Kym­pil­lä tun­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 4.1.1980: Sii­hen aikaan kun kai­kes­ta oli pulaa. Ihmi­set osti­vat tar­vik­kei­ta niin pal­jon kuin nii­tä oli. Kak­si poi­kaa tuli kaup­paan ja toi­nen pojis­ta halusi ostaa seu­raa­van vuo­den alma­na­kan. Toi­nen pojis­ta neu­voi: ”Osta samal­la kak­si, jos et satu ensi vuon­na saa­maan­kaan.” AK-Hau­ki­pu­das

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Keräys löy­tö­eläi­mil­le.

Tal­vi tulee! Vapaa­eh­tois­voi­min hylät­ty­jen ja kodit­to­mien löy­tö­eläin­ten tuek­si toi­mi­val­la PoPo­Pe­til­lä on par­hail­laan ison kis­sa­po­pu­laa­tion pelas­tus­työt käyn­nis­sä. Isos­ta popu­laa­tios­ta on saa­tu jo 49 kis­saa tur­vaan. Sijais­ko­deis­sa on yli sata kis­saa.

Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­sis­sä lau­an­tai­na on mah­dol­lis­ta lah­joit­taa kis­san­ruo­kaa ja -tar­vik­kei­ta löy­tö­eläi­mil­le. Nii­tä ottaa vas­taan Tai­na Met­to­vaa­ra, joka on myy­jäi­sis­sä muka­na myös Ori­fla­men edus­ta­ja­na. Lah­joi­tet­ta­vak­si sopii kis­san­pen­tu­jen mär­kä­ruo­ka, kis­san­hiek­ka, mato­lääk­keet, kis­san­ves­sat ja kan­to­ko­pat.

Lisää tie­toa toi­min­nas­ta Face­boo­kis­ta: PoPo­Pet ry.

Kal­le Pää­ta­loa juh­li­taan.

Kir­jai­li­ja Kal­le Pää­ta­lon syn­ty­mäs­tä tulee 100 vuot­ta maa­nan­tai­na 11.11. Iis­sä kir­jai­li­jaa juh­li­taan oikein ura­kal­la. Ensim­mäi­nen Iin kir­jas­ton ja kan­sa­lais­opis­ton jär­jes­tä­mis­tä tapah­tu­mis­ta on maa­nan­tai­na kel­lo 18 Museo­kah­vi­la Hui­lin­gis­sa. Siel­lä virit­täy­dy­tään Pää­ta­lon Iijo­ki-sar­jan tun­nel­maan kuun­te­le­mal­la kun kan­sa­lais­opis­ton lausu­jat ja ylä­kou­lun oppi­laat luke­vat otteis­ta kir­jois­ta. Lisäk­si kuul­laan Pää­ta­lon suo­sik­ki­kap­pa­lei­ta.

Tiis­tai­na 12.11. Pää­ta­lo-fani, kir­jai­li­ja Karo­lii­na Timo­nen luen­noi Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa kel­lo 18 aihees­ta Ii, nai­set ja Kal­le Pää­ta­lo. Luen­nos­saan Timo­nen ker­too kir­jas­taan, Pää­ta­los­ta ja Pää­ta­lon nai­sis­ta iiläi­ses­tä näkö­kul­mas­ta.

Iin Pää­ta­lo-tie­tä­jä rat­ke­aa lau­an­tai­na 16.11. Iin kir­jas­tos­sa kel­lo 14 alka­vas­sa tie­to­kil­pai­lus­sa. Pert­ti Huo­vi­sen ja Aki Huo­vi­sen vetä­mäs­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa kil­pai­lus­sa vas­ta­taan Pää­ta­loon ja hänen tuo­tan­toon­sa liit­ty­viin kysy­myk­siin.

Iin kun­nan hen­ki­lös­tön käy­tös­sä ole­vaa säh­kö­au­toa voi vuo­kra­ta iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin itsel­leen. Mikä­li kokei­lu onnis­tuu, har­ki­taan myös mui­den kun­nan säh­kö­au­to­jen vuo­kraus­mah­dol­li­suut­ta. Kuva: Iin kun­ta

Kal­le Pää­ta­lon syn­ty­mäs­tä on kulu­nut ensi maa­nan­tai­na 100 vuot­ta. Hän kuo­li 81-vuo­ti­aa­na vuon­na 2000. Kuva: Gum­me­rus

Oulus­sa Kal­le Pää­ta­lon muis­ta­mi­nen alkaa jo huo­men­na per­jan­tai­na Kal­le Pää­ta­lo tut­ki­joi­den sil­min -sym­po­siu­mil­la Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton Pak­ka­lan salis­sa. Oulun yli­opis­ton huma­nis­ti­sen tie­de­kun­nan ja Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton kel­lo 8.30–16 jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa Pää­ta­loa ja hänen tuo­tan­to­aan käsi­tel­lään muun muas­sa kie­len­tut­ki­muk­sen, lää­ke­tie­teen ja his­to­rian näkö­kul­mas­ta.

Sym­po­siu­mia seu­raa­va­na päi­vä­nä lau­an­tai­na 9.11. Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to jär­jes­tää Pää­ta­lo-juh­la­ma­ti­nean. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 12 ter­ve­tu­liais­sa­noil­la ja päät­tyy 14.15 alka­vaa Tee­mu Kes­ki­sar­jan luen­toon aihees­ta Pää­ta­lo Suo­men his­to­rian vir­ran von­ka­mie­he­nä.

Iis­sä voi vuo­kra­ta säh­kö­au­ton.

Iis­sä aloi­te­taan kokei­lu­na kun­nan hen­ki­lös­tön uuden täys­säh­kö­au­ton laa­jen­ta­mi­nen kun­ta­lais­ten vuo­kra­käyt­töön. Kimp­pa-autoa voi vuo­kra­ta maa­nan­tais­ta läh­tien iltai­sin kel­lo 17–00 ja vii­kon­lop­pui­sin kel­lo 06–00 yksi­tyis­me­noi­hin. Vuo­kra­hin­ta on 10 euroa tun­nil­ta.

Auton vuo­krauk­ses­ta vas­taa oulu­lai­nen Car­Den Oy, joka huo­leh­tii auton huol­lois­ta, vakuu­tuk­sis­ta ja vuo­kra­mak­suis­ta. Auto vuo­kra­taan ver­kos­ta rekis­te­röi­ty­mäl­lä osoit­tee­seen my.carden.fi. Auto vara­taan, ovet ava­taan ja luki­taan sekä tun­ti­vuo­kra mak­se­taan verk­ko­si­vus­ton kaut­ta. Auton nou­to-, palau­tus- ja lau­taus­paik­ka sijait­see Iin kun­nan­vi­ras­ton edes­sä ylä­pi­hal­la.

Vuo­krauk­sen tavoit­tee­na on hyö­dyt­tää auton käyt­tä­mät­tö­miä aiko­ja sekä saa­da tie­toa, onko kimp­pa-autol­le tar­vet­ta.

Englan­tia mat­kal­le Mar­tin­nie­mes­sä.

Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa on kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 13–15 kai­kil­le ilmai­nen ja avoin kurs­si “Englan­tia mat­kal­le — English for tra­vel­ling”. Opet­ta­ja­na toi­mii irlan­ti­lai­nen Cat­ha­oir Sona.