Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi aloit­ti Oulun mat­kan kulttuuripääkaupungiksi

Melojat saapumassa Kirkkorantaan.Melojat saapumassa Kirkkorantaan.

Hau­ki­pu­taan Kirk­ko­ran­nas­sa ihmi­set odot­ti­vat innol­la sekä Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­taan osal­lis­tu­nei­den ran­tau­tu­mis­ta että Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi ‑tapah­tu­man alkua lau­an­tai-ilta­päi­väl­lä. Kan­san­musiik­kiyh­tye Räl­lä soit­ti tuo­tan­to­aan juu­ri jul­kais­tul­ta levyl­tään ran­nal­la odot­ta­jien ilok­si. Samal­la Maa­ki­sen Mar­tin­nie­men orga­ni­soi­ja Juk­ka Taka­lon joh­ta­man kajak­kior­kes­te­rin soit­ta­jat virit­ti­vät instru­ment­te­ja veneis­sään. Tuu­li oli voi­ma­kas­ta ja välil­lä alkoi sataa.

–Ei tämä tuu­li hait­taa, se vain luo jän­ni­tys­mo­ment­te­ja, nau­rah­ti Takalo.

Kel­lo 16 kajak­kior­kes­te­ri aloit­ti tai­pa­leen­sa koh­ti Maa­kis­ta Mar­tin­nie­meä. Mat­kan var­rel­la Tee­mu Tuo­hi­maa ja Vee­ra Pyyk­kö esit­ti­vät Haju­ra­ko-tans­sin Sii­ka­saa­ren vene­sa­ta­man edus­tal­la. Ongan­no­kan laa­vul­la musi­soi­tiin. Mar­tin­nie­mes­sä tar­jol­la oli akro­ba­tia­työ­pa­ja, kuva­tai­de­kä­ve­ly, Soi­van Sii­len esi­tys, kir­jai­li­ja­kä­ve­ly ja J.A. Mäen ja Ossian Mart­ta­lan Pie­niä hel­miä ‑live-esi­tys.

Kirk­ko­ran­nas­ta Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen mat­kan­neet kirk­ko­ve­neet oli­vat lop­puun­myy­ty­jä ja muut haluk­kaat pää­si­vät peril­le bus­si­kul­je­tuk­sel­la. Tapah­tu­ma lähe­tet­tiin myös live­nä Poh­joi­sen kult­tuu­ri­vir­ran net­ti­si­vul­la. Ei huol­ta, vaik­ka tapah­tu­ma ja live­lä­he­tys jäi­vät välis­tä, sil­lä tal­len­ne lähe­tyk­ses­tä on kat­sot­ta­vis­sa osoit­tees­sa pohjoinenkulttuurivirta.fi.

Kysees­sä on 12. ker­ta, kun Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi jär­jes­te­tään. Tapah­tu­ma on eri­tyi­nen tänä vuon­na, kos­ka se on ensim­mäi­nen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma sit­ten Oulun valin­nan Euroo­pan 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi on Oulun kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mayh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma. Se on osa yhdis­tyk­sen Del­ta Life ‑pro­jek­tia, joka hui­pen­tuu elo­kuus­sa 2026 Oulun juh­la­viik­ko­jen aikaan Oulu­joen suistossa.

Taka­lo arvioi jäl­keen­päin, että tämän vuo­den tapah­tu­mas­sa oli sato­ja osal­lis­tu­jia, tosin ihmis­mää­rä vaih­te­li sääs­tä joh­tuen. Suo­raa lähe­tys­tä taas seu­ra­si muu­ta­mia tuhan­sia. Kai­ken kaik­ki­aan tapah­tu­ma onnis­tui Taka­lon mukaan hyvin ja jat­koa on tulossa–varsinkin, kun uusia ideoi­ta kek­sit­tiin lisää tapah­tu­man myötä.

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­nan osal­lis­tu­jat saa­pui­vat Kirk­ko­ran­taan 15:35. Aamu yhdek­säl­tä Kii­min­gin Ala­ky­läl­tä alka­nee­seen koi­tok­seen osal­lis­tui tänä vuon­na 21 melo­jaa. Melon­taa har­ras­ta­vat kon­ka­rit Rai­ja Erk­ki­lä ja Jus­si Rii­hi­nen ker­to­vat vah­van tuu­len olleen sekä hyö­dyk­si että hai­tak­si mat­kal­la. Pahim­mas­sa vas­ta­tuu­les­sa piti meloa kai­kil­la voi­mil­laan, että pää­si ete­ne­mään. Pit­kien suo­rien myö­tä­tuu­let kul­jet­ti­vat kui­ten­kin melo­jia rivak­kaas­ti eteen­päin. Rii­hi­nen kiit­te­lee joen hyvää vesitilannetta.

–Oli hie­no reis­su. Kie­lot kuk­kii ja on hie­no mai­se­ma, Rii­hi­nen toteaa.