös väli­ne­va­ras­toa junio­reil­le ja aloit­te­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan hyp­pää­mis­tä seu­ran uusil­la varus­teill­la.

Sun­nun­tai­na jär­jes­tet­tiin uuden mäen ava­jais­ki­sat. Muka­na oli hyp­pää­jiä Hau­ki­pu­taal­ta, Pudas­jär­vel­tä, Haa­pa­ve­del­tä sekä Uta­jär­vel­tä. Uuden pik­ku­mäen voit­toon lii­ti Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Vee­ti Vänt­ti­lä uudel­la hie­nol­la mäkien­nä­tyk­sel­lä 12,5 met­riä. Pojat alle 16 vuo­tiai­den sar­jan voit­ti Peter Räi­sä­nen ja avoi­men sar­jan Jan­ne Hau­ki­pu­ro.

Ilk­ka Kurt­ti­la
aikuis­lii­kun­ta­pääl­lik­kö
Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ry