Joki­ky­län kaa­va­han­ke ete­nee

Joki­ky­län ja Mur­ron aluei­den tule­vaa maan­käyt­töä ohjaa­va osay­leis­kaa­va on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee osay­leis­kaa­vaeh­do­tus­ta tänään tiis­tai­na.

Osay­leis­kaa­va­luon­nos oli näh­tä­vil­lä vii­me vuo­den lopul­la, jol­loin sii­hen saa­tiin kuusi lausun­toa ja 24 mie­li­pi­det­tä. Osay­leis­kaa­van val­mis­te­lua jat­ket­tiin käsit­te­le­mäl­lä palau­tet­ta, tar­kas­te­le­mal­la ja täy­den­tä­mäl­lä läh­tö­tie­to­ja sekä laa­ti­mal­la vas­ti­neet palaut­tee­seen.

Lausun­nois­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta muun muas­sa luon­to­sel­vi­tys­ten puut­tei­siin, tuo­tan­toe­läin­suo­jien suo­ja­vyö­hyk­kei­den mer­kit­se­mi­seen, mui­nais­muis­to­jen mer­kin­töi­hin ja mää­räyk­siin, sekä vie­mä­rin lin­ja­pump­paa­mo­jen mer­kit­se­mi­seen.

Mie­li­pi­teet oli­vat pää­osin maa­no­mis­ta­ja­koh­tai­sia ja useim­mi­ten niis­sä kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta uusien raken­nus­paik­ko­jen osoit­ta­mi­seen ja mitoi­tus­pe­ri­aat­tei­siin. Lisäk­si esi­tet­tiin kylä­alu­een laa­jen­ta­mis­ta, van­ho­jen tul­va­pa­to­jen kor­jaa­mis­ta ja korot­ta­mis­ta sekä muu­tok­sia mai­se­mal­li­ses­ti arvok­kai­siin maa­ta­lous­a­luei­siin.

Jat­ko­val­mis­te­lus­sa muun muas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen tilaa­ma Kii­min­ki­joen tul­va­mal­lin­nuk­sen päi­vi­tys on laa­dit­tu edel­lis­tä laa­jem­mal­le alu­eel­le käyt­täen uut­ta mal­lin­nus­tek­niik­kaa. Päi­vi­tys­mal­lin­nus on aiheut­ta­nut muu­tok­sia kes­ki­mää­rin ker­ran 100 vuo­des­sa esiin­ty­vän tul­van laa­juu­teen ja tämän myö­tä myös kaa­va­kar­tan mer­kin­töi­hin.

Osay­leis­kaa­va-alu­een luon­to­sel­vi­tyk­siä on täy­den­net­ty uha­na­lai­sen kas­vil­li­suu­den, lin­nus­ton ja eläi­mis­tön osal­ta.

Osay­leis­kaa­van laa­din­taa jat­ket­tiin yleis­piir­tei­se­nä maan­käy­tön suun­ni­tel­ma­na, jol­la pyri­tään ohjaa­maan tule­va vaki­tui­nen asu­mi­nen asu­mi­seen par­hai­ten sovel­tu­vil­le kylä­alueil­le voi­mas­sa ole­van Uuden Oulun yleis­kaa­van lin­jaus­ten mukai­ses­ti. Osay­leis­kaa­van ohjaus­vai­ku­tus koh­dis­tuu ensi­si­jai­ses­ti suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su- ja poik­kea­mis­lu­pa­pää­tös­ten val­mis­te­luun kylä­alu­eel­la.

Suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su­jen ja poik­kea­mis­lu­pien käsit­te­lyä ohjaa­vat kylä­alu­een mää­räyk­set mah­dol­lis­ta­vat muo­dos­taa noin 50 uut­ta asuin­ra­ken­nuk­sen raken­nus­paik­kaa kylä­alueil­le ja noin 10 nykyis­tä vapaa-ajan asuin­ra­ken­nuk­sen raken­nus­paik­kaa on mah­dol­lis­ta muut­taa vaki­tui­sen asu­mi­sen raken­nus­pai­kak­si.