Las­ten ja nuor­ten kaupun­ki­kokous päät­tää nuor­ten määrärahasta

Oulus­sa jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­te­tään tors­tai­na 6.5. kel­lo 12–14 koro­nan takia ver­kos­sa. Ylei­sö pää­see seu­raa­maan kokous­ta Teams Liven kautta.

Las­ten ja nuor­ten osal­li­suus­ryh­mät tuo­vat omil­ta alueil­taan kokouk­seen esi­tyk­siä, joi­den toteut­ta­mi­ses­ta kau­pun­ki­ko­kous päät­tää. Kau­pun­ki­ko­kouk­sel­la on käy­tet­tä­vis­sään 10 000 euron mää­rä­ra­ha, jon­ka käyt­tö­koh­teis­ta kokouk­ses­sa pää­te­tään. Pää­tök­set mää­rä­ra­han jaka­mi­ses­ta tekee osal­li­suus­ryh­mien edus­ta­jis­to. Mää­rä­ra­hae­si­tyk­siä on muun muas­sa Jää­is­tä, Hau­ki­pu­taal­ta, Yli­kii­min­gis­tä ja Yli-Iistä.

Osa esi­tyk­sis­tä vie­dään eteen­päin pää­tök­sen­te­koon lausun­toe­si­tyk­si­nä eli kan­nan­ot­toi­na eri asioi­hin. Koko ylei­sö pää­see äänes­tä­mään lausun­toe­si­tyk­sis­tä. Lausun­toe­si­tyk­sis­sä on muun muas­sa hau­ki­pu­taa­lais­ten esi­tys Vana­ran­nan kun­nos­tuk­ses­ta sekä yli.iiläisten esi­tys lisä­ros­kik­sis­ta Yli-Ii alu­eel­le. Kol­me eni­ten ääniä saa­nut­ta lausun­toe­si­tys­tä vie­dään käsi­tel­tä­väk­si syk­syl­lä pidet­tä­vään Nuor­ten foo­ru­miin. Kaik­ki pää­tök­set jul­kais­taan net­ti­si­vuil­la kokouk­sen jälkeen.

Kokouk­sen puheen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat jää­li­läi­nen Emi­lia Lui­ro nuo­ri­so­val­tuus­to ONEs­ta ja Pep­pi Keto­la Oulun­sa­lon osal­li­suus­ryh­mä Osa­vas­ta. Kokouk­sen avaus­pu­heen pitää Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONEn puheen­joh­ta­ja Akse­li Kön­gäs.

Kau­pun­ki­ko­kous on osa Oulun kau­pun­gin las­ten ja nuor­ten osal­li­suus­toi­min­taa, jota koor­di­noi perus­o­pe­tus- ja nuo­ri­so­pal­ve­lut. Link­ki kokouk­seen löy­tyy osoit­teen ouka.fi/kaupunkikokous kautta.