Kak­si opis­ton ryh­mää Pöl­lyy­tyk­seen

Teatteri Ulostulon (kuvassa) ja Uusi Teatteri -ryhmän esittämä Leipäjonoballadi nähdään uusintana Haukipudaspäivillä viikonloppuna. KUVA SANNI LUTTINEN.

Oulu-opis­ton kak­si teat­te­ri­ryh­mää Teat­te­ri Ulos­tu­lo ja Uusi teat­te­ri Hau­ki­pu­taal­ta on valit­tu Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­seen Yli­vies­kaan. Esi­tys on Lei­pä­jo­no­bal­la­di, jon­ka ryh­mät teki­vät yhteis­pro­duk­tio­na kevääl­lä 2019.

Valt­ti­na on, että ryh­mis­sä on muka­na pal­jon uusia har­ras­ta­jia ja vas­ta-alka­jia, jot­ka ovat vas­ta hil­jat­tain löy­tä­neet tien­sä Oulu-opis­toon ja roh­kais­tu­neet heit­täy­ty­mään ja oppi­maan uut­ta niin itses­tään kuin tai­teen har­ras­ta­mi­ses­ta.

Joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­tä­vä Poho­jo­nen pöl­lyy­tys on Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alu­een har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ryh­mil­le jär­jes­tet­tä­vä kat­sel­mus, joka on nyt Yli­vies­kas­sa 16.–17.11. Vii­mek­si kat­sel­mus jär­jes­tet­tiin Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la 2017, jol­loin voi­ton vei Oulu-opis­ton oma ryh­mä Teat­te­ri Levo­luu­tio ohjaa­ja­na Jen­ni Mat­ti­la.

Kat­sel­mus on alun perin käyn­nis­ty­nyt Oulun lää­nin­tai­tei­li­jan Jou­ni Riss­a­sen aloit­tees­ta. Kat­sel­muk­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa har­ras­ta­jil­le pait­si esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta ja ammat­ti­lais­pa­lau­tet­ta, myös tuo­da näky­vyyt­tä oppi­lai­tok­sil­le ja yhdis­tyk­sil­le, jot­ka anta­vat teat­te­ri­tai­teen ope­tus­ta tai mah­dol­lis­ta­vat tai­teen teke­mi­sen har­ras­ta­jil­le.

Kat­sel­mus koko­aa yhteen pait­si har­ras­ta­jat, myös teat­te­rin opet­ta­jat ja ohjaa­jat. Tavoit­tee­na on ver­kos­toi­tua, koh­da­ta toi­sia ohjaa­jia ja opet­ta­jia, antaa kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia har­ras­ta­jil­le, teat­te­rio­pet­ta­jil­le ja teat­te­ris­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Lei­pä­jo­no­bal­la­dia esi­te­tään Teat­te­ri­kuo­pal­la tule­va­na vii­kon­lop­pu­na Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä lau­an­tai­na 9.11. kel­lo 18 ja sun­nun­tai­na 10.11. kel­lo 16.

Näy­tel­män teks­ti on E.L. Kar­hun. Ohjauk­ses­ta vas­taa­vat Jen­ni Mat­ti­la (Ulos­tu­lo) ja Ilo­na Ruo­ho­mä­ki (Uusi Teat­te­ri). Lei­pä­jo­no­bal­la­dis­sa tuo­daan esil­le mitä kät­key­tyy sanan köy­hyys taak­se? Häpe­ää, epä­luu­loa, epä­var­muut­ta, apa­ti­aa ja näl­kää. Lei­pä­jo­nos­sa ris­teä­vät monet yksit­täi­set tari­nat ja ihmis­koh­ta­lot. Lei­pä­jo­no­bal­la­di yhdis­tää absur­din ja rea­lis­min syn­keän haus­kal­la ja vil­lin mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sel­la taval­la.

 

Teat­te­ri Ulos­tu­lo, ohjaus Jen­ni Mat­ti­la. Roo­leis­sa: Suvi Eero­la, Päi­vi Juho, Mar­ja-Lee­na Maik­ko­la, Maria Park­ki­la, Annu Pääk­kö­lä, Ree­ta-Tii­na Ryti­lah­ti, Jan­ne Säk­ki­lä, Tuu­lik­ki Tuu­ni­la, Jen­ni Jur­mu ja Jus­tii­na Mäkä­räi­nen.

Uusi Teat­teri, ohjaus Ilo­na Ruo­ho­mä­ki. Roo­leis­sa: Naa­va Ait­to-oja, Suvi Ait­to-oja, Jon­na Heik­ki­lä, Oili Joke­la, Inka Kaup­pi­nen, Kris­ta Kivi­nie­mi, Mer­ja Kosa­mo, Joo­nas Kos­ke­la, Jar­no Mat­ti­la, Julia Olko­nie­mi, Iida Vaa­ra­pu­ro, Kat­rii­na Vil­ja­maa ja Mat­ti Vähä­kuo­pus.