Lii­kun­nan rie­mua Hau­Pa-hal­lil­la

Jalkapallotapahtumassa koettiin liikunnan ja yhdessäolon riemua.

Hau­ki­pu­taan Pal­lo, Suo­men Vam­mai­sur­hei­lu- ja -lii­kun­ta sekä Oulun kau­pun­ki yhdes­sä jär­jes­ti­vät 2.11. Hau­Pa-hal­lil­la eri­tyis­nuo­ril­le suun­na­tun jal­ka­pal­loai­hei­sen tapah­tu­man. Tapah­tu­ma oli ensim­mäi­nen laa­tu­aan ja sil­le suun­ni­tel­laan jo jat­koa.

Lau­an­tain tapah­tu­mas­sa oli muka­na keh­dek­san eri­tyis­nuor­ta van­hem­pi­neen. Hau­ki­pu­taan Pal­lon puo­lel­ta pai­kal­la oli­vat tapah­tu­man vas­tuu­hen­ki­lö­nä toi­mi­nut Jan­ne Tak­ki­nen ja Pet­ra Körk­kö. VAU:n puo­lel­ta muka­na oli Poh­joi­sen yhteys­hen­ki­lö Sari Kui­vas ja Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta eri­tyis­las­te­noh­jaa­ja Tui­ja Kemp­pai­nen.

Tapah­tu­mas­sa nuo­ret pää­si­vät har­joit­te­le­maan lii­kun­nal­li­sia tai­to­ja ja tutus­tu­maan eri­lai­sil­la toi­min­nal­li­sil­la ras­teil­la myös jal­ka­pal­los­sa tar­vit­ta­viin tai­toi­hin. Tämän kal­tai­sis­sa sovel­ta­van lii­kun­nan tapah­tu­mis­sa läh­tö­ta­sol­la ei ole väliä, vaan toi­min­nan yti­mes­sä on liik­ku­mi­sen rie­mu ja yhdes­sä­olo. Lop­pu­pe­lien jäl­keen nuor­ten kas­voil­ta ja ole­muk­ses­ta pais­toi tyy­ty­väi­syys jär­jes­tet­tyyn tapah­tu­maan.

Kaik­ki tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä olleet oli­vat yhtä miel­tä sii­tä, kuin­ka tär­ke­ää on eri toi­mi­joi­den yhteis­työ ja ver­kos­toi­tu­mi­nen. Täs­sä eri­tyis­nuo­ril­le suun­na­tus­sa tapah­tu­mas­sa tär­keik­si koet­tiin lii­kun­nan ja koke­mus­ten mah­dol­lis­ta­mi­nen, unoh­ta­mat­ta kuin­ka tär­ke­ää on myös sosi­aa­li­nen puo­li: nuo­ret ja lap­set saa­vat tätä kaut­ta tutus­tua toi­siin­sa ja voi­vat löy­tää myös ystä­viä.

Uusia lap­sia ja nuo­ria per­hei­neen toi­vo­te­taan­kin ter­ve­tul­leik­si mukaan toi­min­taan.