Klas­si­sen lau­lun nuo­ri lupaus pär­jä­si Timo Mus­ta­kal­lio ‑lau­lu­kil­pai­lus­sa

Johan Krogius (vas.) ja Jere Hölttä olivat kilpakumppaneita Timo Mustakallio -laulukisassa. Kilpailu kuitenkin tuntui enemmän ystävien väliseltä sparraamiselta, koska kilpailijat tunsivat toisensa jo ennen kisaa.Johan Krogius (vas.) ja Jere Hölttä olivat kilpakumppaneita Timo Mustakallio -laulukisassa. Kilpailu kuitenkin tuntui enemmän ystävien väliseltä sparraamiselta, koska kilpailijat tunsivat toisensa jo ennen kisaa.

Hau­ki­pu­taan kas­vat­ti Jere Hölt­tä tuli arvos­te­tus­sa Timo Mus­ta­kal­lio ‑lau­lu­kil­pai­lus­sa toi­sek­si. Savon­lin­nan Oop­pe­ra­juh­lien, Timo Mus­ta­kal­lio ‑sää­tiön ja Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton Eero Ran­ta­lan rahas­ton jär­jes­tä­mä kil­pai­lu on suun­nat­tu nuo­ril­le lau­la­jil­le, ja oli avoin vuon­na 1994 tai sen jäl­keen syn­ty­neil­le haluk­kail­le hakijoille.

Pää­ai­nee­naan klas­sis­ta lau­lua Oulun kon­ser­va­to­rios­sa, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ja Sibe­lius-Aka­te­mias­sa opis­kel­lut Hölt­tä on täh­dän­nyt mer­kit­tä­vään lau­lu­ki­saan jo pitem­män aikaa, jos­kin tämä oli ensim­mäi­nen ker­ta, kun hän haki kysei­seen kil­pai­luun. Koke­mus oli hänes­tä ker­ras­saan hie­no. Kil­pai­li­jat oli­vat toi­sil­leen jo ennes­tään tut­tu­ja, joten lau­lu­ki­sa ei edes tun­tu­nut kilpailulta.

–Kaik­ki kil­pai­li­jat olin tavan­nut tai tun­sin jo ennes­tään. Me vain spar­rat­tiin kes­ke­nään ja tsem­pat­tiin toi­siam­me, Hölt­tä kertoo.

Suu­rin kotiin­vie­mi­nen kil­pai­lus­ta oli koke­muk­sen lisäk­si se, että nuo­ri bari­to­ni pää­si näyt­täy­ty­mään alan­sa ihmi­sil­le. Hölt­tä koki pär­jän­neen­sä toi­vei­den­sa mukai­ses­ti. Hän oli iloi­nen saa­des­saan näyt­tää ne puo­let itses­tään ylei­söl­le, mitä halusi­kin. Tuo­ma­rit antoi­vat hyvää palau­tet­ta, kehu­ja ja raken­ta­via kommentteja.

–Sain nime­ni ihmis­ten ilmoil­le, mikä on hyvä tule­vai­suu­den työ­mah­dol­li­suuk­sil­le. Lau­lu­kil­pai­lut ovat ikään kuin port­ti työ­maa­il­maan, Hölt­tä toteaa.

Kil­pai­lus­sa ei etsi­tä tek­ni­ses­ti tai­ta­vin­ta, vaan sel­lais­ta lau­la­jaa, jos­sa näh­dään eni­ten kehi­tys­po­ten­ti­aa­lia. Tämän vuo­den kisan voit­ti Johan Kro­gius. Kisas­sa jae­taan kak­si pal­kin­toa, pää­pal­kin­to sekä Eero Ran­ta­lan rahas­ton palkinto.

Kum­mat­kin pal­kin­to­si­joil­la olleet esiin­tyi­vät 29. hei­nä­kuu­ta pal­kin­to­jen voit­ta­jat pää­si­vät esiin­ty­mään Espoon Tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tys­sä Urku­yö ja aaria ‑fes­ti­vaa­lin kon­ser­tis­sa. Rajoi­tus­ten puit­teis­sa lop­puun­myy­ty kon­sert­ti oli lop­puun­myy­ty. Kisa­voit­ta­jien kon­ser­tis­sa on yleen­sä vakiin­tu­nut kävi­jä­kun­ta, joka antoi oikein hyvää palau­tet­ta esityksestä.

–Ylei­sö oli iha­na ja läm­min. He naut­ti­vat kovas­ti ja ker­toi­vat tykän­neen­sä ohjel­man laa­juu­des­ta. On aina muka­va kuul­la, että on onnis­tu­nut, ker­too Hölttä.

Kil­pai­lun fina­lis­tit pää­se­vät myös hei­tä var­ten jär­jes­te­tyl­le mes­ta­ri­kurs­sil­le Savon­lin­nas­sa kesäl­lä 2022. Kurs­sin rahoit­taa Savon­lin­nan Oop­pe­ra­juh­lat ja Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton Eero Ran­ta­lan rahas­to, ja sen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Savon­lin­nan Musiikkiakatemia.

Par­hail­laan Hölt­tä har­joit­te­lee Iloi­nen les­ki ope­re­tin Dani­lon roo­lia. Ope­ret­ti saa­puu myös Oulun Made­to­jan­sa­lil­le ensi kevät­tal­vel­la. Oop­pe­ran esi­tyk­set alka­vat tal­vel­la. Sitä ennen hän ehtii esiin­tyä Tai­pa­leen­jo­ki-oop­pe­ran kier­tu­eel­la, joka on tulos­sa Made­to­jan­sa­lil­le 31. loka­kuu­ta. Molem­mat pro­duk­tiot tuot­taa Ope­rArt Jyr­ki Anttila.

Hänel­lä on myös tulos­sa kon­sert­ti Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sel­la 22. elo­kuu­ta. Yön hil­jai­suu­des­sa ‑kon­ser­tis­sa hän ja pia­nis­ti Tety­ana Kush­ni­ruk esit­tä­vät muun muas­sa Oskar Meri­kan­non, Toi­vo Kuu­lan ja Straus­sin kap­pa­lei­ta sekä ooppera-aarioita.

–Luvas­sa on suu­ria tari­noi­ta ja tun­tei­ta syväl­li­sel­lä otteel­la, Hölt­tä kuvai­lee tule­vaa konserttia.